Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Hunting the humpback salmon

Alternativ tittel: Jakten på pukkellaksen

Tildelt: kr 5,2 mill.

"Jakten på pukkellaksen" er et innovasjonsprosjekt som handler om å modernisere norsk vassdragsforvaltning ved bruk av innovativ teknologi, og samtidig ivareta stedegne økosystemer og habitat. Nord-Norge har de siste 4 årene stått ovenfor en invasjon av pukkellaks som truer de stedegne lakseartene langs kysten, og vi mangler de rette verktøyene for å forhindre at pukkellaksen etablerer seg. Samtidig mangler vi også forskningsdata på arten og hvordan den påvirker de lokale miljøene. Dette prosjektet er første steg i en større satsing for å utvikle både teknologi og metoder som muliggjør mer effektiv og moderne forvaltning av norske vassdrag, ivaretakelse av stedegne økosystemer, og sette Norge helt i front av innovativ vassdragsforvaltning. Betydningen av prosjektet har både nasjonalt og internasjonalt potensiale. Tradisjonell vassdragsforvaltning bruker per i dag metoder og teknologi fra 60- og 70-tallet, og det foreligger et stort potensiale for både relevant teknologiutvikling og utarbeidelse av nye nasjonale standarder og prosedyrer.

Mosjøen og Omegn Næringsselskap kf (MON kf) er et kommunalt foretak eid av Vefsn kommune og har ansvar for ivaretakelse og forvaltning av vernede vassdrag i Vefsn kommune inkludert Vefsna, Fusta og Drevjaelva. MON kf har gjennomført en rekke prosjekter deriblant å behandle vassdraget Vefsna for parasitten Gyrodactulus salaris (Gyro), og i 2017 ble elva erklært friskmeldt for Gyro. Nå ligger hovedfokuset på å bygge opp fiskebestandene som naturlig hører til her, men ved friskmelding av elva og oppbygging av fiskebestandene har det dukket opp andre trusler det er et pressende behov for å ta tak i for å ivareta økosystemet og sikre god forvaltning. Pukkellaks (Oncorhynchus gorbuscha) er en fremmed og fremvoksende art i Norge, som er spesielt tallrik i Nord-Norge. Pukkellaksen er en stillehavslaks som fra 1950-årene og framover til omkring 2000 ble introdusert til elver i Nordvest-Russland, og som derfra har spredt seg til Nord-Norge. Det er knyttet stor usikkerhet til hva slags effekt pukkellaksen vil ha på norske fiskesamfunn, men pukkellaksen blir i dag karakterisert som en «høyrisiko» art i Norge da det kan oppstå konkurranse om gytehabitat mellom pukkellaksen og stedegen laksefisk. Den sentrale utfordringen offentlig forvaltning står overfor for å løse utfordringene knyttet til pukkellaksen er å fremskaffe store mengder med pålitelig data som kan si noe om bestandsutviklingen av av denne arten og effekten den har på lokale økosystemer.

Aktivitet:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner

Portefølje HavFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 HavPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningPortefølje Industri og tjenestenæringerDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningPolitikk- og forvaltningsområderForskningFNs BærekraftsmålBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeMiljø og naturmangfoldUtviklingsarbeidLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje LivsvitenskapDelportefølje Klima og miljøMarinMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 Innovasjon i stat og kommuneDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenMiljø og naturmangfoldMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Fagmiljøer og talenterPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannPortefølje Muliggjørende teknologierAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Naturvitenskap og teknologi