Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

User-centred Security Framework for Social Robots in Public Space (SecuRoPS)

Alternativ tittel: User-centred Security Framework for Social Robots in Public Space (SecuRoPS)

Tildelt: kr 12,0 mill.

SecuRoPS adresserer utfordringene knyttet til cybersikkerheten til sosiale roboter. Fokuset er på sosiale roboter som opererer i det offentlige rom, der de er mer sårbare for digital og fysisk sabotasje, angrep, hærverk og tyveri enn i et mer kontrollert rom. SecuRoPS utvikler et brukersentrert sikkerhetsrammeverk for autonome sosiale roboter som kan operere sikkert i det offentlige rom. SecuRoPS fremkaller trussellandskapet eller angrepsoverflaten knyttet til sosiale roboter og identifiserer det siste innen sikkerhetsprinsipper og retningslinjer for sosiale roboter. SecuRoPS utvikler et cybersikkerhetsrammeverk som omfatter en veldefinert prosess, trusselmodeller, designprinsipper og retningslinjer for å administrere sikkerheten til sosiale roboter. Rammeverket tilbyr gjenbrukbare modeller eller komponenter som kan brukes av robotutviklere, roboteiere og andre interessenter for å utvikle sikre roboter og for å overvåke og svare på sikkerhetshendelser. SecuRoPS demonstrerer og implementerer rammeverket og prototyperoboter, gjennom piloter for tilpasning av en sosial robot tenkt plassert på en av byfergene i Fredrikstad kommune. Trussellandskapet knyttet til sosiale roboter er i konstant endring og ulike trusselaktører kan påvirke robotens sikkerhet på forskjelige måte. Trusselaktører varierer fra "ensom ulv"-hacker til høyt trente team som starter komplekse cyberangrep. Forståelse av trussellandskapet så vel som trusselaktører er således en nøkkel for en effektiv risikoreduksjon. I dette prosjektet (i 2021), initierte vi fremkallingsprosessen om hvordan potensielle trusselaktører kan forårsake et potensielt angrep, samt søke å forstå metodene de sannsynligvis vil bruke.Dette vil igjen bidra til å skissere potensielle cybersikkerhetshendelser eller hendelser som har innvirkning på konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og autorisasjon av informasjon om sosiale roboter. Selv om sosiale roboter i økende grad trenger inn i våre daglige liv, er det ikke trivielt å introdusere dem for bruk i det offentlige rom. En positiv brukeropplevelse (UX) er avgjørende for at brukere skal akseptere sosiale roboter, og brukeropplevelsen bør betraktes som en sentral del av det brukersentrerte sikkerhetsrammeverket. Derfor har vi som en del av dette prosjektet (i 2021) gjennomført en systematisk litteraturgjennomgang som baserer seg på PRISMA-retningslinjer for å finne ut av utfordringene og fordelene med UX-evaluering ved sosiale roboter for systematisk å identifisere og spesifisere brukerbehovene. Resultatene avdekket at de vanligste metodene for å evaluere UX for sosiale roboter er spørreskjemaer og intervjuer. Dette vil igjen bidra til å utvikle brukersentrert sikkerhetsrammeverk, ved å gi tidlig tilbakemelding på UX-mål, og fange opp behovene til sosiale robotbrukere så vel som robotadministratorer/-eiere. For å skape en positiv brukeropplevelse og bygge tillit, er det viktig å skreddersy den sosiale roboten for spesifikk bruk. Dette kan oppnås ved å identifisere brukernes behov og kontekstspesifikke sikkerhetskrav. Derfor har vi som en del av dette prosjektet (i 2021) evaluert den sosiale robotformgivningen og vurdert alternativer for hvordan man kan gjøre endringer for å passe den spesifikke bruken og vurdere plassering av roboten på byfergene. Vi laget deretter to tidligfasekonsepter, basert på 3D-filene fra PAL Robotics (robotleverandør) og vår vurdering: i) et statisk konsept basert rundt en større skjerm som erstatter hodet og nakken og går helt ned til overkroppen; ii) et annet statisk konsept som følger formen til det originale designet, men med en annen skjerm som erstatter hodet, som gjenspeiler den nåværende trenden med sosiale roboter på markedet. Videre, i forbindelse med disse konseptene, vil vi i 2022 fortsette med revisjon av innledende konsepter og krav for å bestemme: i) bekvemmeligheten til den valgte robotplattformen; ii) prinsippene for utforming av interaksjon og brukstilfeller; og iii) de viktigste interaksjonsmodalitetene. For å fremme samarbeid mellom robotutvikler, FoU-institusjoner og universiteter, gjennomførte vi til slutt en organisert en-dags mini-workshop om brukeropplevelse, sosial robotpersepsjon, konseptdesign og datakonsekvensvurdering (som en del av dette prosjektet i 2021). Dette var en miniworkshop som hadde 12 deltakere som representerte 4 prosjektpartnere og PAL-robotikkteam. Miniworkshop ble holdt ved IRI - Institut de Robotica i Informatica Industrial, CSIC-UPC, Barcelona, Spania. Aspekter ved caseutvikling, datakonsekvensvurdering og studie av ARI var hovedfokuset på miniworkshopen. ARI er den sosiale roboten som er sentrum i prosjektet vårt. Miniworkshopen gir en arena for å dele kunnskap og lærdom og gi innspill til videreutvikling av forskningsaktiviteter.

The SecuRoPS project will develop a user-centred security framework for autonomous social robots that can operate securely in public space. SecuRoPS applies a user-centric approach, where the proposed solution focuses on capturing the needs of social robot users as well as robot administrators/owners. The users are the passers-by that interact with a robot when it is deployed in its intended public space. Developing the security framework requires multidisciplinary expertise. Moreover, a partner with experience in public spaces management needs to participate. SecuRoPS includes a research institute (IFE), academia (HIØ) working in relevant research fields, a public sector actor (Fredrikstad municipality) providing pilot cases, a private company (SNØ design) that is at forefront of industrial design, and international partner (IRI) renowned for research in robotics. SecuRoPS will investigate the topic of autonomous social robots from the perspectives of: designing social robots for societal needs; accountability of security and privacy of social robots. SecuRoPS will also address the sustainability perspective; the outcomes of the SecuRoPS, including a prototype social robot, will be directly applied in an environment of sustainable cities and communities. Noteworthy, the field studies to be carried out involves a social robot providing daily assistance to the citizens/passengers taking the city ferry in Fredrikstad. These ferry services are being offered by Fredrikstad municipality as a part of its ambitions to provide sustainable – free and green - transportation to its citizens and visitors. This is a cross-cutting and multidisciplinary project with a close collaboration between our partners and strong involvement of public/citizens in a highly realistic social robot setting. SecuRoPS will lead to the advancement of knowledge, expertise, and capacity in the fields of autonomous robots and cybersecurity.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner

GrunnforskningFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningDigitalisering og bruk av IKTReiselivIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterPortefølje Energi og transportFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInternasjonaliseringPolitikk- og forvaltningsområderForskningResponsible Research & InnovationSamfunnssikkerhetDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorReiselivOpplevelser og tjenesterInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidBransjer og næringerReiselivIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringLTP3 Innovasjon i stat og kommuneLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje InnovasjonLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerIKT-næringenLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPortefølje ForskningssystemetPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Demokrati og global utviklingIKT forskningsområdeIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiByLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Klima, miljø og energiResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningLTP3 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonPolitikk- og forvaltningsområderAnvendt forskningIKT forskningsområdeDigital sikkerhetPortefølje Banebrytende forskningBransjer og næringerTransport og samferdselPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP3 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderDigitalisering