Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

SARS-CoV-2 infection in HIV-positive patients with or without antiretroviral therapy in sub-Saharan Africa

Alternativ tittel: SARS-CoV-2-infeksjon hos HIV-positive pasienter med eller uten antiretroviral behandling i Afrika sør for Sahara

Tildelt: kr 0,50 mill.

Bakgrunn: Befolkningen i Afrika sør for Sahara står i økende grad overfor en dobbel sykdomsbyrde som involverer samspillet mellom HIV-AIDS og ikke-smittsomme sykdommer. Risikoen for alvorlig sykdom med Covid-19-infeksjoner øker med alder, mannlig kjønn og med sykdommer som kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdommer og diabetes. Ved Covid-19-infeksjoner øker risikoen ytterligere hos disse pasientene. Foreløpig er det ingen data om SARS-CoV-2-infeksjon hos mennesker som lever med HIV. Formål: 1) Å vurdere prosentandelen SARS-CoV-2-infeksjon hos personer som lever med HIV innlagt på poliklinikker i Sør-Afrika og Nigeria; 2) Å vurdere hvor mange mennesker som lever med HIV som går videre til Covid-19 og å estimere alvorlighetsgraden av Covid-19; 3) For å korrelere alvorlighetsgraden av Covid-19 og dødelighetsrisiko hos mennesker som lever med HIV med comorbiditeter; 4) Å vurdere assosiasjonen av antiretroviral terapi på alvorlighetsgraden av Covid-19 hos mennesker som lever med HIV; og 5) Å vurdere effekten av Covid-19 på vaskulær funksjon og koagulasjon under infeksjon og restitusjon. Metoder: Tre grupper av deltakere vil bli inkludert: 1) personer som lever med HIV uten antiretroviral behandling, men med SARS-CoV-2-infeksjon; 2) personer som lever med HIV med antiretroviral terapi og SARS-CoV-2-infeksjon; 3) HIV-negative pasienter, matchet på kjønn og alder, infisert med SARS-CoV-2. Norsk involvering: En post-doc lokalisert ved Høyskolen Kristiania, vil støtte planleggingen av studien WP2) og dataanalysen. Prof. Knut Lundin, UIO, vil lede dataanalysen og tolkningen (WP6) av prosjektet. Prof. Per Morten Fredriksen, Høyskolen Kristiania, Fakultet for helsevitenskap,vil lede planleggings- og gjennomføringsfasen. Det norske teamet er spesialisert i folkehelsevurderingsprosjekter og dataanalyse. Forventet effekt: Denne studien gir en mulighet til å studere HIV-infiserte pasienter med eller uten antiretroviral terapi og HIV-negative kontroller co-infisert med SARS-CoV-2. Det er publisert en artikkel som tar for seg protokoll og bakgrunn for studien. Innsamling av data går som planlagt, med de begrensninger pandemien gir. Et prosjektmøte i Graz, Østerrike, med representanter fra alle partnerland har blitt arrangert i juni 2022. Hver partner presenterte en oppdatering av hva som er utført for prosjektet så langt. Hovedpoeng Studier i Nigeria og Sør-Afrika pågår. Data har blitt samlet inn de siste to årene fra Covid-19-pasienter i Mthata, Sør-Afrika og Lagos, Nigeria. Dataene analyseres, tolkes og forberedes for publisering. Typen støtte som gis til afrikanske forskere sør for Sahara er kontinuerlig online og praktisk opplæring i bruk av enheter, kvalitetssjekk av dataene som samles inn og støtte i dataanalyse. Også opplæring av prosjektmedlemmer fra Sør-Afrika under prosjektmøtet i Østerrike i juni 2022 samt online opplæring via Webex annenhver uke og når det er nødvendig. Kvalitetssjekk av innsamlet data ble utført fortløpende. Prof. Fredriksen har kontrollert datainnsamlingen i Sør-Afrika i august 2022 for å vurdere fremdriften av studier på bakken, foreta eventuell feilsøking samt sørge for at prosjektet går problemfritt.

Background: Sub-Saharan African populations are increasingly facing a double burden of disease involving the interaction between HIV-AIDS and non-communicable diseases. The risk of severe disease with Covid-19 infections increases with age, male sex, and with co-morbidities such as chronic lung disease, cardiovascular disease, and diabetes. With Covid-19 infections, the risks increases further in these patients. Currently, there are no data about SARS-CoV-2 infection in people living with HIV. Aims: 1) To assess the percentage of SARS-CoV-2 infection in people living with HIV admitted in outpatient clinics in South Africa and Nigeria; 2) To assess how many people living with HIV proceed to Covid-19 and to estimate severity of Covid-19; 3) To correlate severity of Covid-19 and mortality risk in people living with HIV with comorbidities; 4) To assess the association of antiretroviral therapy on severity of Covid-19 in people living with HIV; and 5) To assess the effects of Covid-19 on vascular function and coagulation during infection and recovery. Methods: Three groups of participants will be included: 1) people living with HIV without antiretroviral therapy but with SARS-CoV-2 infection; 2) people living with HIV with antiretroviral therapy and SARS-CoV-2 infection; 3) HIV-negative patients, sex- and age matched, infected with SARS-CoV-2. Norwegian involvement: A post-doc (part-time) located at Kristiania University College, will support the planning of the study WP2) and the data analysis. Prof. Knut Lundin, UIO, will lead the data analysis and interpretation (WP6) part of the project. Prof. Fredriksen, Kristiania University College will lead the planning and execution phases of this project. The Norwegian team is specialized in public health assessment projects and data analysis. Impacts: This study provides an opportunity to study HIV-infected patients with or without antiretroviral terapi and HIV-negative controls co-infected with SARS-CoV-2.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn