Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner

Alternativ tittel: Roadmap for Green Competitiveness in Norwegian Municipalities and Regions

Tildelt: kr 6,0 mill.

Norske kommuner og fylkeskommuner med sin virkemiddelbruk og samfunnsansvar er en viktig aktør i det grønne skiftet. Den norske regjeringen har i de siste årene lagt fram en nasjonal strategi for grønn konkurransekraft og samlet veikart fra flere sektorer. Det savnes fortsatt en operasjonaliserbar plattform med gode, målbare og relevante indikatorer som styrer grønn næringsutvikling i kommunesektoren. Prosjektet ?Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner? bygger på oppdraget ?Kartlegging av grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen? nylig gjennomført av SINTEF. Hovedmålet er å definere et fremtidsrettet indikatorsett som kan gi økt forståelse for sammenhengen mellom næringsutvikling og klima- og bærekraftsmål. Arbeidet innebærer følgende aktiviteter: 1) Definere hvilke indikatorer som er relevante å bruke for norske kommuner og fylkeskommuner 2) Teste ut operasjonell måling og validere indikatorene i prosjektets partnerkommuner og -fylkeskommuner 3) Utvikle metodikk og modellapparat for å prognostisere utvikling av indikatorene mot 2030 4) Estimere effekten av virkemidler på indikatorer og ringvirkninger Prosjektets partnerskap dekker forskjellige forvaltningsnivåer, ulike kommunestørrelser og to landsdeler (Trondheim, Bergen, Stjørdal, Bjørnafjorden, Trøndelag, Vestland) og SINTEF er FoU-partner. Resultatene vil gi en unik mulighet for sammenligning og benchmarking. Realisering av innovasjonene vil føre til ny metodikk og nye arbeidsformer for prosjektpartnerne. Prosjektet er tenkt å være en nasjonal pilot. Kunnskap og erfaring skal aktivt formidles gjennom nasjonale og regionale nettverk både i prosjektperioden og i

Norske kommuner og fylkeskommuner tar i økende grad aktiv rolle i “det grønne skiftet”. Det blir vedtatt ambisiøse klimamål, i tillegg er innovasjon og næringsutvikling ofte høyt prioritert på agenda. Begrepet “grønn konkurransekraft” kobler klimaarbeid og næringsutvikling sammen. Utfordringen nå er at det mangler gode, målbare og relevante indikatorer for dette arbeidet. Hovedmålet i prosjektet er å definere et fremtidsrettet indikatorsett som kan gi økt forståelse for sammenhengen mellom næringsutvikling og klima- og bærekraftsmål. FoU-utfordringene er tilgang til datagrunnlag og målemetoder for grønn konkurransekraft og bærekraftsindikatorer på regionalt nivå, samt utvikling og implementering av state-of-the-art modell for prognostisering av indikatorer og effektmåling av virkemidler. Prosjektet ledes av Trondheim kommune og SINTEF er FoU-partnere. Partnerskapet fra offentlig sektor dekker forskjellige forvaltningsnivåer, ulike kommunestørrelser og to landsdeler. Resultatene vil gi en unik mulighet for sammenligning og benchmarking. Etter gjennomføring av de fire hovedaktivitetene valg av indikatorsett, testmåling, modellering og effekter på virkemiddelbruk, vil arbeidet oppsummeres og skisseres som et veikart for hvordan kommunesektoren i Norge kan bidra til grønn konkurransekraft fram mot 2030.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune