Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Fra "best i klassen" til systematisk arbeid for kjønnsbalanse

Alternativ tittel: From "best in class" to systematic work for gender balance

Tildelt: kr 1,0 mill.

Høgskolen i Østfold ble trukket frem som «best i klassen» når det gjaldt kjønnsbalanse blant ansatte med toppkompetanse (Khrono, 12.09.19). Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen pekte på systematisk arbeid med å skape like muligheter uavhengig av kjønn samt høgskolens KvinnForsk-satsing som avgjørende for en tilnærmet kjønnsbalanse blant professorer og dosenter. På tross av den positive utviklingen når det gjelder toppkompetente, viser årsrapporten fra 2019 en underrepresentasjon av kvinner innenfor mannsdominerte fagområder, lavere gjennomsnittlig lønn og høyere grad av deltidsansettelser blant kvinner, noe som også ble bekreftet av rektor i intervjuet med Khrono. Deltakelse i nettverket BalanseHub og midler fra Norges Forskningsråd gav Høgskolen i Østfold mulighet til å etablere et prosjekt med mål om å dele kunnskap, dokumentere og videreutvikle de gode initiativ og praksis som allerede finnes, og i tillegg jobbe for å få inn kjønnsbalanseperspektivet i styringsdialog og organisasjonsstruktur. Prosjektet Fra «best i klassen» til systematisk arbeid for kjønnsbalanse (BESK) er forankret ved et av høgskolens fakulteter, samtidig som deltakelse i BalanseHub-nettverket hvor det utveksles erfaringer, ideer og resultater samt involvering av resterende fakulteter og ledelse lokalt også representerer sentrale deler av prosjektet. I forbindelse med prosjektstart ble det sendt ut informasjon om BESK-prosjektet i månedsbrev fra dekan ved daværende avdeling for helse og velferd, prosjektleder og prosjektmedlem deltok på og informerte ved personalmøter flere av høgskolens tidligere avdelinger, prosjektet ble beskrevet og prosjektleder intervjuet i et oppslag på høgskolens hjemmeside og en populærvitenskapelig kronikk ble publisert i lokalavisen Fredrikstad Blad og på forskningsadministrasjonens blogg. Som del av informasjonen ble det også formidlet en åpen invitasjon til ansatte ved høgskolen, fortrinnsvis medlemmer av KvinnForsk, til å delta i prosjektgruppa og i prosjektet. Prosjektgruppa bestående av ni medlemmer har i første del av prosjektet i hovedsak jobbet med de mest omfattende arbeidspakkene hvor det skal gjennomføres en evaluering av nettverket for kvinnelige forskere (KvinnForsk), samt av mentorvirksomheten som er organisert av samme nettverk. Som del av evalueringene har det blitt utarbeidet intervjuguider, infoskriv og samtykkeskjemaer. Prosjektgruppas medlemmer har gått i par med prosjektleder og gjennomført individuelle intervju og fokusgruppeintervju med representanter for tidligere og nåværende avdelingsledelse, tidligere og nåværende leder av KvinnForsk, medlemmer av KvinnForsk, samt mentorer og adeptere som har tatt eller tar del i mentorvirksomheten. Felles for alle intervjuene er at intervjupersonene ble invitert til å dele erfaringer med, refleksjoner og innspill relatert til deltakelse i forskernettverket og/eller mentorvirksomhet, og med tema kjønnsbalanse i forskning mer generelt. Interessen for å delta i intervjuene var god, og det er enighet i prosjektgruppa om at intervjuene har generert mye interessant og relevant data. Samtlige intervjuer er nå transkribert og prosjektgruppa står på startstreken av prosessen med analysearbeid. Planen er å danne par som skal analysere hvert datasett, og så skal en tredje prosjektdeltaker sikre kontinuitet og rød tråd i analysemetoden for datasettet i sin helhet. Resultatet av analysearbeidet vil videre være utgangspunktet for «best practice»-beskrivelser for det å drive et nettverk for kvinnelige forskere i kompetanseløp (som KvinnForsk) samt for mentorordning for tilsvarende målgruppe. 1. august 2021 trådte en ny faglig organisering av Høgskolen i Østfold i kraft, og BESK-prosjektet vil jobbe for å få integrert kjønnsbalanse som del av styringsdialogen og som et mer eksplisitt satsingsområde i den nye organisasjonsstrukturen.

I 2019 ble Høgskolen i Østfold omtalt som best i klassen når det gjaldt kjønnsbalanse blant dosenter og professorer (Khrono, september 2019). Til tross for en god kjønnsbalanse blant ansatte med toppkompetanse, viser HiØ's årsrapport fra 2019 at kvinner fortsatt er underrepresentert innen mannsdominerte fagområder som ingeniørfag og informasjonsteknologi. Videre viser årsrapporten at kvinner har gjennomsnittlig lavere lønn enn menn i samtlige stillingskategorier og at bruken av deltid er høyere for kvinner. Prosjekt BESK vil bidra til å skape en bedre kjønnsbalanse og styrke likestillingen i hele organisasjonen. Som en del av nettverket og BalanseHub, vil prosjektet bidra til bedre kjønnsbalanse gjennom å dele erfaringer med allerede eksisterende aktiviteter som drift av KvinnForsk samt mentorvirksomheten organisert av det samme nettverket. Deling av erfaringer vil gjøres med utgangspunkt i evalueringen av KvinnForsk som lokalt nettverk for kvinnelige forskere og mentorvirksomheten hvor kvinnelige forskere i kompetanseløp får tilbud om veiledning. Erfaringsoppsummeringer eller "best practice"-beskrivelser vil utarbeides for å muliggjøre erfaringsdeling både lokalt ved Høgskolen i Østfold, gjennom BalanseHub samt på arenaer og for aktører utenfor nettverket. Den pågående omorganiseringsprosessen representerer en arena hvor det avgjørende å få kjønnsbalanse-perspektiv integrert som en del av organisasjonskultur så vel som organisasjonsstruktur ved Høgskolen i Østfold. Konkret vil prosjektet arbeide for at kjønnsbalanseperspektivet skal tas inn som del av styringsdialogen i det kontinuerlig organisasjonsarbeidet og i prosesser med omorganisering. I forbindelse med den pågående omorganiseringen vil prosjektet bidra til at kjønnsbalanse inkluderes i arbeidet med å etablere nye rutiner, råd og utvalg og deres mandat, både på organisasjons- og fakultetsnivå.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse