Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Utvikling av en levende attenuert vaksine mot streptokokkose hos Nile Tilapia (Oreochromis niloticus).

Alternativ tittel: Development of a live attenuated vaccine against streptococcosis in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus).

Tildelt: kr 1,8 mill.

Utvikling av effektive vaksiner for den globale fiskeoppdrettsindustrien er nødvendig dersom man skal kunne utvikle en bærekraftig industri som ivaretar miljø, dyrevelferd og samtidig sikrer at bonden sitt inntekksgrunnlag ivaretas best mulig. Majoriteten av dagens vaksiner som benyttes i den globalke oppdrettsindustrien er basert på inaktiverte (drepte) bakterier og virus som blandes i en olje og deretter injiseres i fisken for å stimulere dyrets immunsystem til å skape en beskyttende immunitet i dyret når dette møter samme mikrobe under vanlige oppdrettsbetingelser. Dagens vaksiner er pga sin teknologiske plattform ikke særlig egnet for lavkostnadsarter og dette prosjektet ønsker å undersøke om det er mulig å lage billige vaksiner som består av levende svekkede (de kan ikke fremkalle sykdom) bakterier og som gir en høy grad av beskyttelse hos fisken etter vaksinering. Vi ønsker i tilegg å undersøke forskjellige stammer av bakterier og sammenligne disse genetisk (arvenaterialet) for evt å kunne finne ut om det finnes naturlig forekommende stammer i naturen som har forskjellige grader av sykdommsfremkallende egenskaper.

Tilapia (Oreochromis sp) oppdrettes i ferskvann i den tropiske/sub-tropiske regionen i verden. Fisken er en meget viktig proteinkilde for mennesker som lever i utviklingsland og regnes som en lavkost art i det internasjonale markedet. Den årlige globale produksjonen av fiskearten Tilapia er på ca 5.5 millioner tonn og hovedproduksjonen foregår i Kina, Indonesia,Egypt og Brasil. Som med all annen intensiv oppdrett av dyr, er forskjellige sykdommer en utfordring for dagens oppdrett av Tilapia. Fisken oppdrettes hovedsakelig i jorddammer på land eller i bur i innsjøer/elver og dette kombinert med manglende biosikkerhetsrutiner fører til at sykdomsfremkallende mikroorganismer lett overføres internt i en fiske populasjonen og mellom forskjellig populasjoner på nærliggende lokaliteter. For Tilapia er forskjellige sub species av bakterien Streptococcus den primære utfordringen. I dette prosjektet ønsker vi å undersøke om det er mulig å lage kostnadseffektive vaksiner basert på levende attenuert bakterieisolater som ikke inneholder gen for antibiotika resistens. For å finne ut om bakterien er tilstrekklig attenuert vil vi gjennomføre "in vivo" smitteforsøk i laboratorier med Tilapia. Dersom vi finner et attenuert isolat vil vi forsøke å karakterisere bakterien for om mulig å identifisere en faktor som er viktig for virulensegenskapene. Vi ønsker også gjennomføre en genetisk sammenligning av isolater av Streptococcus agalactiae 1a samlet inn i forskjellige verdens deler samt å undersøke antibiotika resistensen hos disse isolatene. Vi ønsker også å undersøke om de forskjellige genetiske variantene av S. agalactiae 1a kan korreleres til virulensegenskaper hos bakteriene. For å finne ut om en attenuert stamme av Streptococcus agalactiae 1a kan benyttes som en vaksine, gjennomføres vaksinasjons- og smitteforsøk under kontrollerte laboratorie betingelser.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd