Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Implisitt: Avdekking av Kjønnspartiskhet i akademia med fokus på filosofi.

Alternativ tittel: Implicit: Uncovering gender bias in academia, focusing on philosophy.

Tildelt: kr 0,99 mill.

IMPLISITT var et toårig tiltaksprosjektet ved UiT Norges arktiske universitet og finansiert av Norges forskningsråds BALANSE-program. Prosjektet ble drevet av forskningsgruppen i feministisk filosofi (FemPhil) i samarbeid med Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKK). Prosjektet har gjennomført en rekke målrettede aktiviteter hvor formålet har vært å øke bevissthet om, samt å motvirke mulige negative effekter dette kan ha for kvinners karriereutvikling innen filosofidisiplinen. IMPLISITTs hovedmål har vært å identifisere og undersøke i hvilken grad implisitte biaser og stereotyper bidrar til å opprettholde filosofifaget som en outlier blant andre humanistiske felt når det gjelder mangel på kjønnsbalanse, samt å etablere mekanismer som kan bidra til å å redusere negative effekter effekten av bias på feltet. Manglende kjønnsbalanse på lokalt nivå har blant annet vært knyttet til asymetriske maktforhold mellom kolleger, men også mellom undervisere /veiledere og studenter. Mangel på kjønnsbalanse og uformelle hierarkiske maktrukturer kan bidra til å etablere strukturer der enkelte grupper systematis kommer bedre ut enn andre med hensyn til muligheter, makt og anerkjennelse. Siden disse skjevheter får betydning for kvinner i filosofi som påvirker argumentasjonsmetoder, oppfatninger av ekselens og sosiale interaksjoner på arbeidsplassen og læringsopplevelser i klasserommet, har IMPLISITT rettet tiltakene sine mot strukturelle og kulturelle endringer i feltet. Formålet med tiltakene har vært å påpeke det ansvaret som som ligger i de ulike rollene filosofer ansatte i akademia har. Selv om det er vanskelig å måle den umiddelbare effekten av tiltak rettet mot strukturelle og kulturelle endringer, kan resultatene av disse tiltakene oppsummeres konkret i form av nyansettelser av fast ansatte, rekruttering og gjennomstrøming av kvinnelige studenter, deltakelse i den nasjonale debatten, inkludering av kvinnelige filosofer samt kvinnelige perspektiver i pensum, og inkludering av feministisk filosofi i utdanning utenfor instituttet. Den største gevinsten kommer imidlertid fra å bevisstgjøre om, og dermedflytte grenser mellom akseptabel og uakseptabel ekskludering. Utover de lokale endringer prosjektet har bidratt til, er det viktigste resultatet en felles utgivelse av en praktisk orientert bok med Prestige-prosjektet; Duarte, M., K. Losleben, and K. Fjørtoft (May 2023) Gender Diversity, Equity, and Inclusion in Academia: A Conceptual Framework for Sustainable Transformation. Routledge (Open Access).

Selv om det er vanskelig å måle den umiddelbare effekten av tiltak rettet mot strukturelle og kulturelle endringer, kan resultatene av disse tiltakene oppsummeres konkret i form av nyansettelser av fast ansatte, rekruttering og gjennomstrøming av kvinnelige studenter, deltakelse i den nasjonale debatten, inkludering av kvinnelige filosofer samt kvinnelige perspektiver i pensum, og inkludering av feminist filosofi i utdanning utenfor instituttet. På Institutt for Filosofi og Førstesemesterstudier ved UiT, var det i 2020 stor mangel av kvinner iblant studenter på både MA og BA programmene og kvinneandelen blant fast vitenskapelig ansatte var på 21%. I 2023, observerer vi en økning av antall kvinnelige studenter og har 29% kvinner blant de faste vitenskapelige ansatte. Per i dag, er også majoriteten av stipendiater ved IFF kvinner, kvinnelig MA student har fullført mastergrad med topp karakter i høst 2020 og kvinnelig BA studenter leverer bacheloravhandling nå i vår. Seminarer om mangfoldsperspektiver i undervisning har konkret bidratt til at utviklingen av en ny lærebok til ex.phil inkluderer kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i både form og innhold på alvor, og vil etablere en betydelig bedre balanse i pensum. Vi betrakter disse forbedringer som substansielle og viktig for fagmiljøene ved UiTog nasjonalt. Håndbok om likestilling og mangfold, som er spesielt rettet mot vitenskapelig og administrative ansatte, blir publisert i mai 2023 (open access) og vil forhåentiligvis bidra til å begrepsfeste og endre ekskluderende praksis i akademia. Den største gevinsten kommer imidlertid fra å skyve grenser for hvilke type ekskludering som er akseptabelt og ikke akseptabelt i feltet.

IMPLISITT er forankret I forskningsgruppen i feministisk filososfi på Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved UIT, og gjennomføres i samarbeid med forskningsgruppen ConGen ved Senter for Kvinne og Kjønnsforskning ved UiT. Prosjektet består av ulike tiltak som har som formål å identifisere og endre strukturelle og kulturelle årsaker til skjev kjønnsbalanse i filosofi. Skjev kjønnsbalanse gjelder både blant ansatte, studenter og i den pensumlitteraturen som brukes. Prosjektet sikter mot å utvikle verktøy som kan bidra til å skape en organisasjons og ledelseskultur som arbeider aktivt med å skape et inkluderende arbeidsmiljø, samt en mer refleksiv og kritisk forståelse av sitt eget fag og fagkultur. En styrking av både det lokale og nasjonale nettverket kan bidra til en viktig endring av både den akademiske kulturen og fremtidig kunnskapsproduksjon. Tiltakene er organisert i fem aktivitetsklynger som er basert på NFRs anbefalinger og resultater fra Prestisje Prosjektet (BALANSE Program 2018-2021/281861)) som viser at effektive tiltak må være fagmiljøspesifikke: (A) Analyse av egne utfordringer; (B) Aktiv miljøbygging; (C) Publiseringsstøtte; (D) Mentorordninger; (E) Lete- og finnekomiteer for rekrutering.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Finansieringskilder