Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Jenter overtar IVT-fakultetet på UiT (JoI-UiT)

Alternativ tittel: Girls take over the IVT-faculty at UiT

Tildelt: kr 0,33 mill.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet) på UiT Norges Arktiske Universitet ved campus Narvik opplever at samtlige teknologiutdanninger har et overtall av gutter på studiene. Som følge av dette kan det være vanskelig for jenter ved studiene å få kontakt med et bredt nettverk av andre jenter i studietiden, noe som bidrar til at jenter ofte føler mindre tilhørighet og ikke trives like godt som gutter. Det er grunn til å tro at dette er en av årsakene til at mange jenter ikke fullfører studiet, eller fullfører, men velger å ikke studere videre. Prosjektets hovedmål er å beholde de jentene som starter utdanningen ved IVT-fakultetet på campus Narvik, og motivere de til å fortsette utdanningen etter fullført bachelor eller master. Dette skal bidra til at det blir flere høyt utdannede jenter innenfor teknologi, noe som kan være med på å skape mer kjønnsbalanse på høyt nivå i næringslivet og akademia. For å øke motivasjon, trivsel og følelsen av tilhørighet hos jenter ved IVT skal prosjektet brukes til å opprette en forening for jenter, som i hovedsak skal drives av studenter. Foreningen skal arrangere faglige og sosiale aktiviteter, månedlig, som skal være med på å gi jentene en møteplass som bare er for dem. Dette prosjektet skal støtte opp om og videreføre arbeidet som allerede gjøres for å rekruttere jenter til teknologistudiene i Narvik, og vil være en del av UiTs og IVTs strategiske målsetning om å: 1. Iverksette tiltak for bedre kjønnsbalanse ved studieprogram med særlig skjev representasjon. 2. Styrke arbeidet med kjønnsmangfold ved UiT. 3. Arbeide aktivt for å nå 40% kvinner i vitenskapelige toppstillinger. Oppsummert har prosjektet vært et samarbeid mellom IVT og samskipnaden ved campus Narvik. Det ble i starten av prosjektet, uoffisielt laget en forening slik at jentene hadde noe å forholde seg til. Denne foreningen har avholdt faglige og sosiale aktiviteter med jevne mellomrom gjennom prosjektperioden, blant annet kick-off workshop ved studiestart, studiekvelder, motivasjonsforedrag, felles lunsj, og paint og prat. De involverte i prosjektet har også vært med på å planlegge og arrangere andre typer arrangementer ved campus, både i forbindelse med rekruttering og i fadderuka ved semesterstart. Dette har gjort at vi har fått spredt informasjon om prosjektet, og foreningen, til et større antall studenter, og til mulige fremtidige studenter. I slutten av prosjektperioden ble det offisielt opprettet en forening ved IVT kalt Jentenettverket. Foreningen har et styre på tre kvinnelige studenter fra forskjellige studieretninger, som skal drive Jentenettverket videre etter prosjektslutt, og opprettholde faglige og sosiale aktiviteter. Underveis i prosjektet har vi fått mye positive tilbakemeldinger fra de jentene som har deltatt. Dette forteller oss at det er behov for de tiltakene vi har satt i gang, selv om det kun gjelder for en liten del av studentmassen.

Gjennom ukentlige aktiviteter har jentene kommet i kontakt med hverandre uavhengig av studieretning og årstrinn. Disse aktivitetene har vært en blanding av sosiale og faglige aktiviteter. Ved å ha et balansert fokus på sosialt og faglig, har jentene kunne få nye bekjentskaper og også få et innblikk i studiehverdagen til de på høyere årstrinn. En forening har blitt opprettet, med et styre på tre personer, som skal fortsette det arbeidet som er påbegynt i prosjektet. Foreningen vil få oppfølging og hjelp fra samskipnaden ved studentrådgiver så lenge det er behov for det, og fagmiljøet ved campus vil være behjelpelig der det trengs. Over det siste året har foreningen blitt godt kjent på campus Narvik, både blant studenter og ansatte, gjennom stands, presentasjoner og arrangementer. Når det gjelder nærområdet og regionen, har prosjektet fått lov til å delta på de rekrutteringsarrangementene som har vært gjennomført for disse gruppene. På denne måten har vi nådd ut med informasjon til et stort antall fremtidige kvinnelige studenter. I tillegg har foreningen blitt kjent hos UiT generelt og hos andre institusjoner i Norge gjennom deltakelse i en lokal BalanseHub ved UiT og en BalanseHub hos Forskningsrådet. De jentene som har vært med i foreningen fra starten, og har deltatt på arrangementer, er enda med i foreningen. Noen av disse holder enda på med bachelorgraden sin, mens andre har fullfør bachelor og gått videre på master. Det siste året har vi hatt en økning av kvinnelige studenter i lederverv i studentorganisasjoner på campus, hvor alle de nyvalgte har vært en del av foreningen. Effekten på mellomlang og lang sikt er det fortsatt for tidlig å si noe om, men arbeidet med jentesatsingen vil fortsette gjennom foreningen.

IVT-fakultetet på UiT Norges Arktiske Universitet (Campus Narvik) opplever at samtlige teknologiutdanninger har et overtall av gutter på studiene. I tillegg er det ofte et problem at jenter faller fra underveis i utdanningen, eller at de fullfører en bachelorgrad, men velger å ikke fortsette studiene. For at studentene skal være motivert i skolehverdagen, fullføre utdanningen, og velge å studere videre, er det viktig at de trives og føler tilhørighet til det miljøet de er i. Som jente på studiene ved IVT kan det noen ganger være vanskelig å få kontakt med et bredt nettverk av andre jenter, ofte fordi det er få jenter på studiet. På grunn av dette er det grunn til å tro at jenter ikke alltid føler tilhørighet under studietiden og at de derfor ikke fullfører studiet, eller fullfører, men velger å ikke studere videre. For å skape trivsel og tilhørighet hos jenter ved IVT er planen å opprette en forening for jenter ved IVT, som skal arrangere ulike aktiviteter gjennom skoleåret. Foreningen, som i hovedsak skal drives av studenter, og aktivitetene skal være med på å gi jentene en møteplass som bare er for dem, hvor man blir kjent med andre jenter på IVT, får informasjon om videre utdanning og jobb, og får være med på faglige og sosiale sammenkomster, gjennom hele studiet. Formålet med dette er å få flere jenter til å fullføre studiet, og motivere de til å fortsette utdanningen etter bachelor og master. På denne måten blir det flere høyt utdannede jenter innenfor teknologi, noe som kan være med på å skape mer kjønnsbalanse på høyt nivå, både i næringslivet og i akademia.

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Finansieringskilder