Tilbake til søkeresultatene

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Medvirkningsmetoder for klimatilpasning

Alternativ tittel: Participatory methods for climate change adaptation

Tildelt: kr 3,6 mill.

For å sikre en bærekraftig utvikling i samfunnet bør klimaomstilling og klimatilpasning være godt integrert i regionale og lokale planprosesser. Samtidig er det behov for å mobilisere lokal kunnskap til dette arbeidet og å sikre god forståelse og engasjement for klimatilpassingstiltak hos innbyggere i kommunene. Tidligere kartlegginger har konkludert med at kommuner ofte har utfordringer med å tolke flomdata, samtidig som at økt usikkerhet skaper nye utfordringer i ulike sektorer. Dette kan tyde på at det er behov for å utvikle et bredere datagrunnlag og bedre kommunikasjonsmetoder for risikovurderinger i lokale kontekster. I samarbeid med Vestland Fylkeskommune, og med finansiering fra Forskningsrådet skal Vestlandsforsking, Norce Klima og Institutt for Geografi ved NTNU teste ut ulike medvirkningsmetoder for datainnsamling, visualisering av klimakunnskap og deltagelse i planprosesser. Dette skal skje i Osterøy, Sunnfjord og Kinn kommuner, som også er prosjektdeltagere og som alle har behov for å styrke arbeidet med klimatilpasning. Prosjektet skal utvikle: - medforskingsmetoder for å skape større engasjement og legitimitet til kunnskapsgrunnlaget som klimatilpassingen bygger på - visualiserings- og formidlingsmetoder som gjør kunnskapen tilgjengelig og relevant for innbyggere - deltakingsmetoder for å øke innbyggerne sitt engasjementet i planprosesser. Medforskingsmetoder kalles gjerne «citizen science» på engelsk, og innebærer at vanlige innbyggere deltar i forskingen. I dette prosjektet vil innbyggere kunne bidra gjennom å ta i bruk en smarttelefon-app for registrering av flom og overvannhendelser. De kan også dele data fra private værstasjoner. Ideén til prosjektet ble til under et doktorgradskurs som Senter for klima- og energiomstilling (CET) ved Universitetet i Bergen arrangerte i samarbeid med Noradapt og andre partnere høsten 2019. Der deltok medarbeidere fra Vestland Fylkeskommune, de deltagende kommunene og FoU-partnerne i prosjektet.

For å sikre en bærekraftig utvikling i samfunnet må klimaomstilling og klimatilpasning være godt integrert i regionale og lokale planprosesser. Samtidig er det i større grad behov for å mobilisere lokal kunnskap til dette arbeidet og å sikre forståelse og engasjement for klimatilpasningstiltak hos innbyggere i kommunene. Dette prosjektet vil utvikle medvirkningsmetoder for klimatilpasning for lokale og regionale myndigheter. Medvirkningsmetodene består av tre komponenter 1) samforskningsmetoder som setter innbyggere i stand til å samle data og observasjoner om vær- og naturskadehendelser; 2) visualiseringsmetoder for å øke forståeligheten og engasjementet rundt klimafremskrivninger og naturskadedata; 3) deltagningsmetoder for å øke deltagelsen og engasjementet på åpne høringsmøter, planverksteder ol. Metodene vil testes ut på pågående og planlagte planprosesser i samarbeid med Vestland Fylkeskommune, samt Kinn, Osterøy og Sunnfjord kommune. Prosjektresultatene vil gi et bedre kunnskapsgrunnlag og beslutningsstøtte rundt planprosesser som det knytter seg betydelig usikkerhet til. Klimatilpasningsbeslutninger vil også få økt legitimitet og et mer solid kunnskapsgrunnlag ved bredere involvering av lokalbefolkning i disse prosessene.

Aktivitet:

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren