Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BUILDING HEALTH - Promoting health through real estate development

Alternativ tittel: BUILDING HEALTH - Helsefremmende stedsutvikling

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektnummer:

321276

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Vi kan tenke smartere om hvordan byer og tettsteder kan fremme helse og sosial bærekraft. For å få til det, må vi skaffe oss ny kunnskap om hva som gir helsefremmende effekter når byer, tettsteder, og nærmiljø utvikles og tas i bruk. Samtidig må vi utvikle arbeidsprosesser innen eiendomsutvikling som inkluderer helse som ny dimensjon og sikrer helsefremmende løsninger som et mål. Gjennom en mer helhetlig tilnærming til utvikling av bygninger, nærmiljø og offentlige tjenester, kan vi i større grad legge til rette for fysisk aktivitet, sosial deltakelse og samhold i hverdagen, og forebygge behov for helse- og omsorgstjenester. Dette er utgangspunktet for forskningsprosjektet BUILDING HEALTH – helsefremmende stedsutvikling, som er et samarbeid mellom Linstow og SINTEF. Myndighetene peker på helsefremmende sted som sentralt for bærekraftig samfunnsutvikling og som et viktig element for å møte fremtidens demografiske utfordringer. I eiendomsutvikling er det å ta i bruk kunnskap om hvordan utvikling av kunnskapsbaserte, helsefremmende steder kan fungere i praksis, helt nytt. Det ønsker Linstow og SINTEF å gjøre noe med. BUILDING HEALTH vil utvikle nye innovative konsepter, arbeidsprosesser og teknologi innen helsefremmende stedsutvikling. Gjennom BUILDING HEALTH vil Linstow være først ute med å realisere kunnskapsbaserte løsninger for helse i eiendoms- og stedsutvikling i Norge. Vi ønsker å utvikle konsepter som gjør at vi kan inkludere folkehelse som en naturlig del i vår planlegging og utvikling av bygninger, bo- og nærmiljø. På sikt vil resultatene fra BUILDING HEALTH kunne bidra til økt bærekraft og folkehelse ved at Linstow vil kunne realisere nærmiljøer som er beriket med faktorer som legger til rette og skaper motivasjon for fysisk aktivitet, sosial deltakelse og samhold i hverdagen, og forebygger eller minsker behov for helse- og omsorgstjenester. Prosjektet vil også bidra til å nå FNs bærekraftsmål nr. 3, 11 og 17.

BUILDING HEALTH – Helsefremmende stedsutvikling utvikler kunnskap, arbeidsprosesser og teknologi som setter Linstow i stand til å realisere helsefremmende steder gjennom nye kunnskapsbaserte løsninger for eiendoms- og stedsutvikling. Gjennom den fire år lange prosjektperioden skal Linstow og Sintef sammen utvikle helsefremmende fysiske og sosiale løsninger, som gjennom nye arbeidsprosesser støttet av teknologi, skal integreres i fremtidige eiendoms- og stedsutviklingsprosjekter. Innovasjonsprosjektet vil utvikle 1) Løsninger som materialiserer helsefremmende tiltak i fysiske miljøer både innendørs og utendørs; 2) Løsninger og metoder som eiendomsutvikler kan implementere for å engasjere beboere i sosial kontakt og deltagelse som en del av hverdagslivet i nærmiljøet; 3) Løsninger og metoder som eiendomsutvikler kan bruke for å engasjere bedrifter i helsefremmende nærmiljøarbeid; 4) Løsninger som med både fysiske og sosiale virkemidler skaper mestring og bidrar til selvhjulpenhet i nærmiljøet for sårbare grupper; 5) Metoder for å konfigurere løsningene slik at de blir opplevd som attraktive, relevante og nyttige for innbyggere og kommuner. Forskning om helsefremmende sted er et umodent felt og det finnes per i dag lite dokumentert kunnskap om hvordan et sted blir helsefremmende i praksis. Sted er komplekse sosiomaterielle systemer, oppbygd av mikrosystemer bestående av forskjellige typer bygg og utearealer, sosiale praksiser og menneskelig meningsskaping. Det betyr at helsefremmende tilrettelegging og intervensjoner ofte fungerer på andre måter, og blir brukt på andre måter, enn hva som var tenkt i planleggingen. BUILDING HEALTH vil etablere kunnskap om hvordan realiseringen av nye helsefremmende steder kan operasjonaliseres i eiendomsutviklers verdikjede.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena