Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sirkulær masseforvaltning

Alternativ tittel: Rock around: Circular management of soil, rocks, and aggregates

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

321440

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

I prosjektet «Sirkulær Masseforvaltning» skal Feiring i samarbeid med SINTEF, NGU og Fremby utvikle en ny tjeneste for å effektivisere gjenvinning, bruk, lagring og transport av byggeråstoff mellom aktører i bygg- og anleggsbransjen. Slik masseforvaltning foregår i dag, er det vanskelig å ha en helhetlig oversikt over tilgjengelige masser og deres kvalitet, mulige bruksområder, samt effektiv logistikk. De ulike bygge- og anleggsprosjektene er i hovedsak selvstendige prosjekter hvor masseforvaltning må håndteres internt, og det finnes få overordnede planer som beskriver en mer helhetlig strategi for masseforvaltningen i en region. I tillegg må beslutningstakere i dag samle inn og tolke data manuelt, ta beslutninger uten godt sammenligningsgrunnlag eller data fra beste praksis. Innovasjoner utviklet i dette prosjektet har til hensikt å løse dette problemet. I dette prosjektet skal det utvikles en ny forretningsmodell for masseforvaltning der man i rollen som massekoordinator kan sørge for at overskudd og etterspørsel av masser på tvers av prosjekter eller regioner blir håndtert på en mer bærekraftig og lønnsom måte. Dette skal muliggjøres gjennom en digital samhandlingsplattform for kommunikasjon og beslutningstaking, der kvaliteten på massene skal spores og forsikres gjennom hele livsløpet og beslutning om fordeling, lagring og prosessering av massene er gitt basert på miljøkostnader og kostnader til lagring og transport.

I "Sirkulær masseforvaltning" skal det utvikles en tjenesteplattform for å effektivisere gjenvinning, bruk og transport av jord- og steinmasser mellom aktører i bygg- og anleggsbransjen. Dette innebærer å innovere på nye tjenestekonsepter, måter å levere disse på samt designe og teste en digital samhandlingsplattform for å muliggjøre disse tjenestekonseptene. Prosjektet vil være sentrert rundt Feiring som leverandør av sirkulær massehåndtreing til bygge- og anleggsbransjen, og i tillegg vil Oslo kommunes Mortensrudprosjekt bli benyttet som case. Massenes kvalitet er avgjørende for hvilket gjenbrukspotensial de har, og etablering av system for kartlegging og systematisk oppføling av kvalitet gjennom hele prosessen vil være avgjørende for å kunne lykkes med riktige bruk av riktige masser. Videre er evnen til å optimalisere flyt av masser i verdikjeden avhengig av prosjekters fremdriftsplan der massene tas ut, og det er nødvendig å ha kunnskap om faseplanlegging og logistikk (transport og lagring) på anleggsplassen, og koble dette opp mot optimalisering av verdikjeden. En tjenesteplattform vil endre informasjonsflyten mellom aktørerene i verdikjeden for masseforvaltning, hvor tidligere spredte eller manglende data nå blir samlet inn, analysert og delt på en felles plattform. Plattformen skal være et verktøy for kommunikasjon på tvers i verdikjeden - fra planmyndighet til grunneier og tiltakshaver - med tjenestene som muliggjør interaksjonen i mellom. Med dette, i kombinasjon med verdikjedeoptimalisering i prosjekt og utvikling av nye foretningskonsepter som leverer på en sirkulær masseforvaltning, vil man kunne oppnå en bedre massehåndtering som vil kunne gi bedre lønnsomhet, redusert uttak av jomfruelige steinressurser, reduserte utslipp av klimagasser, i tillegg til reduksjon i kostnader knyttet til massehåndtering/logistikk. Prosjekteier er Feiring Bruk AS, hvor også Fremby, SINTEF og NGU deltar som partnere.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena