Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Jenter overtar IVT-fakultetet på UiT (JoI-UiT)

Alternativ tittel: Girls take over the IVT-faculty at UiT

Tildelt: kr 0,54 mill.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet) på UiT Norges Arktiske Universitet ved campus Narvik opplever at samtlige teknologiutdanninger har et overtall av gutter på studiene. Som følge av dette kan det være vanskelig for jenter ved studiene å få kontakt med et bredt nettverk av andre jenter i studietiden, noe som bidrar til at jenter ofte føler mindre tilhørighet og ikke trives like godt som gutter. Det er grunn til å tro at dette er en av årsakene til at mange jenter ikke fullfører studiet, eller fullfører, men velger å ikke studere videre. Prosjektets hovedmål er å beholde de jentene som starter utdanningen ved IVT-fakultetet på campus Narvik, og motivere de til å fortsette utdanningen etter fullført bachelor eller master. Dette skal bidra til at det blir flere høyt utdannede jenter innenfor teknologi, noe som kan være med på å skape mer kjønnsbalanse på høyt nivå i næringslivet og akademia. For å øke motivasjon, trivsel og følelsen av tilhørighet hos jenter ved IVT skal prosjektet brukes til å opprette en forening for jenter, som i hovedsak skal drives av studenter. Foreningen skal arrangere faglige og sosiale aktiviteter, månedlig, som skal være med på å gi jentene en møteplass som bare er for dem. Dette prosjektet skal støtte opp om og videreføre arbeidet som allerede gjøres for å rekruttere jenter til teknologistudiene i Narvik, og vil være en del av UiTs og IVTs strategiske målsetning om å: 1. Iverksette tiltak for bedre kjønnsbalanse ved studieprogram med særlig skjev representasjon. 2. Styrke arbeidet med kjønnsmangfold ved UiT. 3. Arbeide aktivt for å nå 40% kvinner i vitenskapelige toppstillinger. Så langt har prosjektet inngått et samarbeid med Samskipnaden ved UiT i Narvik og har opprettet en forening for jenter ved IVT (Jentenettverket). I tillegg har nettverket startet med rekruttering og har gjennomført de første arrangementene.

IVT-fakultetet på UiT Norges Arktiske Universitet (Campus Narvik) opplever at samtlige teknologiutdanninger har et overtall av gutter på studiene. I tillegg er det ofte et problem at jenter faller fra underveis i utdanningen, eller at de fullfører en bachelorgrad, men velger å ikke fortsette studiene. For at studentene skal være motivert i skolehverdagen, fullføre utdanningen, og velge å studere videre, er det viktig at de trives og føler tilhørighet til det miljøet de er i. Som jente på studiene ved IVT kan det noen ganger være vanskelig å få kontakt med et bredt nettverk av andre jenter, ofte fordi det er få jenter på studiet. På grunn av dette er det grunn til å tro at jenter ikke alltid føler tilhørighet under studietiden og at de derfor ikke fullfører studiet, eller fullfører, men velger å ikke studere videre. For å skape trivsel og tilhørighet hos jenter ved IVT er planen å opprette en forening for jenter ved IVT, som skal arrangere ulike aktiviteter gjennom skoleåret. Foreningen, som i hovedsak skal drives av studenter, og aktivitetene skal være med på å gi jentene en møteplass som bare er for dem, hvor man blir kjent med andre jenter på IVT, får informasjon om videre utdanning og jobb, og får være med på faglige og sosiale sammenkomster, gjennom hele studiet. Formålet med dette er å få flere jenter til å fullføre studiet, og motivere de til å fortsette utdanningen etter bachelor og master. På denne måten blir det flere høyt utdannede jenter innenfor teknologi, noe som kan være med på å skape mer kjønnsbalanse på høyt nivå, både i næringslivet og i akademia.

Aktivitet:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse