Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Susfood/CO call 2: Proteins and biomolecules sources for nutritional security and biodiversity of bakery products in a circular food system

Alternativ tittel: Kilder for protein-og biomolekyler for ernæringsmessig trygghet og biodiversitet til bakte produkter i et sirkulært næringsmiddelsystem

Tildelt: kr 1,5 mill.

Befolkningsveksten fører til et økt behov for mat, og dette gjelder særlig protein av høy kvalitet. I tillegg til det økte behovet for mat er det også et høyt tap av mat gjennom verdikjeden for matproduksjon. Dette representerer bortkastet forbruk av ressurser og gir et vesentlig bidrag til mengde dannet avfall. PROVIDE fokuserer på økt verdiskaping av sidestrømmer fra næringsmiddelindustrien ved å fremstille ingredienser som kan brukes i bakeindustrien. Sidestrømmene genereres i alle ledd i verdikjeden, fra produksjon til distribusjon og disse sidestrømmene har et høyt innhold av verdifulle næringsstoffer. Utnyttelse av en del av disse restråstoffene vil føre til økt tilgjengelighet av verdifulle ingredienser som proteiner, lipider, vitaminer, fiber og andre bioaktive stoffer som polyfenoler og antioksidanter. Når disse ingrediensene blir inkorporert i nye næringsmidler kan de bidra til økt helse og velvære i befolkningen. Egnede sidestrømmer er identifisert og studert for å se på hvor anvendbare de er i bakeindustrien. I dette prosjektet er følgende restråstoffkilder valgt ut: meieriproduksjon, sidestrømmer fra bryggeriene, oljefrøindustrien, fjærfe og fikenkaktus. Resultatene fra kartleggingen er oppsummert for alle de fem kildene. Faktorer som ble vurdert er: • Dannelse/generering av biprodukter • Type prosesseringslinje/prosesseringsteknologi • Mengder som genereres • Fordeling av produksjon i ulike land • Sammensetning av biprodukter • Hvordan disse brukes i dag • Pre-prosessering/stabilisering før transport og lagring • Sikkerhetsaspekter Senere vil alle dataene også bli lagt inn i en interaktiv database sammen med informasjon om andre sidestrømmer og biprodukter. Alle de studerte sidestrømmene har et høyt potensial for å bli brukt i PROVIDE prosjektet. Gjennomsnittlig proteinkonsentrasjon og estimert innhold av ekstraherbart protein var sammenlignbart og lovende for alle de fem biproduktene. Et grovt overslag som inkluderer total mengde bakte produkter sammen med mengde av de nye ingrediensene som kan tilsettes til bakte produkter (1%, 5% og 10% tilsetting) viste at mengde biprodukt som trengs er i samsvar med mengdene som produseres noe som betyr at avfall fra disse kildene kan reduseres vesentlig i framtiden. I resten av PROVIDE prosjektet vil hovedfokuset være på verdiskaping av myse samt sidestrømmer fra bryggeri og oljepresskaker siden disse er de mest relevante sidestrømmene i Europa. Biprodukter fra fikenkaktus vil også bli videre studert siden dette er en alternativ plante som dyrkes i tørre områder og at den har en gunstig næringssammensetning. Selv om biprodukter fra fjærfe er en meget god kilde for proteiner, ble det bestemt å ikke gå videre med denne sidestrømmen i videre forsøk siden flere av interessentene i prosjektet ikke viste noen interesse for å bruke nye ingredienser fra fjærfe i bakte produkter. Biprodukter fra fjærfe bør imidlertid undersøkes videre siden de kan anvendes i andre næringsmidler. Det har også blitt skrevet en rapport om lover og reguleringer som gjelder bruk av sidestrømmer og biprodukter for å lage ingredienser til bruk i mat. De viktigste av disse er regelverk som gjelder næringsmidler, økologisk produksjon, biprodukter fra dyr, ernæring og helsepåstander og «novel foods». Det har også blitt laget en nettside for prosjektet – www.project-provide.eu En av leveransene i prosjektet er å lage en interaktiv database som inneholder data om råstoffkilde, sammensetning (protein, fett …) og mengder. For å sikre at denne databasen vil bli tilgjengelig også etter at prosjektet er slutt, vil databasen bli laget i samarbeid med METROFOOD prosjektet (EU). Det ble arrangert et midtveismøte der en del var åpen for alle – og en del var et internt møte. Der ble framdrift i alle arbeidspakkene presentert.

-

The project focuses on valorisation of food transformation industry by-products for use in bakery production. This will be based on “green” innovation processes, which will use also material from organic products and the resulting new products can be marketed “organic”. With the aim to promote circularity in the agrifood systems, 4 specific objectives have been identified: identify by-products rich in nutrients and bioactives, valorise wastes and by-products, promote circular Food Systems, define strategies to put the new products into the market. After having mapped sources of proteins and bioactive compounds from agrifood processes by-products, byproducts from different food production chains (e.g.: dairy, oilseeds, brewery, meat, prickly pear cactus) will be valorised treating them with innovative “clean technologies” in pilot facilities to extract bioactive compounds (e.g. oils, waxes, fatty acids, carotenoids, polyphenols, tocopherols) and obtain defatted protein cakes to be used for producing new bakery products. 3 case studies will be implemented. Quality & safety of sources, intermediate-, end- and by-products, as well as the health enhancing properties of plant and by products extracts, will be assessed. The new products will be tested for consumers’ perception and acceptance and the technologies implemented at industrial scale. Environmental and socio-economic sustainability will be assessed, and integrated traceability systems and innovative processes for human health and well-being developed. PROVIDE is designed to achieve a multi-sector impact (public authorities, market system, consumers/society, healthcare, environment, sustainability&circular economy), thus reflecting its multidisciplinary (anal. chemistry, (micro)biology and biotechnol., environm., food technologies, etc.), multi-actor and Pan-European (Scandinavia – Norway; Central Europe - Germany; South-East Europe – Romania; Southern Europe - Italy) & Northern African (Morocco) approach.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram