Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse og mangfold ved psykologisk institutt, UiO

Alternativ tittel: Gender balance and diversity at the Department of Psychology, UiO

Tildelt: kr 1,0 mill.

Til tross for en betydelig overvekt av kvinnelige studenter i psykologi, har Psykologisk institutt ved UiO en overvekt av menn i faglige toppstillinger. Denne ubalansen har ført til at ledelsen ved PSI deltar i BalanseHub, hvor målet er å gjennomføre tre arbeidspakker som skal sikre likestilling og mangfold ved ansettelser i faste vitenskapelige stillinger. De to første arbeidspakkene er under utvikling og vil ferdigstilles suksessivt i løpet av høsten og våren. Den tredje arbeidspakken påbegynnes i 2022. Prosjektet koordineres av ledelsen ved PSI, og har en klar forankring i instituttets ledergruppe og sentrale strategiske dokumenter og målsetninger. Arbeidspakke 1: Akademisk karriereutviklingsprogram Det utvikles et akademisk karriereutviklingsprogram / arrangementsrekke som fokuserer på kvalifikasjonskrav for faglige toppstillinger. Målsetningen er at alle har lik tilgang på informasjon om hva som vektlegges i ulike stillingstyper, og hvordan man skaffer seg nødvendig kompetanse for en akademisk karriere. Programmet rettes primært mot stipendiater og postdoktorer, og vil implementeres i PSIs ph.d.-program, som per i dag har omtrent 150 kandidater. Programmet knyttes direkte til gjeldende vurderingskriterier i akademiske stillinger ved å fokusere på informasjon om kurs i publisering og anskaffelse av eksterne midler; instituttets organisatoriske struktur og kontaktpersoner for institusjonelt arbeid; muligheter for undervisning for forskere som ikke har dette som del av sin arbeidskontrakt; muligheter for internasjonale og nasjonale forskeropphold og tverrfaglige samarbeidsprosjekter for å fremme uavhengige publikasjoner og nettverksbygging; muligheter for å søke kvalifiseringsstipend eller frikjøp fra undervisning som kan benyttes til eksempelvis søknadsskriving, samt informasjon om kontaktpunkter for diskrimineringssaker og andre utfordringer. Utover det interne programmet vil vi bruke vår partnerrolle i et allerede etablert nasjonalt lederutviklingsprogram for yngre forskningsledere (YFL) rettet mot ansatte ved de psykologifaglige miljøene ved NTNU, Universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo for å fremme kulturelle og holdningsrelaterte virkemidler for å styrke kjønnsbalansen og mangfoldet blant fremtidens forskningsledere innen norsk psykologi. Målet med programmet er å gi unge talenter mulighet til å videreutvikle seg som forskningsledere, styrke mulighetene for å hevde seg i konkurransen om nasjonale og internasjonale forskningsmidler, samt nettverksbygging. Neste kulls program vil inkludere kjønnsbalanse og mangfold som sentrale elementer i seminarrekken. Arbeidspakke 2: Rekruttering og ansettelser Det er ansatt to HR-rådgiver på dette prosjektet i ett år i 50 prosent stilling hver fra august 2021. Rådgiverne arbeider med å utvikle nye rutiner og prosedyrer ved ansettelser som skal sikre mangfold og kjønnsbalanse ved ansettelser i faste og midlertidige vitenskapelige stillinger. I den forbindelse ferdigstilles nye maler for stillingsannonser som skal holde et kjønnsnøytralt språk og samtidig vise til hvordan instituttet legger vekt på mangfold og karriereutvikling. Det utvikles også en plan for hvordan ledige stillinger kan lyses ut ved hjelp av programmatisk annonsering, slik at man når målgruppen bedre. Det utvikles også nye prosedyrene skal føre til at man bedre kan håndheve likestillingsreglementet ved UiO som skal følges ved alle ansettelser. Retningslinjene vil inkludere informasjon om ansvarsområder, for eksempel at koordinator for sakkyndig komité er ansvarlig for å formidle informasjon om UiOs likestillingsreglement til eksterne komitemedlemmer, inkludert eventuell skjev kjønnsbalanse ved enheten/avdelingen stillingen tilhører, og normer for korreksjon av publikasjonsomfang for permisjoner, sykefravær og annet gyldig fravær. I tillegg utvikles registreringsskjema for kvalitetssikring hvor involverte parter på hvert steg skal registrere hvordan prosedyrer og reglement er fulgt. Registreringsskjemaet for kvalitetssikring vil inkludere punkter som at utlysningstekst er formulert i henhold til UiOs likestillingsreglement og øvrige kvalifikasjonsrammeverk, at letekomité er etablert for stillinger ved avdelinger der ett kjønn er klart underrepresentert, og at sakkyndig vurdering av kandidater baseres på relevante kvalifikasjonskrav som følger gjeldende retningslinjer. Målet er at ansvarlige parter i tilsettingssaker er tilstrekkelig informert og bevisst om UiOs likestillingsreglement, og gjort kjent med sitt ansvar for at likestillingsreglementet følges i alle steg i prosessen. Det er etablert samarbeid med andre BalanseHub prosjekt ved UiO, og særlig med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, slik at arbeidet i Arbeidspakke 2 kan samkjøres med andre enheter som utarbeider lignende rutiner og prosedyrer.

Til tross for et betydelig flertall av kvinnelige studenter har Psykologisk institutt (PSI) en overvekt av menn i faglige toppstillinger (69%). Kjønnsbalansen varierer mellom de ulike fagavdelingene, med 43% mannlige professorer ved fagavdeling for klinisk psykologi og 100% ved fagavdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap. Denne differensierte ubalansen blant disiplinene krever virkemidler som er tilpasset særtrekkene ved de enkelte fagene, og støtter behovet for instituttnære tiltak. Den skjeve kjønnsbalansen blant de faglige toppstillingene står i kontrast til det betydelige flertallet av kvinner blant PSIs studenter på bachelor- (82%), master- (81%) og profesjonsstudiet (76%), stipendiatene på instituttets ph.d.-program (77%) og postdoktorene (71%), og kan ikke tilskrives et historisk etterslep: i perioden 2016-2019 ble det utlyst 13 førstestillinger ved PSI, hvorav én av de tilsatte var kvinne. Denne ubalansen førte til at ledelsen ved PSI opprettet en arbeidsgruppe som evaluerte ansettelsesprosessene ved PSI, og la frem konrekte forslag til systemorienterte og karrierefremmende tiltak for å øke kvinneandelen ved rekruttering til førstestillinger. Basert på retningsgivende rapporter fra arbeidsgruppen søker vi støtte til å delta i BalanseHub for å bedre kjønnsbalansen blant de faglige toppstillingene. Prosjektet fokuserer på systemorienterte og karrierefremmende tiltak for å initiere kulturelle og strukturelle endringer som fremmer likestilling og mangfold ved PSI, og vil bidra til erfaringsutveksling og synergier med fakultet og andre psykologifaglige institusjoner gjennom etablerte nasjonale nettverk. Søknaden koordineres av ledelsen ved PSI, og har en klar forankring i instituttets ledergruppe og sentrale strategiske dokumenter og målsetninger.

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse