Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Bedre Balanse i Informatikk

Alternativ tittel: Better Balance within Informatics

Tildelt: kr 0,70 mill.

Institutt for informatikk ønsker å rekruttere flere kvinnelige studenter til våre studieprogrammer. Vi har også som målsetting å øke andelen kvinnelige ansatte i akademiske stillinger på instituttet. Ved å delta i BalanseHub-nettverket vil vi kunne bidra til dialog og erfaringsutveksling med andre om hvordan legge til rette for bedre kjønnsbalanse ved å nå ut til og rekruttere gode kvinnelige kandidater til våre stillinger. Det å øke både antall kvinnelige ansatte og studenter håper vi vil ha en synergieffekt hvor flere kvinnelige studenter fører til flere kvinner på høyere grads informatikkstudier og i akademiske stillinger. Flere kvinnelige rollemodeller i den akademiske staben vil motivere flere kvinnelige studenter til å gå inn i akademia etter endt utdanning. Gjennom å forbedre kjønnsbalansen på instituttnivå, vil man også bidra til å øke kjønnsbalansen innen fagfeltet, både innen akademia og i industrien. For å oppnå dette, må vi forstå årsakene til den nåværende kjønnsforskjellen på instituttet, ved å diskutere direkte med studentene våre. Fra disse diskusjonene vil vi identifisere handlingspunkter for å forbedre kjønnsbalansen i vårt studentmiljø.

Sustainable recruitment of women to academic positions presupposes a gender-balanced CS environment at UiT, starting from the students (Bachelor and Masters). BBI has had a high impact at all levels of our department: it sensitized our community about the gender-gap problem in CS, it galvanized students to participate in discussions and share their thoughts about making the CS community more inclusive, it informed and it will continue to inform the strategy of the department for gender balance. For example, results from the students’ discussions showed, among others, the need for reforming the introductory programming courses, hiring more female TAs, organizing support events for younger students, and informing students about our PhD program. We have already implemented the last item, and we intend to follow through the remaining items, as well. BBI enabled us to collect invaluable information about our department, which will trigger structural changes for the years to come.

Formålet ved å delta på BalanseHub er for Institutt for Informatikk (IFI) å finne frem til og gjennomføre tiltak som vil øke andelen kvinner ansatt i akademiske stillinger ved IFI. Institutt for Informatikk ved UiT Norges arktiske universitet har som målsetting å øke andelen kvinnelig ansatte på alle nivåer. Vi ønsker gjennom deltagelse i BalanseHub å delta i dialog og erfaringsutveksling slik at vi kan jobbe frem effektive og gode tiltak som vil forbedre kjønnsbalansen blant våre ansatte. Vi ønsker å benytte mer tid og krefter til forbedring og utvikling av dette arbeidet gjennom en dedikert stillingsprosent slik at arbeidet er bærekraftig og kan lede til en varig strukturell endring. Ved IFI er bare 4 av 40 ansatte i akademiske stillinger kvinner. Andelen kvinnelige studenter er på 13-15%, avhengig av studieprogram. Vanskeligheten med å rekruttere kvinner til våre akademiske stillinger skyldes nok dels at det finnes få kvinner med den etterspurte kompetansen på grunn av lav rekruttering av kvinner til informatikk-utdanning, men også at færre kvinner aktivt velger en akademisk karriere. Siden problemet ansees som todelt, er det viktig at det jobbes på begge nivåer, både gjennom økt innsats for å rekruttere av kvinner til informatikk-utdanningen, men også med å fremsnakke den akademiske karriere som et godt alternativ til jobb i industrien. Ved IFI eksisterer det allerede konkrete tiltak som tilbud om hjelp til å sette sammen en karriereplan for kvinnelige stipendiater. Gjennom deltagelse på BalanseHub, ønsker IFI å finne frem til å iverksette effektive tiltak slik at IFI fremstår som en interessant og attraktiv arbeidsplass for kvinnelige akademikere. IFI ønsker å skape en positiv langtidseffekt med flere kvinnelige søkere til akademiske stillinger.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Finansieringskilder