Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Jordhelse og karbonfangst DNA kartlegging av jordliv og kretsløpsøkonomi

Alternativ tittel: Soilhealth and Carbon Capture DNA mapping of soil life and life cycle economics

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektnummer:

321097

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

De tall vi har for matjordas innhold av organiske karbonforbindelser eller moldinnhold viser en negativ trend. Forringelse av jordhelse og jordkvalitet er en trussel for matsikkerhet, miljø og klima og det er viktig å finne frem til konkrete dyrkingstiltak på gårdsnivå som kan snu denne utviklingen. Jordhelse og karbonfangst prosjektet søker, gjennom aktivt samarbeid med bønder, fageksperter og forskere å finne frem til de beste agronomiske og mest økonomisk effektive tiltak for å reversere utviklingen og øke moldinnholdet og det biologiske livet i jordbruksjorda. En biolog vil hevde at mold i bunn og grunn er mikrober. Derfor ønsker Jordhelse og karbonfangst prosjektet å kartlegge jordliv ved hjelp av DNA teknologi. Mikrobene i jord og gjødsel er viktig fordi: * De gjør næringsstoffer i jorden tilgjengelig for planter, og forbedrer matkvaliteten til dyr og mennesker. Særlig sporstoff-opptak hos plantene, som er vitale for tilgang til enzymer og vitaminer. * De produserer en mengde ulike former for sukker- og fettmolekyler og proteiner. * Jord med stor diversitet og mengde av mikroorganismer er mindre utsatt for erosjon. * De bytter mineraler og andre næringsstoffer mot sukker fra plantene gjennom planterøtter og bidrar på den måten til å bygge opp stabile organiske forbindelser som igjen bidrar til at atmosfærisk karbon fikseres i jorda. * De bidrar til en mere robust jordkvalitet som bedre kan håndtere ekstremvær. * Mikroorganismer kan utkonkurrere sykdomsgjørere og dermed redusere avlingstap. I tillegg til å kartlegge jordlivet ved DNA analyser vil vi presentere økonomiske kretsløpsbaserte kalkyler og modeller som synliggjør verdien av å ha en mest mulig fruktbar matjord. Forskningsresultater og kalkyler vil danne basis for å kunne utvikle et system for handel med CO2 sertifikater. Dette er viktig for å stimulere bønder til å arbeide for bedre jordhelse, miljø og klima.

De tall vi har for moldinnhold (her omtalt som Soil Organic Matter, SOM) i matjorda i Norge viser at det reduseres med omlag 1 relativt % poeng pr år. Når moldinnholdet i matjorda når et snitt under 3% kan dette være et kritisk lavt nivå (Riley, NIBIO 2019). Dette er en trussel for matsikkerheten på lang sikt . I tillegg betyr reduksjon av SOM utslipp CO2 (tap av karbonforbindelser i jord). Jordhelse og karbonfangst prosjektet søker, gjennom aktivt samarbeid med bønder, fageksperter og forskere å finne frem til de beste og mest økonomisk effektive tiltak for å reversere utviklingen og øke moldinnholdet i jordbruksjorda. Vi ønsker å introdusere DNA kartlegging av mikroliv som verktøy for å bedre den biologiske kvaliteten på jord, kompost og gjødselsressurser. Mikrobene i jord og gjødsel er viktig fordi: • De gjør næringsstoffer i jorden tilgjengelig for planter, og forbedrer matkvaliteten til dyr og mennesker. Særlig sporstoff-opptak hos plantene, som er vitale for tilgang til enzymer og vitaminer. • De produserer en mengde ulike former for sukker- og fettmolekyler og proteiner. Samlet representerer dette jordlim som binder sammen jordpartikler og bedrer jordstrukturen, Jord med stor diversitet og mengde av mikroorganismer er mindre utsatt for erosjon. • De forvandler roteksudater fra fotosyntese av planter til stabile organiske forbindelser og bidrar til at atmosfærisk karbon fikseres i jord via plantens fotosyntese. • De er robuste og tåler ekstreme klimatiske forhold bedre enn planter. • Mikroorganismer kan utkonkurrere sykdomsgjørere og dermed redusere avlingstap. Vi vil i prosjektet også introdusere alternative økonomiske kretsløpsbaserte kalkyler og modeller som synliggjør verdien av andelen SOM i matjorda, både som innsatsmiddel i produksjon og som medium for karbonfangst og reduksjon av overskudds CO2 i atmosfæren. Vi vil utvikle et system for handel med CO2 sertifikater som kan bli en modell for en nasjonal ordning. Dette er helt nytt i Norge.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram