Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitalisert Via Ferrata som muliggjør nestegenerasjons klatreopplevelse

Alternativ tittel: Digitized Via Ferrata system for the next generation climbing experience

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektnummer:

321479

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I IPN prosjektet DigiFerrata ønsker vi å utvikle en ny og unik teknologi som muliggjør klatring i Via Ferrata anlegg på en måte som aldri har vært mulig tidligere. Prosjektet vil starte med å utvikle sikringsteknologi som muliggjør sømløs bevegelse uten manuell flytting av sikringspunkter, samt utforske hvilke digitale elementer å spille på for å gi den beste brukeropplevelsen. Målet er å tilby en sikrere opplevelse, senke terskelen for å oppleve naturen og muliggjøre en ny konkurranseform. Utvikling av fallsikring og digitaliseringselementer vil initielt skje i parallell, der visjonen er et klatreanlegg hvor lys og sensorikk spiller en sentral rolle i opplevelsen du har som klatrer. Vil du konkurrere med venner kan du løpe etter lysharen på vei oppover fjellveggen og ønsker du å bevege deg oppover på natten kan du følge en opplyst sti før du skrur av lyset og nyter stjernehimmelen. Ved oppstarten av prosjektet vil vi fokusere tyngst på fallsikring samt hvordan man konseptuelt kan benytte seg av lys og sensorer for å skape en unikt opplevelse. Når konseptene etter hvert er bestemt vil vi gå over i en fase med krevende testing av fallsikringen, samt tester av hvordan alle komponentene i systemet virker sammen som en helhet. Et nestegenerasjon og digitalisert Via Ferrata anlegg står ovenfor flere utfordringer: Systemet må tåle harde klimatiske belastninger, være sikret mot feilbruk, tåle de naturlig store belastningene som kommer av et fall, og samtidig være så brukervennlig og appellerende at de nye anleggene blir brukt. For å lykkes med disse krevende og flerfaglige utfordringene består prosjektet av Climb Norway som prosjekteier og initiativtaker med inngående kjennskap til klatring og dagens Via Ferrata teknologi, Explore Geiranger som lever av å tilby unike opplevelser, SINTEF Manufacturing med solid kompetanse på produktutvikling og materialteknologi, og SINTEF Digital med sin inngående kunnskap om digitalisering og elektroniske løsninger.

I dette prosjektet ønsker vi å utvikle en Digital Løpestige (DLS) som vil representere neste generasjon Via Ferrata – et klatre-konsept som vil tilgjengeliggjøre klatresporten for nye brukergrupper, forbedre bruker-opplevelsen og sikkerheten ved klatring, øke kommersielle muligheter og skape nye muligheter for lokal turisme og fritidsaktiviteter. DLS vil for brukeren bestå av tre hovedkomponenter; fysisk infrastruktur for å hindre fall, elektronisk infrastruktur for å skape lyssetting i anlegget og følge brukerens posisjon, og en programvarepakke som muliggjør integrasjon mellom bruker og anlegg. Det vil utvikles en brukeropplevelse der de tre komponentene spiller sammen på en slik måte at løpestigen i sin helhet fremstår som et attraktivt tilbud for forskjellige brukergrupper. Løpestigen vil kombinere en integrert infrastruktur bestående av forbedrede sikringsmidler, sensorer og elektronikk. Gjennom integrert lyssetting og et digitalt brukergrensesnitt ønsker vi å forlenge sesongskulderen for bruk av anlegget og interaksjon med brukergruppene vil skape nye former for aktivitet og konkurranser. Den planlagte løsningen skal også muliggjøre en flytende bevegelse, hvor man unngår dagens løsning med to karabiner som enkeltvis må klipses av og på vaieren ca. hver tredje meter. Klatreparker og innendørs/utendørs klatreanlegg har sett en sterk vekst de siste årene og Norges Klatreforbund er blant idrettsforbundene som har vokst aller mest det siste tiåret. Videre er markedet for digitale treningsapper i stadig vekst. Innovasjonen med en Digital Løpestige treffer begge disse trendene og er derfor antatt å kunne bidra vesentlig til norsk turisme og aktivitetstilbud, samt føre til økt verdiskapning for Climb Norway, Fosen Aktiv og andre av selskapets kunder. Utvikling av innovasjonen krever felles forsknings-innsats fra prosjekteier, Climb Norway, og prosjektpartnerne Fosen Aktiv, SINTEF Manufacturing og SINTEF Digital.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena