Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

GRØNN KAI - Ny infrastruktur for utslippsfrie fartøy

Alternativ tittel: GREEN QUAI - New infrastructure for emission-free vessels

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

321094

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Stranda hamnevesen KF ser fram til at at Geirangerfjorden skal bli utsleppsfri, og meiner at dette på sikt vil styrkje destinasjonen som grøn og berekraftig. Dette vil og bidra til å gjere Norge sitt reiselivsikon endå meir attraktivt. Stranda kommune har så langt vore proaktive og gjennom Grønn kai prosjektet skal vi synliggjere mulige klima- og miljøløysning som har som føremål å: * raskt kutte store utslepp i verdsarvområda, utan å «flytte problema» til nabofjordane * legge til rette for ny teknologiutvikling ved å premiere dei reiarane som investerer i stadig betre klimateknologi * innføre krav om bruk av nullutsleppsteknologi for mindre kommersielle fartøy frå 2022 * sikre verdiskaping i reiselivet i verdsarvområda også i perioden før nullutsleppsteknologi er tilgjengeleg for cruisetrafikk Det er særleg to tema som er viktige for å oppfylle Stortinget sitt vedtak : 1. At det vert etablert kai- og hamneløysningar som gjer bruk av fartøy med nullutslepp mogeleg 2. At dagens cruiseskip vert sikra nødvendige fasilitetar for tendring, samt ein overgang til mindre båtar for vidare ferdsel inn verdsarvfjorden. Prosjektet tek sikte på å avklare kva tilpassingar som må gjerast på våre anlegg for å kunne ta i mot den mengda mindre nullutsleppsfartøy ein utsleppsfri verdsarvfjord vil krevje. Dette gjeld både i Geiranger, i Hellesylt og på Stranda.

Geirangerfjorden er blant de mest besøkte og attraktive reisemålene i Norge og en motor for reiselivet på Vestlandet. I 2005 fikk Geirangerfjorden sammen med Nærøyfjorden i Aurland, status som verdensarvfjord av UNESCO. Stortinget vedtok i 2018 at cruiseskip og ferger skal seile utslippsfritt i norske verdensarvfjorder (Sjøfartsdirektoratet 2019). Det skal skje så snart det er teknisk mulig og senest innen 2026. En rekke teknologiske og praktiske utfordringer må løses før ikke-fossile energikilder kan tas i bruk i stor skala i passasjerfartøy over en viss størrelse. De store investeringskostnadene både på skip og land som slike nye løsninger vil kreve, vil være begrensende faktorer om man skal rekke fristen for nullutslipp i Geirangerfjorden (DNV-GL 2020). GRØNN KAI vil adressere disse utfordringene. Hensikten er å utvikle alternative konsepter som grunnlag for beslutning og strategi for utvikling av infrastruktur for utslippsfrie fartøy. Målet er å utvikle et nytt og fleksibelt og skalerbart kaikonsept hvor en kan oppnå en effektiv strøm av fartøy til/fra kai, sikker på av/stigning og en infrastruktur til forsyning av fornybar energi. Konseptet innebærer også å sørge for et distribusjonssystem for Hellesylt som er inngangen til verdensarvfjorden, der en distribuerer passasjerer fra cruisebåter og ferge over til mindre og utslippsfrie fartøy. Også nabohavnene i regionen som har stor cruiseaktivitet, vil inkluderes i distribusjonssystemet ettersom det er hit de store cruiseskipene ankommer. For at ikke passasjerene skal bli forhindret i å reise videre inn i fjorden(e), kan det være aktuelt å overføre passasjerer til null-utslippsfartøy ved disse anløpene. Nærmere utredning av kostnadsbildet og finansieringsbehovet for realisering av løsningene, samt gevinstene i et bærekraftperspektiv, vil også inngå i prosjektet.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

TRANSPORT-Transport 2025