Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

NUPISPOKE

Alternativ tittel: NUPISPOKE

Tildelt: kr 0,83 mill.

NUPISPOKE-prosjektet hadde to hovedmål: Det første var å bidra til nasjonal kunnskapsutvikling om kjønnsbalanse og mangfold i norsk forskning, gjennom NUPIs deltakelse i Forskningsrådets BalanseHub-nettverk. Som forskningsinstitutt med høy grad av ekstern prosjektfinansiering, og tidligere deltaker i NFRs BALANSE-program, og en av få deltakere fra instituttsektoren i BalanseHub, mente vi at NUPI hadde viktige innsikter å tilby nettverket. Prosjektets andre hovedmål var å etablere en tiltakspakke for forskeres karriereutvikling på NUPI, etter avlagt doktorgrad. I prosjektperioden ble følgende tiltak etablert: (1) En intern seminarserie ("tirsdagsseminaret"), hvor forskere delte og reflekterte rundt «best practices» fra forskerhverdagen (f.eks prosjektledelse, "work-work balance"). (2) Etablering av forskernettverk på tvers, ut fra karrierenivå: "Early Career", "Mid-Career" og "Research Professors". (3) Årlig opprykksamling for seniorforskere, med ekstern leser. (4) Økt fokus på individuell oppfølging av ansatte, herunder kursing av ledere og HR-rådgiver i forkant av utviklingssamtaler, tilbud om coaching til utvalgt nøkkelpersonell, og eget seminar om mangfoldsledelse for ledergruppen.

- NUPI har bidratt nasjonal kunnskapsutvikling om kjønnsbalanse og mangfold i norsk forskning, gjennom å delta i møter arrangert av Forskningsrådets BalanseHub-nettverk. Innsikter fra BalanseHub er også formidlet tilbake til NUPIs ledelse og organisasjon. - Vi har etablert tre nye tiltak i organisasjonen: En intern møteserie for å videreformidle kunnskap om "best practices" fra forskerhverdagen; faglige møteplasser for forskere etter karrierenivå; årlige opprykkssamlinger for forskere; og kursing/coaching av ledelse og nøkkelpersonell for bedre individuell oppfølging. Alle disse tiltakene vil bli videreført etter prosjektets slutt. - To seniorforskere (1109), en mann og en kvinne, har fått opprykk til Forsker 1 (1183) som følge av tiltak i prosjektet. - Det er økt bevissthet rundt kjønn og mangfold i akademia, herunder uformelle og skjulte barrierer, og hvordan vi kan jobbe for å få et NUPI hvor forskere har samme muligheter til karriereutvikling, uavhengig av bakgrunn.

Seks år er gått siden oppstarten av NUPIs første BALANSE-prosjekt (2014-2017). Prosjektet kombinerte individuelle stipend, med tiltak rettet inn mot organisasjonen som helhet. Siden den gang har andelen kvinner økt i ledergruppen, i faglige toppstillinger og forskningsledelse ved instituttet. Samtidig viser tallene også at endring tar tid, og at viktig arbeid gjenstår. NUPI har fortsatt bare 1/3 kvinner i de to øverste faglige stillingskategoriene. I tillegg er det kjønnsmessig ubalanse hva gjelder ledelse av forskningssentre og forskningsprosjekter av større budsjettomfang. NUPISPOKE har derfor to overordnede mål: (1) Å bidra til nasjonal kunnskapsutvikling om kjønnsbalanse og mangfold i norsk akademia og (2) Sikre like(re) rammevilkår for forskeres karriereutvikling ved NUPI, uavhengig av kjønn og bakgrunn. Vi mener NUPI har unik kunnskap og erfaring å tilby *BalanseHub*, og ønsker også å lære av andre hub-deltakeres innsikter. Den foreslåtte *tiltakspakken for karriereutvikling* svarer på utlysningstekstens punkt om å adressere strukturelle og kulturelle utfordringer i egen organisasjon. Pakken vil bestå av tre hovedaktiviteter, rettet mot kunnskapsbygging, personlig oppfølging og organisasjonskultur: (a) En årlig heldagssamling for seniorforskere og forskere med førstekompetanse; (b) løpende individuell veiledning og coaching for den samme gruppen og (c) internseminarer for hele NUPIs stab, med deling av «best practices». Vi mener disse tiltakene vil komme hele organisasjonen til gode. Prosjektleder for NUPISPOKE vil være seniorforsker Kristin Haugevik, med NUPIs ledergruppe som internt prosjektstyre. Prosjektleder vil etablere arbeidsgrupper for gjennomføringen av det enkelte tiltak. NUPIs forskningssjef og forskningsadministrasjon vil bistå i utformingen av program for heldagssamlinger, struktur for faglig veiledning og tema for internseminarer. En eller flere forskere med førstekompetanse vil få ansvar for å bistå med individuell faglig oppfølging.

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Finansieringskilder