Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av selvforsynt oppdrettsmerd for åpent hav med fokus på fiskevelferd ved bruk av fullskaladata fra pilotprosjekt

Alternativ tittel: Development of self-sustained open seas fish farming unit focusing on fish welfare by applying full scale data from pilot project.

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

321453

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Organisasjon:

Arctic Offshore Farming (datterselskap av tidligere Norway Royal Salmon - fusjonert med Salmar) har i samarbeid med industrielle aktører og leverandører utviklet et konsept for oppdrettsanlegg for åpent hav hvor fiskevelferd, personsikkerhet og driftsoperasjoner skal ivaretas på best mulig måte. En av utfordringene med havbruk i åpent hav er bølgeforholdene (sjøtilstand) som er vesentlig kraftigere enn i områdene hvor det vanligvis drives oppdrett. Drift av anlegget vil i ulike sjøtilstander være avhengig av f.eks. bølgehøyde, bølgelengde, hvor dypt anlegget ligger i vannet, utformingen av konstruksjonen, utstyr m.m. og vil derfor påvirkes av sjøtilstanden, vær og vind, etc., slik at driftsmetoder, eksisterende anlegg og eventuelt nye slike anlegg må tilpasses omgivelsene de utsettes for. Man har i dag god kunnskap om laksens begrensninger i kontinuerlig vannstrøm av forskjellig styrke og varighet som kan benyttes til valg av lokalitet, utvikling av teknologi og planlegging av drift. Tilsvarende kunnskap finnes i svært liten grad for laksens oppførsel på bølger, og det er derfor relevant å vurdere anleggets beskaffenhet både med hensyn på konstruksjon og utstyr og driftsmetoder i forhold til hva som er mest hensiktsmessig for å oppnå ønsket fiskevelferd, personsikkerhet og gode driftsoperasjoner. Arctic Offshore Farming prosjektet har plassert to nedsenkbare merder på en svært eksponert lokalitet som er utsatt for bølger med betydelig bølgehøyde for både korte og lange bølgelengder. Dette prosjektet vil bruke målinger og erfaringer fra Arctic Offshore Farming for å etablere kriterier, grenseverdier og statistiske data til forholdene rundt fiskevelferd, personsikkerhet og driftsoperasjoner, som skal benyttes til å tilpasse eksisterende og eventuelt nye oppdrettsanlegg for åpent hav.

-

Arctic Offshore Farming AS (AOF) som et heleid datterselskap av Norway Royal Salmon ASA (NRS) (nå Salmar ASA) har utviklet et konsept for offshore oppdrettsanlegg bestående av an anlegg med to merder i stål som ble installert på Fellesholmen utenfor Tromsø i 2021 i eksponert farvann med en dimensjonerende signifikant bølgehøyde (sjøtilstand) på Hs 6,7m. Merdene er nedsenkbare og har et not-tak ca. 10m under hav-overflaten for å holde fisken under vannmassene der man får påslag av lus på fisken. Merdene har hver 4 luftlommer for at den fisken skal kunne justere svømmeblære i nedsenket tilstand. AOF prosjektet videreføres fra årsskifte 2022/2023 av ny eier Salmar ASA etter fusjonen med NRS (m.fl.), og fortsatt gjennom datterselskapet Arctic Offshore Farming AS. Prosjektet omsøkt skal bruke målte data fra AOF og rapporterte driftserfaringer til å forbedre eksisterende anlegg, samt etablere grunnlaget for videreutvikling av konsept for offshore oppdrettsanlegg inkludert nødvendige funksjonaliteter for operasjoner i eksponerte havområder (med sjøtilstand fra Hs 6,7m ->) for videre prosjekter. I tillegg til erfaringen med den tekniske driften av anlegget, er forskningsfokuset først og fremst å samordne dette med produksjonen av fisken i anlegget, å benytte kunnskap og erfaring relatert til fiskevelferd fra oppdrett i eksponerte farvann og bruke disse resultatene for å forbedre konseptet med modifikasjoner og utforming/konstruksjon av anlegg, valg av utstyr, nødvendig funksjonalitet, etc. sett i forhold til dagens anlegg. Søker er kjent med lignende prosjekter og arbeid som foregår i eksponerte havområder. Disse prosjektene gir ikke tilsvarende datagrunnlag for slikt eksponert havområde / sjøtilstand som på Fellesholmen, da anlegget er lokalisert med en sjøtilstand som er den mest bølgeeksponerte lokasjonen for offshore oppdrett i Norge (og i verden forøvrig), samt at AOF innehar funksjonaliteten med nedsenkbare merder. I tillegg vil fisken i anlegget bli eksponert for havdønninger i motsetning til en innaskjærs lokalitet. Ved installasjon av merdene ble det igangsatt målinger av merdens tekniske driftstilstand med bevegelser, sjø-tilstand, utstyrs- og overvåkingsdata mhp. funksjonskravene, fiskens adferd, velferd og helse, luse tetthet og hvordan driften kan/bør tilpasses disse kriteriene i forhold til produksjonen av fisk. Søker har i tråd med målkriteriene fra Fiskeridirektoratet i tildeling av konsesjonen for anlegget kartlagt en målekampanje som skal gjennomføres på anlegget og samordner disse aktivitetene. Data og erfaringer fra anlegget relatert til fiskevelferd vil bli systematisert og tolket i regi av Universitetet i Tromsø og er videre planlagt publisert som en del av dette prosjektet. Søker er kjent med forskning på dette området og vil ha spesielt fokus på å samle kunnskap rundt påvirkning av miljøforholdene og bølger på laks. Slik forskning ble også belyst i en publisert rapport (12.09.20) av Havforskningsinstituttet, Folkedahl og Oppedal - "fish welfare in offshore salmon aquaculture".

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning