Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Innovative sensor networks and citizen empowerment for urban sustainable mobility and clean air - URBANITY

Alternativ tittel: Innovative sensornettverk og innbyggerinvolvering for ren luft og urban bærekraftig mobilitet – URBANITY

Tildelt: kr 7,0 mill.

Mange europeiske byer sliter med betydelig luftforurensning, som i stor grad kommer fra veitrafikk. I Norge forårsaker luftforurensning rundt 2000 for tidlige dødsfall hvert år. Kostnadene knyttet til disse skadelige helseeffektene utgjør til sammen rundt 47 600 millioner kroner i året. Norske kommuner trenger dermed miljødata i sanntid med høy romlig og tidsmessig oppløsning, for å utforme effektive planer og tiltak for å avdempe dårlig luftkvalitet og effekten av klimaendringer. Men, kommunene trenger informasjon på et mer detaljert nivå enn dagens luftkvalitets- og trafikkovervåkingssystemer kan levere. URBANITY vil fylle dette behovet gjennom å kombinere data samlet inn i tre norske kommuner, ved hjelp av et sensornettverk bestående av statiske og mobile nye lavprissensorteknologier (LCS). Dette sensornettverket samler inn vær-, luftforurensnings- og multimodale trafikkdata i sanntid. Kommunene vil eie disse sensorene selv, men samtidig skal innbyggerne aktivt involveres i innsamlingen av miljødata (folkeforskning). Vi skal bruke «state of the art» automatiserte algoritmer basert på maskinlæring og dataassimilering til å prosessere innsamlede miljødata fra sensorene, samt kvalitetskontrollere og validere dem i sanntid. Dette vil gi kommuner, innbyggere og andre interesserte lokal, presis miljøinformasjon av høy kvalitet. Innsamlede sensordata om luftforurensning og trafikktall skal kombineres med mobilitetsdata fra Telenor og Ruter, satellittdata og urbane luftkvalitets- og utslippsmodeller. Dette vil gi kommunene svært relevante miljødata om menneskelig eksponering i sanntid, i tillegg til sterkt forbedrede utslippsoversikter. Resultatene fra URBANITY vil gjøre det mulig for kommuner å utforme mer effektive tiltak for luftforurensning og klimagasser, samtidig som de gir bedre informasjon til de som bor der. Ved å involvere innbyggerne vil URBANITY også bidra til økt kunnskap og bevissthet om luftforurensning og klimaendringer.

In order to guarantee long-term sustainability in municipalities, they have to tackle environmental challenges in an innovative way. This project focuses on mitigation of air pollution and greenhouse gases (GHGs) by combining innovative monitoring systems with active citizen participation to find novel services to increase the use of sustainable transport. The outcomes of this project enable Norwegian municipalities to provide better services for their city dwellers while at the same time contributing to a greener future. We will set up new infrastructures for monitoring air pollutants and traffic. Based on data assimilation techniques, use of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML), we will deliver data of high quality. Combining data from official monitoring stations, low-cost sensors, satellite data and citizens’ perceptions allows us to provide municipalities and other stakeholders with new data sets for services such as personalized information systems or data-driven mobility planning. Urban Living Labs (ULLs) will bring together citizens, representatives of municipalities, transport company and other stakeholders that could be interested. ULLs will serve as an arena for co-designing services and information solutions to increase the use of sustainable modes of transport and thus, result in mitigating emissions from air pollution and GHGs. The project outcomes will benefit both municipalities and their inhabitants and contribute to UN’s Sustainable Development Goals (SDGs) and society at large.

Aktivitet:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorBransjer og næringerIKT-næringenIKT forskningsområdeDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalysePolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Innovasjon i stat og kommuneBransjer og næringerTransport og samferdselBransjer og næringerMiljø - NæringsområdePolitikk- og forvaltningsområderForskningLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetInternasjonaliseringUtviklingsarbeidIKT forskningsområdeSmarte komponenterPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonByPortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneGrunnforskningFNs BærekraftsmålIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Energi, transport og lavutslippFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskning