Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BalanseHub Senter for klima og energiomstilling

Alternativ tittel: BalanseHub CET

Tildelt: kr 15 000

Senter for Klima og Energiomstilling (CET) ble etablert ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitet i Bergen i 2016. Siden etableringen har kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver vært et tema CET-forskerne har vært opptatt av. Som mange andre deler av akademia har senteret utfordringer med kjønnsbalansen i seniorstillinger. CET er en hub for tverrfaglig forskning med et nettverk av 65 forskere fra tre partnerinstitusjoner – Universitet i Bergen, NORCE og Norges Handelshøyskole, hvorav om lag 20 personer har arbeidsplassen sin på senteret.

Siden prosjektstart i 2021 har CET vært gjennom en strategiprosess. Gjennom deltakelse i Balansehub prosjektet har vi utviklet tiltak og handlingsplan knyttet til interseksjonalitet, inkludering og kjønn. Forankringen i strategien vil bidra til å styrke arbeidsmiljø, støtter karriereoppbygging, og bedre posisjonere CET til å lede større prosjekter med god kjønnsbalanse blant prosjektledere og involverte forskere.

Senter for klima og energiomstilling (CET) ble etablert av det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Bergen i 2016 som en hub for tverrfaglig forskning. CET har tre partnerinstitusjoner – Universitet i Bergen, NORCE og Norges Handelshøyskole. CET er et nettverk av 65 forskere med 20 personer som har kontorplass på senteret. Strukturen består av et sekretariat med senterleder, forskningskoordinator og kommunikasjonsansvarlig. I tillegg har senteret en vitenskapelig ledergruppe og styringsgruppe. I CET-senterets strategi for 2020-2022 er det en uttrykt målsetting å sikre kjønnsbalanse på alle nivå. Senteret har en del utfordringer for å levere opp til denne målsettingen. Spesielt er kvinner underrepresentert på seniornivå, generelt blant de vitenskapelig ansatte og også i senterets ledergruppe. Temaet er ofte oppe til diskusjon på CET og er et viktig tema for mange tilknyttet senteret. Hovedmålet med BalanseHub-CET er å utforme konkrete tiltak og planer for å sikre kjønnsbalanse på alle nivå ved CET, med spesiell vekt på tidlig karrierefase. Dette vil oppnås gjennom aktiv deltagelse i BalanceHub-nettverket, som støtte i å utforme en handlingsplan og konkrete tiltak for å bedre kjønnsbalansen ved senteret. Arbeidet vil forankres på CET-senteret og i CETs forskernettverk, og resultatene vil kommuniseres med BalanceHub-nettverket og andre aktører.

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Finansieringskilder