Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

DRIVKRAFT. Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner.

Alternativ tittel: DRIVKRAFT. Youth and business actors in climate-, environment and energy planning for sustainable rural municipalities

Tildelt: kr 5,2 mill.

Hovedideen bak DRIVKRAFT er at planlegging og implementering betraktes som en varig, interaktiv prosess, der samskaping er det viktigste redskapet. Den bærende strategien er å organisere prosessen slik at nye ideer og ny kunnskap raskt kan kobles så vel til planlegging som til implementering av kommunale Klima-, miljø og energiplaner (KME). Innovasjonen utfordrer de administrative og politiske strukturene; lover og reguleringer, tidsperspektiv, høring og prosess. Hovedaktiviteter i innovasjonsprosessen er Ungdomsforskere, Participatory Value Evaluation (PVE) og KME-verksteder. Ungdomsforskerordninga går ut på at bedrifter samarbeider med elever ved videregående skoler og lærlinger om utviklingsoppgaver relatert til bedriftens virksomhet, knytta til bærekraft, fornybar energi og klima. Kjernen i PVE er at borgere kan bidra med råd i politiske spørsmål på en tilgjengelig måte. Borgere blir invitert online til å innta beslutningstakerens plass. De får se hvilke valg som må gjøres og hvilke valgmuligheter som finnes. De får en oversikt over hva som tal for og hva som taler mot de valgmulighetene beslutningsfatteren har, og må beslutte på bakgrunn av dette, samt begrunne beslutningene. I KME-verkstedene møtes ungdommer, næringsliv, politikere og planleggere. Her diskuteres spørsmål knytta til KME-planene, og erfaringer fra ungdomsforskerne og PVE presenteres. KME-verksted arrangeres årlig i hver kommune, og to gangr i prosjektet arrangeres KME-verksted for hele prosjektet, der alle de tre kommunene møtes. I dette deltar også de andre kommunene i Lofoten. Senja, Vågan og Vestvågøy kommune samarbeider om prosjektet, med Senja som prosjektleder. Øvrige partnere er Lofotrådet, UiT, TU Delft og Nordavind utvikling.

Den bærende ideen i DRIVKRAFT er at planlegging og iverksetting av Klima-, miljø, og energiplaner (KME) i distriktskommuner skal organiseres som en varig, sammenhengende og interaktiv prosess der samskaping er det viktigste arbeidsredskapet. Tre kommuner deltar: Senja, Vestvågøy og Vågan, sammen med Lofotrådet, UiT Norges arktiske universitet, Nordavind utvikling, bedrifter, videregående skoler og forskere fra Nederland og England. Senja kommune leder prosjektet. Samskapingen skjer ved å etablere arenaer der ungdom, næringsliv, politikere og planleggere sammen arbeider med å skape nye løsninger og bringe inn synspunkter både i planleggingsprosessen og iverksettingen av KME. Mens medvirkning i planlegging tradisjonelt er knyttet til planleggingsprosessen, går denne organisatoriske innovasjonen et trinn videre, og legger opp til at medvirkningen i tillegg kobles direkte til iverksettingen. Dette krever en fleksibilitet som kan utfordre planleggingens administrative og politiske strukturer, som lover og regler, tidsperspektiv, saksbehandling, høring og politisk behandling. Tre hovedarenaer etableres for å realisere innovasjonen: Ungdomsforsker-ordning, Participatory Value Evaluation og KME-verksteder. DRIVKRAFT kombinerer dermed digital medvirkning og medvirkning som krever fysisk tilstedeværelse og direkte dialog. Det at de tre kommunene er i ulike stadier av KME-planleggingen ved prosjektstart, gjør at samskapingen tidlig i prosjektet kan rettes inn både mot planprosessen og iverksettingen, og at kommunene kan lære av hverandres erfaringer i ulike stadier. Erfaringene skal deles med de andre kommunene som er med i Lofotrådet, og prosjektet skal utveksle kunnskap og erfaringer med satsingen "Lofoten 2030 - De grønne øyene" i Lofoten. DRIVKRAFT har som ambisjon å styrke "energiborgerskapet" i distriktskommunene gjennom disse aktivitetene. FoU-delen av prosjektet er viktig for framdriften og skal ligge til grunn for utformingen av et veikart for DRIVKRAFT-modellen.

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning