Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

High somatic cell numbers in goat milk – influence on product quality

Alternativ tittel: Høyt innhold av somatiske celler i geitemelk - betydning for produktkvalitet

Tildelt: kr 11,2 mill.

Målet med prosjektet er å sikre bærekraftig melkeproduksjon fra friske geiter ved å bidra til ny kunnskap om årsaker til høyt celletall i norsk geitemelk, og videre betydning for osteutbytte og kvaliteten på produkter av geitemelk. Denne kunnskapen har også relevans og overføringsverdi for kumelk. Prosjektet startet opp i mai 2021 og avsluttes i 2024, og er tildelt midler fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA). Professor Siv Skeie ved NMBU leder prosjektet, og TINE, NSG og Agroscope (Sveits) er med som partnere. Utmarksbeite er en viktig fôrressurs i sommerhalvåret, med mange positive ringvirkninger. Ved beiteslipp og ved brunst erfarer en ofte at celletallet i geitemelka øker, også hos geiter uten tegn til klinisk mastitt. Kunnskap om hvilke typer celler som er til stede i melka, og hvordan disse cellene påvirker produktkvaliteten er mangelfull. Redusert utbetaling som følge av høyt SCC i melka i beiteperioden kan føre til redusert bruk av utmarksbeiter. Prosjektet er derfor viktig for å fremskaffe kunnskap og forståelse om hvordan SCC påvirker råstoffkvalitet, melkas teknologiske egenskaper og produktkvalitet. Celletallet er et mål på antall somatiske celler i melk, disse cellene består av melkeproduserende celler (epitelceller) og immunceller som også kalles hvite blodceller (leukocytter). Immuncellene kan i ulik grad frigjøre enzymer som kan forringe produktkvaliteten. I prosjektet skal vi bruke et Flowcytometer for å utvikle metoder for å sortere og differensiere cellene og dele immuncellene inn i nøytrofile celler, makrofager og ulike typer lymfocytter. Da kan vi studere hva slags type celler som er til stede i melka ved ulike beiteforhold, ved jurbetennelse og ved brunst. Videre kan man karakterisere enzymer og betennelsesmarkører i/fra de ulike celletypene. Disse analysene kan så kobles opp mot SCC, mikrobiologi, melkesammensetning og ysteteknologiske egenskaper. Det er gjort få studier på celletall i geitemelk, og betydning for ystingsegenskaper og ostekvalitet. Data fra tidligere studier på norske geiter indikerer at ysteegenskapene påvirkes negativt ved celletall over 1.6 millioner. Derfor er det et dilemma at man ønsker mest mulig geitemelk produsert på utmarksbeite, samtidig som man ser en kraftig celletallsøkning i beiteperioden. Prosjektet er delt inn i 5 arbeidspakker (WP) med ulike ansvarsoppgaver. WP1 fokuserer på biologiske årsaker til variasjon i celletall og skal forsøke å gi svar på hvilke celletyper som finnes i geitemelk og hvordan disse varierer ved ulike forhold som beiteslipp, brunst og jurinfeksjoner, samt sammenheng mellom celletall og stressmarkører i melk. WP2 ser på effekt av celletallet på melkas sammensetning, mikroorganismer (mikrobiota), med særlig fokus på melkeproteinene. WP3 fokuserer på sammenhenger mellom SCC og ysteegenskaper, ostemodning og produktkvalitet. WP 4 skal samle erfaringer fra Sveits, som også i stor grad benytter utmark- og fjellbeiter i sommerhalvåret. WP 5 har ansvar for aktiv overføring av kunnskap til næringa. Her ligger også ansvaret for innsamling av data fra produsentene i form av melkeprøver, analyser av kontroll- og speneprøver, spørreundersøkelser etc. Resultater: Data fra geitkontrollen (>1 million geitekontrollprøver og > 20000 speneprøveresultater) er undersøkt. Normalt SCC hos geit varierer sterkt med laktasjonsnummer og laktasjonsstadium. Effekten av laktasjonsstadium er vanskelig å skille fra effekten av sesong/beiteperiode, da vi i Norge hovedsakelig har konsentrert kjeing på våren. Hos eldre geiter øker SCC mer utover i sesongen enn hos yngre geiter, og eldre geiter har også en tydeligere topp omkring brunst/paring. Speneprøvene viser at det er Stafylokokker som dominerer ved positiv speneprøve. Stafylokokkus (S.) aureus-infeksjoner er vanligere hos unge geiter enn hos eldre. De høyeste SCC finner man hos geiter med infeksjon av S. aureus, men også S. warneri og streptokokker fører til økning i celletall . Artikkelen/studien konkluderte med at SCC er en ganske god indikator for infeksjon hvis grenseverdiene tilpasses laktasjonsstadium og laktasjonsnummer. Resultatene av studien er publisert i Journal of Dairy Science. Pågående aktiviteter i prosjektet: Sommeren 2021 har vi studert hvordan SCC påvirker melkas ysteegenskaper og kvaliteten på osten som lages av denne melka. Det er særlig søkelys på SCC på beite og ved brunst. Det er samlet inn melk fra 4 besetninger på 4 ulike tidspunkter: Før beiteslipp (Mai), rett etter beitslipp (Juni), i beiteperioden (Juli) og ved brunst (September). Vi har også tatt speneprøver og geitekontrollprøver av alle geitene i besetningene som er med, og det har blitt sendt ut en spørreundersøkelse til alle geitemelksprodusentene. Det er blitt ystet en Manchego-type ost og en Feta-type ost av melka. For begge ostetypene undersøker vi om vi får effekt på osteutbytte og ostens kvalitet når melka varierer i SCC. Ostene ligger til modning og vi venter spent på svar.

The Norwegian dairy industry observe that the somatic cell count (SCC) often increases when dairy goats are let out on rangeland pasture and during oestrus. However, in goats, a high SCC is also observed in milk without signs of clinical mastitis, There is limited knowledge on how the content and type of SCC in goat milk varies between individual goats and over the course of lactation, and also on how they are influenced by pasture. Moreover, the effects of the SCC on product quality remain largely unknown. Therefore, knowledge of how, and to what extent SCC affects milk- and product quality especially during the pasture period, is of great importance for the future of the Norwegian goat milk production. The novelty of the project is the combination/integration of high-resolution characterization of the somatic cell types by flow cytometry and goat milk composition (chemical and microbial) and goat milk processing aimed towards the production of increased value dairy products from goat milk. Goat milk SCC aims at securing a sustainable goat milk production from healthy goats by providing novel insights on reasons for high number of somatic cell counts (SCC) in Norwegian goat milk and its influence on the yield and quality of goat milk products.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder