Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Socially Just and Politically Robust Decarbonisation: A Knowledge Base and Toolkit for Policymakers - JUSTDECARB

Tildelt: kr 3,0 mill.

Tiltak for å redusere klimagassutslipp må oppskaleres raskt dersom Parisavtalens mål skal være innen rekkevidde. Samtidig har selv moderate tiltak i mange europeiske land blitt sett på som sosialt urettferdige, og møtt med protester som har ført til at tiltakene har blitt svekket eller blokkert. JUSTDECARB undersøker hvorfor klimapolitikken kan oppfattes som sosialt urettferdig og produsere ?vinnere? og ?tapere?, hvordan nye grønne jobber og grønn økonomisk vekst kan motvirke slik sosial urettferdighet, og hvordan polarisering og motstand dermed kan unngås. JUSTDECARB bringer sammen forskere fra fire forskjellige disipliner innen samfunnsvitenskap og humaniora (filosofi, statsvitenskap, samfunnsøkonomi og juss) på tvers av fire land (Norge, Storbritannia, Tsjekkia og Østerrike). De overordnede målsetninger er: 1. Bidra med kunnskap om hvordan klimaomstilling kan gjøres sosialt rettferdig og politisk robust. 2. Utvikle en ?verktøykasse? for å hjelpe europeiske beslutningstakere å styre omstillingsprosesser i en sosialt rettferdig og politisk robust retning. Det norske bidraget til prosjektet er innrettet mot den første målsetninga, og fokuserer på motstand mot klimapolitiske virkemidler og polarisering av klimapolitikk. Et komparativ case-studie av Norge og Storbritannia analyserer politikkforslag for reduksjon og etter hvert utfasing av olje- og gassutvinning, et spesielt polarisert politikkfelt hvor motstand er sterk både fra organiserte interessegrupper og i befolkninga. Studiet vil baseres på ekspertintervjuer samt analyse av dokumenter slik som offentlige utredninger, analyser, rapporter, partiprogrammer og offentlige uttalelser. Det neste delstudiet setter søkelys på bompenger, som er et annet politisk virkemiddel som møter sterk motstand i befolkninga. Basert på en spørreundersøkelse i Norge, vil studien undersøke om motstanden er knyttet sterkest til sosiodemografiske faktorer og egeninteresse eller til ideologiske faktorer som verdier og holdninger. Dette spørsmålet er av teoretisk interesse for å forstå mobiliseringen mot klimapolitikk sett også i andre land.

The scientific objective will be pursued via two research themes. The first theme aims to fill critical knowledge gaps concerning the philosophy, politics and economics of transitional “winners” and “losers”, pertaining to processes of decarbonisation, via novel, singledisciplinary research projects. One such project will use philosophical methods to clarify the conceptual and normative issues at the heart of the “social justice” dimension of decarbonisation. The second project will use methods from micro-econometrics and labour economics to better understand the difference in skill requirements between high-carbon and zero-carbon jobs, and the implications of these skill differences for the design of climate policies and complementary labour market measures. The third project will focus on political polarisation and the political behaviour of winners and losers from decarbonisation. Using both large-n survey and small-n comparative case-study methods, this third project will study how and why opposition to climate policy develops, with a view to improving the political robustness of climate policies. Building on this work, and adding wider insights from philosophy, political science, and law, our second research theme aims to develop frameworks for evaluating the justice and robustness of, respectively: processes of public engagement applicable to the design and implementation of climate policy; and substantive climate policies, including redistributive measures. These aims will be pursued through two interdisciplinary, applied research projects. Finally, to fulfil JUSTDECARB’s policy objective, the project team, in consultation with policymakers and civil society stakeholders, will develop a “toolkit for policymakers” int the form of a report that describes the recommended steps for policymakers to take, and methods to use, as they seek to steer transition processes in a socially just and politically robust direction across the key phases of the policy cycle.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima