Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Diversifying sustainable and organic food systems

Alternativ tittel: FOOdIVERSE: Mangfold for bærekraftighet i lokalt forankrede økologiske matsystemer

Tildelt: kr 2,1 mill.

I FOOdIVERSE skal vi undersøke hva som karakteriserer et lokalt matsystem, og frembringe kunnskap om hvilke faktorer som kan bidra til å en mer sosial-, økonomisk- og miljømessig bærekraftig utvikling. Fem europeiske universiteter fra Tyskland, Storbritannia, Italia, Polen og Norge samarbeider i prosjektet. FOOdIVERSE er finansiert under programmet ERAnet Cofund (H2020) SUSFOOD / Core Organic og avsluttes i 2023. FOOdIVERSE tar i bruk flere ulike samfunnsvitenskapelige metoder for å studere det lokale matsystemet. I 2021 har vi startet med analyser av matforbruket basert på data fra en representativ survey med over 2000 respondenter i hvert av de fem Europeiske landene. Her vil vi kartlegge forskjeller og likheter mellom landene og mellom ulike grupper av forbrukere med hensyn til kosthold, innkjøpsmønster og bærekraftige forbrukspraksiser. I hvert av de fem landene kartlegges nå ulike initiativer og lokale matnettverk med tanke på å involvere dem i en såkalt "Living Lab". Her vil forbrukere, produsenter, forhandlere og lokale myndigheter komme sammen med mål om å utvikle nye løsninger for distribusjon og forbruk av lokal og økologisk mat. I tilknytning til den lokale Living Lab-en vil det gjennomføres fokusgrupper der vi vil undersøke hvordan forbrukere i de fem landene skaffer seg ulike matprodukter, og i hvilken grad de gjør bruk av lokal og økologisk mat. Forbrukerstudien suppleres med en markedsundersøkelse for å kartlegge tilbudet av lokale og økologiske produkter i det samme geografiske området. Gjennom spørreundersøkelser og dybdeintervjuer med produsenter og andre sentrale aktører i verdikjeden vil prosjektet analysere muligheter og hindringer for å styrke produksjon og distribusjon av lokal og økologisk mat. I prosjektet vil det også bli gjort en studie av den politiske organiseringen av det lokale matsystemet som omfatter analyser av politiske tiltak og reguleringer både nasjonalt og lokalt, samt faktorer som fremmer eller hemmer framveksten av alternative lokale matnettverk. Prosjektet er i en innledende fase med datainnhenting og analyser og resultater fra prosjektet vil først bli publisert på et senere tidspunkt.

Food consumption significantly influences resource use and the environmental effects of food production and distribution. The mainstream food supply chains and their governance are characterised by a food regime that creates large quantities of standardised food. A more diverse food system could deliver more choices and could be more sustainable. What is lacking is a systematic and practice-oriented characterisation of diversity in the food system and its impact on resilience, enhancing socio-economic and environmental pillars of sustainability. The FOOdIVERSE project aims to produce practice-oriented knowledge on how diversity in diets, novel food supply chains and food governance contributes to more organic and sustainable food systems. The project provides multi-level perspectives on transforming local food systems across Europe by promoting diversity of consumers, producers and key stakeholders. Methodologically and theoretically this project takes a relational approach on diversity, emphasising different characteristics in various contexts and across different scales. Diversity has diverse meanings, for example in urban Norway or in rural United Kingdom, but also to German consumers, Italian government officials or Polish food producers. We seek to identify the relations in characteristics of diversity that accelerate a transformation toward more sustainable food systems. The project directly promotes organic food systems through involving consumers, producers, food-processors and those governing food systems with a living lab methodology. A user-centred and innovation approach in local contexts of Italy, Germany, Norway, Poland and the United Kingdom assists in comparing whilst instantaneously implementing the results in real-life scenarios. We engage different actors and include a diverse range of viewpoints on organic food systems.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram