Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av selvforsynt oppdrettsmerd for åpent hav med fokus på fiskevelferd ved bruk av fullskaladata fra pilotprosjekt

Alternativ tittel: Development of self-sustained open seas fish farming unit focusing on fish welfare by applying full scale data from pilot project.

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

321453

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Organisasjon:

Arctic Offshore Farming (datterselskap av tidligere Norway Royal Salmon - fusjonert med Salmar) har i samarbeid med industrielle aktører og leverandører utviklet et konsept for oppdrettsanlegg for åpent hav hvor fiskevelferd, personsikkerhet og driftsoperasjoner skal ivaretas på best mulig måte. En av utfordringene med havbruk i åpent hav er bølgeforholdene (sjøtilstand) som er vesentlig kraftigere enn i områdene hvor det vanligvis drives oppdrett. Drift av anlegget vil i ulike sjøtilstander være avhengig av f.eks. bølgehøyde, bølgelengde, hvor dypt anlegget ligger i vannet, utformingen av konstruksjonen, utstyr m.m. og vil derfor påvirkes av sjøtilstanden, vær og vind, etc., slik at driftsmetoder, eksisterende anlegg og eventuelt nye slike anlegg må tilpasses omgivelsene de utsettes for. Man har i dag god kunnskap om laksens begrensninger i kontinuerlig vannstrøm av forskjellig styrke og varighet som kan benyttes til valg av lokalitet, utvikling av teknologi og planlegging av drift. Tilsvarende kunnskap finnes i svært liten grad for laksens oppførsel på bølger, og det er derfor relevant å vurdere anleggets beskaffenhet både med hensyn på konstruksjon og utstyr og driftsmetoder i forhold til hva som er mest hensiktsmessig for å oppnå ønsket fiskevelferd, personsikkerhet og gode driftsoperasjoner. Arctic Offshore Farming prosjektet har plassert to nedsenkbare merder på en svært eksponert lokalitet som er utsatt for bølger med betydelig bølgehøyde for både korte og lange bølgelengder. Dette prosjektet vil bruke målinger og erfaringer fra Arctic Offshore Farming for å etablere kriterier, grenseverdier og statistiske data til forholdene rundt fiskevelferd, personsikkerhet og driftsoperasjoner, som skal benyttes til å tilpasse eksisterende og eventuelt nye oppdrettsanlegg for åpent hav.

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har utviklet oppdrettsmerder som ble installert på Fellesholmen (utenfor Tromsø) i 2021. Merdene er halvt nedsenkbare og har not med tak ca. 10m under vannflate. Konstruksjonen har 4 luftlommer for at den nedsenkede fisken skal justere svømmeblære. Prosjektet er kjent som Arctic Offshore Farming (AOF) og prosjektet har vært gjennomført av NRS gjennom sitt heleide selskap Artcic Offshore Farming AS. Prosjektet omsøkt skal bruke de målte data fra AOF og rapporterte driftserfaringene, til å utvikle en selvforsynt merd for operasjoner i åpent hav (Hs>10m) for videre prosjekter. Forskningsfokuset er først og fremst å fylle kunnskapsgap relatert til fiskevelferd og fiskerespons for oppdrett i åpent hav med bølgeeksponering, og bruke disse resultatene for merddesign, samt å vurdere å integrere flere av oppdrettsfunksjonene selve merdene som er tillagt forflåten i dagens merddesign. Søker er kjent med lignende prosjekter og arbeid som foregår i eksponerte farvann. Disse prosjektene gir ikke tilsvarende datagrunnlag for åpent hav. Fellesholmen har en dimensjonerende signifikant bølgehøyde (Hs) på 6.5m - den mest bølgeeksponerte lokasjonen for havbruk i Norge til nå. I tillegg vil fisken her oppleve havdønninger i motsetning til en innaskjærs lokalitet. Ved installasjon av merdene skal det igangsettes målinger av merdens oppførsel og funksjonsoppfyllelse, fiskens adferd, velferd, helse og hvordan driften utføres. Lusetetthet i farvann med potensielt større vertikalblanding er også en faktor som skal undersøkes. Søker vil tidlig i prosjektet arbeide med å kartlegge eventuelle forbedringer på målekampanjen NRS skal utføre for AOF. Data og erfaringer fra AOF relatert til fiskevelferd vil bli systematisert og tolket i regi av Universitetet i Tromsø og er videre planlagt publisert som en del av dette prosjektet. Søker er kjent med nylig forskning på dette området og vil ha spesielt fokus på å fylle gapet i kunnskap rundt påvirkning av bølger på laks. Dette gapet ble senest belyst i en nylig (12.09.20) publisert rapport av Havforskningsinstituttet, Folkedahl og Oppedal - "fish welfare in offshore salmon aquaculture".

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning