Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Transformit - Datadreven digital transformasjon

Alternativ tittel: Transformit - Datadriven digital transformation

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektnummer:

321477

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Digital transformasjon er å levere verdi på en ny måte som krever både en strategisk endring av organisasjonen og utvikling av nye digitale teknologier. At fremtidens måter å gjøre digital transformasjon på skjer gjennom plattformer er åpenbart når man ser på verdens største firma som Apple, Google og Amazon. Digitale plattformer tillater nye former for transformasjon; den skjer i økosystemer bygd rundt en plattformkjerne med løst koblede, digitale brukertjenester, og endringer er basert på data som er tilgjengelig via plattformen. Gjennom vår langvarige satsning mot offentlig sektor har vi i Knowit sett to hovedutfordringer som må løses for å lykkes med plattformbasert digital transformasjon: 1) Den strategiske endringen i organisasjonen må skje samtidig som den bygger digitale plattformer og nye brukertjenester. 2) Samtidigheten krever selvbetjente autonome utviklingsteam som bygger digital plattform og nye brukertjenester på toppen av eksisterende teknologi og tilgjengelige datakilder. Å løse disse utfordringene krever at selve transformasjonen og utviklingen av den digitale plattformen er datadreven. Det finnes ingen teknologi og metode som støtter dette i dag. Dette prosjektet tar sikte på å utforske dette potensialet og realisere nøkkelinnovasjoner for å lage en ny, verdensledende plattform for datadreven digital transformasjon. Digital transformasjon innebærer at man benytter digital teknologi for å endre måten man leverer verdi på. IoT og analytics kan brukes til å endre eksisterende forretningsprosesser, og digitale brukerflater gir mer data om brukeratferd. Dette kan utnyttes for å styre retningen på transformasjonen. I dag gjøres det gjennom subjektive vurderinger, data samles inn stykkevis og delt og ofte i etterkant av en endring, ikke mens endringen skjer. Vi gjennomfører prosjektet i tett samarbeid med eksisterende kunder og relevante forskningsmiljøer. I løpet av oppstartfasen har prosjektet spisset fokus på følgende tema: Distribuerte og autonome team, hybrid arbeid, produkt- og data-team, metrikker og produktivitet, data-eierskap og organisering, fra data til produkt/tjeneste. Det er pågående forskningsaktivitet på alle tema med flere publiserte resultat tidlig i prosjektet. Knowit utvikler sin dataplattform, bl.a. med fokus på en verktøykasse for datadreven digital transformasjon og støtte for en datadreven innovasjonsprosess. Målet er å kunne gjøre løsning og prosess tilgjengelig som et produkt i løpet av prosjektet.

Gjennom satsning mot offentlig sektor har vi i Knowit sett to hovedutfordringer som må løses for å lykkes med plattformbasert digital transformasjon: 1) Den strategiske endringen i organisasjonen må skje samtidig som den bygger digitale plattformer og nye brukertjenester. 2) Samtidigheten krever selvbetjente autonome utviklingsteam som bygger digital plattform og nye brukertjenester på toppen av eksisterende teknologi og datakilder. Transformit skal ta frem ny og verdensledende teknologi for datadrevet digital transformasjon. Teknologien baserer seg på data om organisasjonen, analyserer den og viser et nøyaktig bilde av tilstanden til transformasjonen. Gjennom en nøyaktig tilstand til organisasjonens transformasjon, kan den strategisk styre hvordan selvbetjente team bygger plattform og nye tjenester. For at autonome team skal kunne jobbe datadrevet må de raskt selv kunne fjerne tekniske og organisatoriske flaskehalser og jobbe uavhengig av hverandre. FoU-utfordringene ligger i tilgang til god forskningsdata, finne ut hvordan denne dataen skal analyseres og motivasjonen til organisasjonene for å bidra. Å utvikle metoder for å samle inne data som er "låst ned" i organisasjoners systemer og utvikle nye produkter som støtter digital transformasjon er et komplisert problem med stor risiko. Om vi ikke identifiserer og får tilgang til korrekt data vil aldri produktet levere innsikten som forventes og oppleves som unyttig. Videre ligger det risiko i om organisasjon går fra å slippe taket i tradisjonelle beslutnings- og planleggingsprosesser og tillate mer dynamisk planlegging og endring. Det er derfor viktig at forskerne får et tett samarbeid med operative enheter og skaper og tester nye praksiser sammen med dem undervegs. Noen av forskningsspørsmålene vi stiller: - Hvilke data er gode for å si noe om tilstanden til en digital transformasjon? - Hvilke GDPR hensyn må tas når slike data skal behandles? - Hvordan kan målinger bidra at flaskehalser identifiseres og fjernes?

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena