Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Rekruttering av kvinner til faste vitenskapelige stillinger

Alternativ tittel: Rekruttér

Tildelt: kr 0,95 mill.

Til tross for et tydelig mål om kjønnsbalanse i førstestillinger innen 2020, viser tallene at Det samfunnsvitenskapelige fakultet (UiO) i perioden 2015 til 2020 har hatt en nedgang i kvinnelige årsverk og en økning av mannlige årsverk i førsteamanuensisstillinger. Med dette prosjektet skal fakultetet jobbe systematisk med kunnskapsinnhenting og implementering av nye tiltak for å snu den negative utviklingen i rekruttering av førsteamanuensiser. Gjennom deltagelse i BalanseHub skal vi kartlegge årsaker til at vi ikke har lykkes med å tilsette flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Prosjektet vil dra nytte av å samarbeide om problemstillingene med andre institusjoner og få inspirasjon til tiltak som kan iverksettes i egen organisasjon. Med et enda bedre kunnskapsgrunnlag, vil vi kunne jobbe enda mer målrettet med rekrutteringsprosesser og organisasjons- og kulturutvikling. Prosjektet har tre aktiviteter over toårsperioden: 1. Aktiv deltagelse i BalanseHub 2. Fakultetsinterne seminarer i siste halvdel av prosjektet 3. Utvikling av et karriereprogram for forskere i tidlig karrierefase, med en egen del rettet mot kvinnelige postdoktorer Gjennom aktivt ledelsestrykk og implementering av nye tiltak i rekruttering- og tilsettingsprosesser, og ved å lansere et karriereprogram for postdoktorer, vil vi øke sannsynligheten for at kvinner blir ansatt i faste vitenskapelige toppstillinger ved SV-fakultetet. Prosjektet er initiert av dekan i samarbeid med fakultetets institutt- og senterledere. Forankringen er viktig for å oppnå varig endring og internt samarbeid. Ved å etablere felles forståelse og felles mål, oppnår vi den nødvendige forankringen for å lykkes.

-

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo har et økende problem med stadig flere menn enn kvinner ansatt i vitenskapelige toppstillinger. Tiltross for en overvekt av kvinner på både phd- og postdoktornivå, så skjer det et brått skifte i kjønnsbalansen når vi ser på førsteamanuensis- og professorsstillinger. Dette prosjektet tar tak i denne problemstillingen og har som hovedmål å øke antall kvinner som blir tilsatt i førsteamanuensisstillinger. Delmål 1: Kunnskapsbasert kultur- og organisasjonsutvikling på fakultetet. Endring av kulturelle og strukturelle prosesser som er til hinder for å oppnå kjønnsbalanse blant annet gjennom utvikling av en ny handlingsplan for likestilling med et tydelig ledelsesansvar gjennom kompetanseheving og operasjonalisering av tiltak i allerede etablerte strukturer. Delmål 2: Karriereprogram for forskere i tidlige karrierefaser med en egen del rettet mot kvinner i postdoktorstillinger. Fakultetet vil utarbeide en helhetlig og systematisk plan for karrierestøtte for forskere i tidlige karrierefaser med en særskilt del som omhandler erfaringsbaserte og gjennomførbare strategier for at kvinnelige forskere på postdoktornivå skal styrke sine muligheter for en akademisk karriere. Prosjektet ledes av dekanen ved fakultetet og har instituttlederne og andre nøkkelroller med som sentrale personer i prosjektgruppen. Gjennom et grundig arbeid rettet mot kunnskapsinnhenting både fra forskningsfronten og egen institusjon, aktiv deltagelse i BalanseHub og utvikling av et karriereprogram for forskere i tidlige karrierefaser, med en egen del rettet mot kvinnelige forskere, skal fakultetet legge viktige byggesteiner for å snu den negative trenden. Kvinnelige førsteamanuenser fungerer som rollemodeller for kvinnelige studenter, stipendiater og postdoktorer. Det er svært viktig i et samfunnsperspektiv at kvinnelige toppforskere er pådrivere for ideer, prosjekter og definerer problemstillinger på lik linje med menn i fremtiden.

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse