Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Diversifying sustainable and organic food systems

Alternativ tittel: FOOdIVERSE: Mangfold for bærekraftighet i lokalt forankrede økologiske matsystemer

Tildelt: kr 2,1 mill.

FOOdIVERSE skal undersøke hva som karakteriserer matforsyningen og matforbruket i fem europeiske land: Tyskland, Italia, Norge, Polen og Storbritannia. Prosjektet søker å identifisere hva som kjennetegner et robust og mangfoldig forsynings- og forbruksmønster og hvilke faktorer som kan bidra til å fremskynde en utvikling mot et mer sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig matsystem. Utgangspunktet for prosjektet er å undersøke i hvilken grad et mangfoldig matsystem på lokalt nivå kan vise seg å være mer bærekraftig. Både de enkelte lands matkultur, samt sosiale, politiske og økonomiske betingelser for forbruk av lokal og økologisk mat skal analyseres. Resultater fra en europeisk survey om anskaffelse og forbruk av mat i de fem deltakende landene pluss Italia og Frankrike viser at kvinner oftere spiser grønnsaker og frukt og sjeldnere kjøtt enn menn. Eldre spiser også mer grønnsaker og frukt enn yngre aldersgrupper som til gjengjeld har et hyppigere inntak av kjøtt. Landene ved Middelhavet, slik som Italia og Spania, ser ut til å ha et mer variert kosthold med hyppigere inntak av frukt og grønt og spiser noe sjeldnere kjøtt sammenlignet med landene i Nord-Europa. Dette kan skyldes en mer variert matkultur i Sør-Europa, men også at det er en naturlig (klimamessig) variasjon med hensyn til tilgang på ulike typer matvekster. Respondenter i land som Italia, Spania og Frankrike var i større grad opptatt av at maten skulle være lokalprodusert og i sesong. Når det gjelder epler var man i disse landene i større grad opptatt av sortsvariasjon og opprinnelse (lokalt). Økologisk mat har ofte vært assosiert med høy sosio-økonomisk status. Dette viste seg først og fremst å gjelde i land som Storbritannia og Tyskland. Mindre enn en prosent svarte at de ikke spiser mat av animalsk opprinnelse, og mindre enn tre prosent spiste hverken kjøtt eller fisk utenom meieriprodukter og egg. Sett i forhold til den økte oppmerksomheten omkring vegetarianisme og veganisme er disse tallene relativt små. Storbritannia og Tyskland skåret høyest på vegetarianisme og veganisme. Polske og Italienske respondenter brukte lokale markeder og direkte innkjøp fra produsenten i størst grad. Det var små kjønnsforskjeller med hensyn til innkjøpskanal, men betydelige aldersforskjeller. En relativt stor andel i den øverste alderskategorien svarte «ikke aktuelt» på flere av de ulike innkjøpsalternativer (for eksempel Internett). Dette indikerer at mange eldre benytter seg av langt færre innkjøpskanaler enn yngre. En grundigere forståelse av hvilke faktorer som påvirker matpraksiser så vel som hvordan og hvorfor disse varierer både nasjonalt og regionalt i Europa vil bli videre analysert blant annet med basis i kvalitative data innhentet fra fokusgrupper som er gjennomført i alle de fem landene. Videre i prosjektet skal det kartlegges hvilke muligheter som finnes for et mer robust og variert lokalt distribusjonssystem. Ved hjelp av tilgjengelige data og intervjuer med sentrale aktører i verdikjeden vil vi identifisere utfordringer og potensialer for et mer mangfoldig tilbud av lokal og økologisk mat. I prosjektet kartlegges organisering og maktforhold i matsystemet i utvalgte regioner gjennom analyser av politiske dokumenter og intervjuer med sentrale myndigheter og aktører. Denne kartleggingen skal bidra til å identifisere mulige tiltak for å stimulere til mer lokal og økologisk matforsyning. Med utgangspunkt i lokale matnettverk er det i alle landene etablert levende laboratorier (Living Labs) med tanke på å knytte forbrukere, produsenter, forhandlere og lokale myndigheter nærmere sammen for å utvikle nye løsninger for lokal distribusjon og forbruk av økologisk mat. FOOdIVERSE varer ut 2023.

-

Food consumption significantly influences resource use and the environmental effects of food production and distribution. The mainstream food supply chains and their governance are characterised by a food regime that creates large quantities of standardised food. A more diverse food system could deliver more choices and could be more sustainable. What is lacking is a systematic and practice-oriented characterisation of diversity in the food system and its impact on resilience, enhancing socio-economic and environmental pillars of sustainability. The FOOdIVERSE project aims to produce practice-oriented knowledge on how diversity in diets, novel food supply chains and food governance contributes to more organic and sustainable food systems. The project provides multi-level perspectives on transforming local food systems across Europe by promoting diversity of consumers, producers and key stakeholders. Methodologically and theoretically this project takes a relational approach on diversity, emphasising different characteristics in various contexts and across different scales. Diversity has diverse meanings, for example in urban Norway or in rural United Kingdom, but also to German consumers, Italian government officials or Polish food producers. We seek to identify the relations in characteristics of diversity that accelerate a transformation toward more sustainable food systems. The project directly promotes organic food systems through involving consumers, producers, food-processors and those governing food systems with a living lab methodology. A user-centred and innovation approach in local contexts of Italy, Germany, Norway, Poland and the United Kingdom assists in comparing whilst instantaneously implementing the results in real-life scenarios. We engage different actors and include a diverse range of viewpoints on organic food systems.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram