Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

SMELT - Snøbehandling utført Miljøvennlig med Energinøytraliserende Lagring og Teknologi

Alternativ tittel: SMELT - Snow Melting Technology

Tildelt: kr 10,0 mill.

SMELT - Snøbehandling utført Miljøvennlig med Energinøytraliserende Lagring og Teknologi Fremtidens håndtering av brøytesnø. Brøyting av snø anses som en nødvendig oppgave for å sikre framkommelighet og trafikksikkerhet. Med målsetning om økt andel gående og syklende i byene vil kravet til fremkommelighet øke ytterligere. I sentrumsområder er det ofte en kamp om arealene og det finnes ikke nok plass til å legge fra seg den brøytede snøen. Resultatet blir at vi må laste den opp på lastebiler og kjøre den vekk. Dette er en særdeles ressurskrevende oppgave, og ikke særlig miljøvennlig er det heller. Tidligere ble den bortkjørte snøen dumpet i sjøen, men siden snøen fra gatene er forurenset, er dette ikke lenger lov i flere kommuner. Alternativet har da vært å kjøre snøen til et landdeponi hvor den har blitt lagret til den naturlig smelter. Landdeponi har også sine utfordringer, det er både resurs- og energikrevende å frakte snøen dit og smeltevannet kan forurense de nærliggende områdene. I tillegg er det vanskelig å finne tilgjengelig areal til å bruke som snødeponi. Trondheim kommune, Oslo kommune og Trøndelag fylkeskommune har derfor inngått et samarbeid for å finne en bedre måte å håndtere den brøytede og bortkjørte snøen på. Med forskningsrådet på laget, søker vi nå etter gode, kreative og innovative ideer fra markedet på hvordan dette kan gjøres. Vi ønsker en løsning som er mindre ressurskrevende og samtidig bedre for miljøet. Kanskje kan snøen brukes i et sirkulærøkonomisk ledd. Vi er i dette prosjektet ute etter å støtte innovative miljøer og gode ideer, der målet er å utarbeide et produkt kommunene i Norge kan kjøpe i kampen mot snøen.

For å opprettholde vedtatte veistandarder i vintersesongen og sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle er bortkjøring av snø i norske byer essensielt. God vinterdrift er også viktig for å oppnå målsetningene om økt andel gående og syklende samt for å ivareta kravene til universell utforming. Snøen som ryddes bort fra gatene er ofte svært forurenset med blant annet miljøgifter, partikler, mikroplast, sand, grus, salt og søppel. Tidligere har snøen blitt tippet direkte i sjøen, men med strengere krav og viktige hensyn til miljøet har landdeponier i større grad blitt brukt. Landdeponier løser derimot ikke forurensningsfaren smeltevannet fra snøen utgjør. En annen utfordring er at byenes arealer som tidligere har blitt disponert til midlertidige snøopplag oftere blir bortprioritert til fordel for fortetting eller andre fellesareal. Dette har ført til at snøen må transporteres lenger unna som igjen fører til økte klimagassutslipp. Vi må derfor tenke nytt rundt snøhåndtering i byer. For å møte utfordringene knyttet til strengere krav og mindre plass er det behov for nye, kostnadseffektive løsninger som kan håndtere nødvendig kapasitet og frekvens som ikke gir negative konsekvenser for natur og miljø. Den nye løsningen må være skalerbar og dekke behovet til både store og små aktører. Løsninger som i tillegg ser på gjenvinning av ressursene i snøen og bruker snøen som en egen ressurs vil gi et stort verdiskapingspotensial i flere markedsledd og vil være attraktivt for offentlige og private aktører både nasjonalt og internasjonalt.

Aktivitet:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Temaer og emner