Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging

Alternativ tittel: Health Room Helgeland – local healthcare with distance monitoring

Tildelt: kr 7,0 mill.

Helgeland strekker seg over et stort geografisk område, befolkningen bor spredt, helsetjenester er ikke alltid tilgjengelig lokalt, og det er lange reiseavstander til helsehjelp - noe som kan være belastende for mange pasientgrupper. Mange pasienter må overføres til sykehus fordi det ikke finnes et lokalt tilbud som kan gi spesialisert oppfølging og behandling, eller de må flytte til et tettsted eller sykehjem for å få nødvendig helsehjelp. Det er behov for nye løsninger. Innovasjonsprosjektet Helserom Helgeland har som mål å utvikle en ny tjenestemodell som sikrer at pasienter får tilgang til likeverdig og tilrettelagt medisinsk oppfølging, behandling og akutthjelp i et lokalt Helserom eller i hjemmet. Helserommet er et konkret rom i et lokalsamfunn, for eksempel i et Distriktsmedisinsk senter (DMS), i et egnet rom på legekontoret eller på sykehjemmet, som inneholder medisinsk utstyr og teknologi og helsepersonell som gir pasienter, pårørende, kommunalt helsepersonell - både lokalt og fra andre kommuner ? og spesialisthelsetjenesten, nye måter å samhandle på samt fleksible løsninger for tilgang til kompetanse og utstyr. Lokalt helsepersonell vil bidra til at pasienter og pårørende kan få hjelp og støtte ved oppkobling til blant annet polikliniske konsultasjoner med spesialisthelsetjenesten eller ved behov for kompetanseheving fra helsepersonell fra andre kommuner. Dette mener vil være med på å gjøre kvaliteten på lokal oppfølging og kompetanseheving av pasienter, pårørende og helsepersonell bedre også i etterkant av konsultasjonen. Det vil også kunne bidra til økt helsekompetanse og redusere digitalt utenforskap i befolkningen ved at man tilbyr lokal støtte fra opplært personell, egnet digitalt utstyr og trygge gode nettverksløsninger. Prosjektet gjennomføres av Helgelandssykehuset; kommunene Brønnøy, Rødøy og Dønna samt SINTEF og CheckWare. Tjenestemodellen vil innebære et tett samarbeid mellom kommunenes primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten gjennom oppfølging og behandling av pasienter og ved kunnskapsoverføring til lokalt helsepersonell. Lokalt helsepersonell skal få beslutningsstøtte, faglig veiledning og opplæring via digitale løsninger og avstandsoppfølging fra annet helsepersonell, enten fra sykehuset eller fra andre kommuner. De skal også kunne delta i digitale fellesskap som gir en opplevelse av å være en del av et større faglig nettverk. Utviklingsprosessen vil være brukersentrert, praksisnær og samskapende. Tjenestemodellen skal prøves ut og dokumenteres med kvalitativ og kvantitativ evaluering av nytteverdi og gevinstpotensial, som økt livskvalitet, økt helsekompetanse, redusert antall innleggelser og reduserte utgifter i helsevesenet. I de første månedene av prosjektperioden har vi jobbet med samhandlingsmetoder og forankring. I prosjektet skal vi ikke bare utvikle tjenester for samhandling på tvers, vi skal også bruke samhandling som ledelsesstruktur (prosjektet har en delt ledelse mellom sykehus, kommune og FoU-partner) og som arbeidsmetode i selve utviklingsarbeidet. Når det gjelder samhandling som arbeidsmetode, så startet vi utviklingsarbeidet med en digital workshop med helsepersonell fra sykehuset og kommunene, hvor alle deltakerne blant annet fikk teste en digital plattform for samhandling. Ved hjelp av denne plattformen fikk alle bidratt med innspill om forventinger til prosjektet og hvordan de selv ser for seg å kunne bidra. Resultatene viste en felles forståelse og visjon om at det er mulig å tilby likeverdige helsetjenester til alle pasienter uavhengig av avstand til sykehus og av pasientens digitale ferdigheter. Ønskede gevinster som ble adressert av deltakerne var: Økt kvalitet på helsetjenester, likeverdig tilbud om digitalisert helsehjelp uavhengig av bosted, økt trygghet for pasienter, tettere samhandling mellom kommunene og sykehus, redusert reisetid og reisekostnader, aksept for at digitalisering kan gi økt kvalitet, at vi klarer å finne gode finansieringsmodeller, at prosjektet skal inspirere til ytterligere innovasjon i helse på Helgeland. Et visjonært og illustrerende sitat fra workshopen om hva prosjektet kan oppnå, var: "At det er helt vanlig for pasienten å møte opp på Helserommet i stedet for på sykehuset". God ledelsesforankring og forankring i hele organisasjonen både i kommuner og spesialisthelsetjeneste arbeides det med kontinuerlig i hele prosjektperioden. Dette er viktig for å kunne oppnå målet, som er en ny tjenestemodell som skal passe for rurale strøk. Vi har brukt mye tid i starten av prosjektet på å forankre ideen, inspirere ledere og helsepersonell til å ønske å være aktivt med i utforming og testing av en ny tjenestemodell. Vi planlegger for et fysisk Kickoff i det nyåpnede DMS-et i Brønnøy kommune, som vi skal bruke som en pilot for Helserom Helgeland. Kickoff-et skal arrangeres i januar 2022 for å ledelsesforankre prosjektet ytterligere.

Målet for innovasjonsprosjektet Helserom Helgeland er å utvikle en tjenestemodell som sikrer at pasienter på Helgeland får økt helsekompetanse og tilgang til likeverdig og tilrettelagt medisinsk oppfølging, behandling og akutthjelp i hjemmet eller i et lokalt Helserom. Helserommet er et konkret rom i et lokalsamfunn, for eksempel på legekontoret eller i en annen kommunal bygning, som inneholder medisinsk utstyr og teknologi som gir pasienter, pårørende, kommunalt helsepersonell – både lokalt og fra andre kommuner – og spesialisthelsetjenesten nye måter å samhandle på samt fleksible løsninger for tilgang til kompetanse og utstyr. Bakgrunnen for prosjektet er utfordringer som finnes på Helgeland og i mange andre regioner i Norge: Lang reisevei til både primær- og spesialisthelsetjeneste, og spredt helsefaglig kompetanse på tvers av kommunene. Ved å utnytte mulighetene for digital avstandsoppfølging, samhandling, kunnskapsoverføring og opplæring som eksisterer i dag, vil vi skape en modell som ivaretar alle innbyggerne – barn og unge, personer med psykiske lidelser og rusproblemer, skrøpelige eldre, personer med flere kroniske sykdommer etc. Vesentlige FoU-utfordringer: • Menneskeperspektiv: Pasientenes komplekse og varierende behov og helsepersonells ulike behov og forutsetninger som påvirker tjenestemodellen • Organisasjon: Likheter og variasjoner i tjenesteforløp, aktører og organisatoriske enheter som bør være involvert i ulike forløp og nødvendige kontaktpunkt for å ivareta god avstandsoppfølging og samhandling. Krav til tjenesteforløp med kontaktpunkt, rutiner, prosedyrer og teknologi som legger til rette for tett samarbeid mellom ulike aktører i primær- og/eller spesialisthelsetjenesten. • Teknologi: Krav til teknologi i avstandsoppfølging i samhandling mellom pasienter, primær- og spesialisthelsetjenesten. • System: Strukturelle og fysiske rammebetingelser, nytteverdier, mulig gevinstrealisering, suksesskriterier og barrierer i de ulike organisasjonene.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Temaer og emner

Anvendt forskningLTP2 Fornyelse i offentlig sektorFNs BærekraftsmålMål 3 God helsePolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonTjenesterettet FoUBransjer og næringerPortefølje HelseBransjer og næringerHelsenæringenPortefølje Naturvitenskap og teknologiPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetResponsible Research & InnovationFNs BærekraftsmålMål 10 Mindre ulikhetResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringHelseFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorPortefølje LivsvitenskapLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneUtviklingsarbeidIKT forskningsområdeSmarte komponenterResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningFNs BærekraftsmålPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Helse, forebygging og behandlingIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFornyelse og innovasjon i offentlig sektorIKT forskningsområdeLTP2 Innovasjon i stat og kommuneDigitalisering og bruk av IKT