Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av selvforsynt oppdrettsmerd for åpent hav med fokus på fiskevelferd ved bruk av fullskaladata fra pilotprosjekt

Alternativ tittel: Development of self-sustained open seas fish farming unit focusing on fish welfare by applying full scale data from pilot project.

Tildelt: kr 6,0 mill.

Aker Solutions utvikler sammen med Norway Royal Salmon et oppdrettsanlegg for åpent hav hvor fiskevelferd, personsikkerhet og driftsoperasjoner skal ivaretas på best mulig måte. En av utfordringene med havbruk i åpent hav er bølgeforholdene som er vesentlig kraftigere enn i områdene hvor det vanligvis drives oppdrett. Et objekts respons i en sjøtilstand vil være avhengig av bølgehøyde, bølgelengde og hvor dypt objektet ligger i vannet. Utformingen av en konstruksjon vil derfor påvirke hvilken oppførsel konstruksjonen får i sjøtilstanden. Man har i dag god kunnskap om laksens begrensninger i kontinuerlig vannstrøm av forskjellig styrke og varighet som kan benyttes til valg av lokalitet, utvikling av teknologi og planlegging av drift. Tilsvarende kunnskap finnes i svært liten grad for laksens oppførsel på bølger, og det er derfor ikke klart hvilken utforming av konstruksjonen og respons av konstruksjonen i bølger som er hensiktsmessig for å gi best fiskevelferd. Arctic Offshore Farming prosjektet vil plassere to ubemannede nedsenkbare merder på en svært eksponert lokalitet som er utsatt for bølger med betydelig bølgehøyde for både korte og lange bølgelengder. Dette prosjektet vil bruke målinger og erfaringer fra Arctic Offshore Farming for å etablere grenseverdier og statistiske fordelinger til forhold rundt fiskevelferd, personsikkerhet og driftsoperasjoner som skal benyttes til å utvikle et oppdrettsanlegg for åpent hav.

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har utviklet oppdrettsmerder som ble installert på Fellesholmen (utenfor Tromsø) i 2021. Merdene er halvt nedsenkbare og har not med tak ca. 10m under vannflate. Konstruksjonen har 4 luftlommer for at den nedsenkede fisken skal justere svømmeblære. Prosjektet er kjent som Arctic Offshore Farming (AOF) og prosjektet har vært gjennomført av NRS gjennom sitt heleide selskap Artcic Offshore Farming AS. Prosjektet omsøkt skal bruke de målte data fra AOF og rapporterte driftserfaringene, til å utvikle en selvforsynt merd for operasjoner i åpent hav (Hs>10m) for videre prosjekter. Forskningsfokuset er først og fremst å fylle kunnskapsgap relatert til fiskevelferd og fiskerespons for oppdrett i åpent hav med bølgeeksponering, og bruke disse resultatene for merddesign, samt å vurdere å integrere flere av oppdrettsfunksjonene selve merdene som er tillagt forflåten i dagens merddesign. Søker er kjent med lignende prosjekter og arbeid som foregår i eksponerte farvann. Disse prosjektene gir ikke tilsvarende datagrunnlag for åpent hav. Fellesholmen har en dimensjonerende signifikant bølgehøyde (Hs) på 6.5m - den mest bølgeeksponerte lokasjonen for havbruk i Norge til nå. I tillegg vil fisken her oppleve havdønninger i motsetning til en innaskjærs lokalitet. Ved installasjon av merdene skal det igangsettes målinger av merdens oppførsel og funksjonsoppfyllelse, fiskens adferd, velferd, helse og hvordan driften utføres. Lusetetthet i farvann med potensielt større vertikalblanding er også en faktor som skal undersøkes. Søker vil tidlig i prosjektet arbeide med å kartlegge eventuelle forbedringer på målekampanjen NRS skal utføre for AOF. Data og erfaringer fra AOF relatert til fiskevelferd vil bli systematisert og tolket i regi av Universitetet i Tromsø og er videre planlagt publisert som en del av dette prosjektet. Søker er kjent med nylig forskning på dette området og vil ha spesielt fokus på å fylle gapet i kunnskap rundt påvirkning av bølger på laks. Dette gapet ble senest belyst i en nylig (12.09.20) publisert rapport av Havforskningsinstituttet, Folkedahl og Oppedal - "fish welfare in offshore salmon aquaculture".

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning