Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BalanseINN - Gender Equality in Top academic positions in Inland Norway University of applied sciences.

Alternativ tittel: BalanseINN - kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger ved Høgskolen i Innlandet

Tildelt: kr 1,0 mill.

BalanseINN: Flere kvinner i faglige toppstillinger Høgskolen i Innlandet har et flertall av kvinner blant studentene, like mange kvinner som menn blant stipendiatene, og flere kvinner enn menn blant de ansatte sett under ett. Likevel er kvinneandelen i de faglige toppstillingene, professorer og dosenter, for lav med sine 30 prosent. Slik det er på flere andre høgskoler også. Prosjektet BalanseINN skal finne ut hva som skal til for å øke kvinneandelen i toppstillingskategoriene. Målsetningen er en andel på 42 prosent kvinner innen 2023. Aktivitetene i prosjektet bygger på hverandre, og gir samlet et viktig dytt i retning av å øke kvinneandelen. Vi vet det er ulikheter i kjønnsfordelingen mellom fakultetene og i hierarkiet av stillingskoder. Først i prosjektperioden vil vi skaffe oversikt over hvordan fordelingen er og innsikt i hva som kan være mekanismene som fører til en slik fordeling. Kunnskapen vi får gjennom den første fasen legger grunnlag for lederopplæring knyttet til likestilling i akademia for ledere på alle nivå i organisasjonen. Lederopplæringen inngår i høgskolens «lederskole» og består av et egetutviklet nettbasert kurs med tilhørende oppgaver. Det legges opp til et totalt omfang på 10-15 timer, og mulighet for sertifisering. Opplæringen gjennomføres i prosjektets andre år. Den tredje aktiviteten er at det med utgangspunkt i de identifiserte mekanismene bak kjønnsfordelingen på fakultetene, utvikles målrettede og fakultetsvise tiltak med en plan for iverksettelse av disse i etterkant av prosjektperioden. Deltakelse i BalanseHub er en sentral del av prosjektet ved Høgskolen i Innlandet, hvor Likestillings- og mangfoldsutvalget er deltakere. Dette gir et kompetanseløft og en arena for erfaringsdeling av tiltak og praksiser som organisasjonen vil nyttiggjøre seg.

BalanseINN- prosjektet har som formål å bidra til jevnere kjønnsbalanse ved Høgskolen i Innlandet. I dag er det en høyere andel menn i dosent - og professorstillinger enn kvinner (70 vs 30 prosent). Målet er å øke kvinneandelen til 42 prosent innen 2023. Aktivitetene i prosjektet bygger på hverandre, setter fokus på hvor og hva utfordringene ved institusjonen er, gir kunnskap om hvordan møte utfordringene og målrettede tiltak for å løse de fakultetsvise utfordringene. Det skal gjøres en systematisk analyse av institusjonens utfordringer for å identifisere hvor og hva barrierene for kjønnslikestilling i akademiske toppstillinger, er. Analysen baserer seg på statistikk og intervjuer med ansatte. Kunnskapsgrunnlaget er utgangspunkt for utvikling av et nettbasert kurs om likestilling i akademia. Kurset tilbys alle ledere på fakultets-, institutt-, og seksjonsnivå, og inngår som en del av "lederskolen" ved høgskolen. Kjønnsfordelingen i dosent- og professorstillinger varierer mellom fakultetene og instituttene. Det skal derfor utvikles målrettede tiltak knyttet til kvalifisering og rekruttering, forankret i og tilpasset hvert av fakultetenes behov for å møte de utfordringene som analysene har avdekket. Høgskolen i Innlandet er et resultat av fusjonen mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. I fusjonsprosessen var det redusert oppmerksomhet på tiltak og strukturer for likestillingsarbeid. I fjor ble Handlingsplan for likestilling og mangfold vedtatt, og den skal implementeres i år. Dette arbeidet er lagt til det nyetablert Utvalg for likestilling og mangfold, og det er medlemmer fra utvalget som skal delta i BalanseHub. Deltakelsen gir innsikt og kunnskap om ideer, metoder og teorier om kjønnsbalanse i akademia som er relevant for BalanseINN og utvalgets arbeid, og også for Høgskolen i Innlandets pågående prosesser som omhandler ny strategi, ledelseskultur med fokus på flere diskrimineringsgrunnlag og arbeidsmiljøundersøkelser.

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse