Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Nye anskaffelser for dokumentert avfallsreduksjon

Alternativ tittel: Nye anskaffelser for dokumentert avfallsreduksjon

Tildelt: kr 6,7 mill.

I dag produserer de fleste byggeplasser ca. 40-60 kg avfall per kvm. Avfallsreduksjon utgjør derfor et stort potensial for miljø-, ressurs- og kostnadsbesparelser, men med dagens praksis og metodikk har det vist seg krevende å få redusert avfallsmengdene. Det finnes i dag ingen nasjonale krav knyttet til avfallsreduksjon i byggeprosjekter, og det er byggherrene som setter slike krav til avfallsreduksjon. For å kunne oppnå mindre avfall i byggeprosjektene har derfor byggherrene behov for et felles rammeverk som kan styrke innsatsen for avfallsfrie byggeplasser. Dette inkluderer utvikling av ny metodikk som sørger for å måle avfallsmengder og rapportere data på en enhetlig måte. Det må også tenkes nytt rundt hvordan byggeprosjektet, inkludert relaterte anskaffelser og kontraktsoppfølging, kan gjennomføres for å oppnå høyest mulig avfallsreduksjon. Gjennom utvikling av anskaffelsene til de tre kommunale byggherrene Omsorgsbygg, Bærum kommune og Asker kommune skal byggenæringen settes i stand til å levere avfallsfrie byggeplasser. Markedet skal derfor utfordres, gjennom tre pilotanskaffelser, til skape de innovative løsningene for en avfallsfri byggeplass. Utvikling av metoder for å måle, evaluere, følge opp og dokumentere avfallsmengden gjennom byggeprosessen er essensielt. Da trengs det utvikling av en robust metode, ved å ta i bruk materialstrømsanalyse for avfallsmengde, livssyklusanalyse for klimagassutslipp og livssykluskostnadsanalyse for kostnader. Til sammen vil disse prosjektresultatene gi offentlige byggherrer et felles rammeverk, med konkrete ambisjoner og krav til avfallsfrie byggeplasser. I tillegg til reduserte kostnader, vil innovative avfallsreduserende løsninger med mindre sløsing resultere i mer effektiv oppføring av bygninger og bedre kvalitet i utførelsen. Krav til avfallsfrie byggeplasser vil være unike, også i internasjonal sammenheng, og Norge kan ta en ledende rolle på lik linje med den vi allerede har for utslippsfrie byggeplasser. Prosjektet startet med et digitalt prosjektkick-of-møte i april 2021 med presentasjoner om forventninger og bidrag fra partnere og inviterte foredragsholdere fra byggebransjen om lignende temaer. Oppstartsmøtet inkluderte også gruppearbeid og diskusjoner om potensielle avfallsreduserende tiltak, relevante temaer for markedsdialog (dialogkonferanse) og tilgjengelige plattformer for datainnsamlingen for avfall. Innspillene fra oppstartsmøtet brukes videre som bakgrunn i definisjonen av prosjektets omfang. I det omfangsdefinisjonsarbeidet, har det vært diskusjoner med ConZerW forskningsprosjekt for å harmonisere det pågående arbeidet med definisjon av avfallsfri konstruksjon i ConZerW. Felles minstekrav og mulige kriterier for anskaffelse av avfallsfrie byggeplasser er samlet inn fra de tre kommunene (Oslo, Asker og Bærum) og diskutert i prosjektgruppen. Som en del av den innovative anskaffelsesprosessen for pilotprosjekter, er det gjennomført evaluering av potensielle sammenlignbare pilotprosjekter (f.eks. skolebygg, barnehager) fra de tre kommunene basert på utvalgskriterier. Gydas vei er valgt ut som pilot fra Oslobygg. Utkast til datainnsamlingsark er utviklet for innsamling av avfallsdata og metode for evaluering av klimagassutslipp. Utvalg av pilotprosjekter fra Asker og Bærum, gjennomføring av dialogkonferanse og anskaffelsesprosesser og videreutvikling av evalueringsmetoder er noen av aktivitetene som er planlagt for 2022.

Byggenæringen er i dag verdens største forbruker av naturressurser og står for 36 % av energibruken og 39 % klimagassutslippene i verden. I dag produserer de fleste byggeplasser ca. 40-60 kg avfall per kvm. Dette utgjør derfor i teorien et stort potensial for miljø-, ressurs- og kostnadsbesparelser, men med dagens praksis og metodikk viser det seg krevende å få redusert avfallsmengdene. Det finnes i dag krav knyttet til avfallssortering, men ingen nasjonale krav knyttet til avfallsreduksjon i byggeprosjekter, og det er byggherrene som setter slike avfallskrav. Det trengs derfor et felles rammeverk for avfallsfrie byggeplasser med tydeligere definerte ambisjoner, en utvikling av metodikk for å måle avfallsmengder og rapportere data på en enhetlig måte. Det må også tenkes nytt rundt hvordan byggeprosjektet, inkludert relaterte anskaffelser og kontraktsoppfølging, kan gjennomføres for å oppnå høyest mulig avfallsreduksjon. De tre kommunale byggherrene Omsorgsbygg, Bærum kommune og Asker kommune, som sammen med SINTEF er hovedpartnere i denne søknaden, ønsker å angripe denne problemstillingen fra en ny vinkel. Overordnet er tanken at byggherrene i samarbeid med SINTEF skal utarbeide et felles rammeverk for å kunne sammenligne og evaluere resultater for avfallsreduksjon på en enhetlig måte. Videre skal det etterstrebes å velge sammenlignbare byggeprosjekter hos de tre byggherrene. I selve anskaffelsen vil derimot de tre byggherrene velge ulike framgangsmåter med formål å oppnå vesentlig avfallsreduksjon. Dette vil muliggjøre en interessant resultatbasert sammenligning i etterkant med læring for fremtidige prosjekter.

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Temaer og emner

FNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnKlimaPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningDemokrati, makt og styringKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerDigitalisering og bruk av IKTLavutslippFornyelse og innovasjon i offentlig sektorUtviklingsarbeidDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorNaturmangfold og miljøKlimarelevant forskningPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningFNs BærekraftsmålAnvendt forskningLTP3 Innovasjon i stat og kommuneLTP3 Tillit og fellesskapFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningPortefølje InnovasjonPortefølje Klima og miljøLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Klima, polar og miljøPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorPortefølje Demokrati og global utviklingPortefølje Energi og transportKutt i utslipp av klimagasserSirkulær økonomiLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerByNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterBransjer og næringerBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomLTP3 Demokrati, styring og forvaltningLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Klima, miljø og energi