Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NIBIO (2020-2023)

Tildelt: kr 4,1 mill.

Jord tilbyr flere økosystemtjenester som matproduksjon, karbonlagring og vannfiltrering. Jordforringelse truer imidlertid leveringen av slike jordøkosystemtjenester over hele verden. Jordhelse innebærer at de fysiske, kjemiske og biologiske komponentene i jorda fungerer optimalt. For å måle og forbedre jordhelsa er det imidlertid nødvendig med et system for overvåking der klima, type arealbruk og jordtype vurderes. Det overordnede målet er å øke kunnskapen om jordhelsevurdering i Norge. Mer konkret å vurdere optimal jordhelse i forskjellige pedo-klimatiske soner og vurdere effekten av ulike dyrkingssystem på jordhelsen. Det er levert inn prosjektbeskrivelse som er godkjent av Wageningen University & Research. Det er i tillegg utarbeidet og godkjent plan for gjennomføring av kurs, der et kurs er bestått (Sense A1 course). Høsten 2021 ble det tatt jordprøver i felt ute hos gårdbrukere, en viktig del for testing av jordhelseindikatorer. En bachelorstudent fra Wageningen bistod i arbeidet, som jeg også var veileder for i ettertid. Testing og analyse av utvalgte jorhelseindikatorer foregår på jordprøvene tatt høsten 2021. Høsten 2022 ble det tatt jordprøver for å sammenligne ulike driftssystemer i sørøst Norge og i Trøndelag. Analysene gjennomføres i samarbeid med en mastergradsstudent fra Nederland. I dette arbeidet inngår det også veiledning. Dette arbeidet bidrar til å besvare spørsmål som hvilke jordbrukspraksiser som kan øke jordhelsa, og legger grunnlag for senere artikler. Første artikkel, som baserer seg på en analyse av en jorddatabase, leveres til tidsskrift (Soil use and management) innen utgangen av 2022. Arbeidet som inngår i artikkelen, har blitt presentert på to internasjonale konferanser: Soil and water conservation under changing climate in Northern and high-altitude conditions avholdt i 4. – 6. mai 2022 på Ås og Nordic Association of Agricultural Science på Island 27.-29. september 2022. Temaet har også blitt presentert på norske fagdager (f.eks. Jordagen 5. desember 2022 i regi av NIBIO), samt i en podcast (Naturviterne).

-

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder