Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Reduserte livsløpskostnader for bruer – beslutningsstøtteverktøy for optimalisert vedlikehold av overflatebeskyttelse

Alternativ tittel: Reduced lifecycle costs for bridges - decision support tools for optimized maintenance of surface protection

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektnummer:

321056

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Det overordnede målet med prosjektet er å forstå sammenhengen mellom beleggets levetid og vedlikeholdskostnader på den ene siden, og miljø-, konstruksjon-, og driftsparametere på den andre siden, for å kunne etablere kriterier for når og hvordan overflatevedlikehold skal iverksettes. Resultatet skal kunne støtte bruforvaltere i Statens vegvesen i beslutninger om vedlikehold. Dette skal bidra til forbedret kvalitet på korrosjonsbeskyttende belegg på bruer og konstruksjoner, og dermed også lengre levetid og reduserte drift og vedlikeholdskostnader. Stikkord for aktiviteten i prosjektet er: i) Forstå mekanismene som påvirker beskyttende beleggets funksjon og levetid ii) Etablere rammeverk for enhetlig beskrivelse av beleggets tilstand, basert på parametere som påvirker beleggets levetid iii) Etablere modell for å estimere restlevetid for belegg iv) Etablere modell for vurdering av vedlikeholdsbehovet for bedre å kunne predikere vedlikeholdskostnader v) Lage en modell for å estimere mest mulig gunstig tidspunkt for å utføre vedlikehold. vi) Legge til rette for digitalisering av tilstandsinformasjon og planlegging av vedlikehold I utgangspunktet har prosjektet fokus på levetids- og vedlikeholdskostnader, men klimafotavtrykk skal også undersøkes som en beslutningsparameter i forbindelse med vedlikehold. Trolig vil det i stor grad være samvarians mellom vedlikeholdskostnader og klimafotavtrykk.

Det overordnede målet til prosjektet er å utvikle kunnskap og verktøy som støtter vedlikeholdsledere i å ta beslutninger som fører til reduserte livssykluskostnader knyttet til vedlikehold av belegg på bruer. For å lykkes med dette vil prosjektet arbeide for å forstå sammenhengen mellom beleggets tilstand, levetid og vedlikeholdskostnader på den ene siden, og miljø-, konstruksjon-, og driftsparametere på den andre siden. Ut fra disse sammenhengene vil det være mulig å utvikle modeller for å estimere beleggenes forventede levetid og for å finne beste tidspunkt for vedlikehold ut fra kriterier. Prosjektet vil ha 5 hovedaktiviteter: - H1: Innsamling av erfaringer og data fra SVV og andre kilder, og utføre målinger og inspeksjoner der det blir nødvendig - H2: Utføre droneinspeksjon av bruer. Hensikten er å undersøke om droner kan gi bedre og riktigere informasjon om tilstanden til belegg i hht. parameterne prosjektet utvikler enn tradisjonell inspeksjon, og om det er andre gevinster å hente på å benytte droner. - H3: Analysere dataene fra H1 og H2 for å beskrive hvilke parametere som påvirker levetid og vedlikeholdskostnader til korrosjonsbeskyttende belegg - H4: Utvikle modell som estimerer forventet levetid på belegg som funksjon av parameterne fra H3, samt en modell som estimerer kostnader knyttet vedlikehold av belegg. For å kunne estimere restlevetiden må det også utvikles kriterier for hvilke tilstander som trigger behov for vedlikehold. - H5: Utøve prosjektledelse, nyttevurderinger og sørge for at prosjektet samordnes mot den øvrige satsningen til Statens Vegvesens divisjon Drift og Vedlikehold knyttet til effektivisering av vedlikeholdsfunksjonen. De sentrale FoU utfordringene blir å 1) identifisere de viktigste parameterne som påvirker levetiden til belegg og kvantifisere effekten av dem, og 2) modellere forventet levetid gitt tilstand og miljøparametere. Andre utfordringer vil være å ivareta helhetstankegangen knyttet til vedlikeholdsprosessen.

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025