Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om STIM-OA 2019 for NIKU

Tildelt: kr 14 000

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) består av et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for kulturminner. NIKUs forskning spenner vidt over mange fagfelt, og vi har mange dyktige forskere som publiserer gjennom både norske og internasjonale kanaler. I 2019 publiserte forskere ved NIKU tre artikler som gull open access. Samtlige er registrert både i DOAJ og i NSD kanalregisteret på nivå 1. I henhold til formålet spesifisert av utlysningstekst søker vi om refusjon av 50% av organisasjonens kostnader. Artikkelen skrevet av Manuel Gabler et al. publisert i "Remote Sensing" omhandler bruk av georadar i arkeologiske undersøkelser på vinterstid - noe som vil være av stor interesse for bl.a. representanter fra norsk og internasjonal kulturarvsforvaltning, som ofte ikke har tilgang til tradisjonelle abonnementsfinansierte vitenskapelige publikasjoner. Artikkelen skrevet av Ionut Cristi Nicu et al. publisert i "Sustainability" tar for seg bruk av statistiske modeller for prediksjon av kulturarvslokasjoner, noe som både kan ha relevans for kulturarvsforvaltning og vil ha overføringsverdi til andre felt. Artikkelen skrevet av Zoia Vylka Ravna publisert i "International Journal of Circumpolar Health" omhandler barselstradisjoner og -forhold i et nomadisk urfolksmiljø, og vil kunne være av interesse for hos frivillige- og interesseorganisasjoner, for eksempel. Alle tre artikler har potensiale for bruk i undervisning eller som underlagsmateriale til annen forskning, og det at de er fritt tilgjengeliggjort utvider dette potensialet betraktelig.

Aktivitet:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang