Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

CiVaCh - Kortreiste verdikjeder for gjenvinning av plastavfall fra oppdrettsnæringen

Alternativ tittel: CiVaCh - Local circular value chains for recycling of plastics waste from the fish farming industry

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

321484

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Organisasjon:

Norges oppdrettsnæring produserer ca. 20 000 tonn plastavfall i året fra fôrslanger, mæreringer og tauverk. I dette prosjektet er målet å øke graden av materialgjenvinning av plast fra havbruksnæringen. Ved å nøyaktig kartlegge avfallsstrømmene av plast fra oppdrettsnæringen på Helgeland, samt kartlegge nødvendige materialparametere og krav til sensorikk, er målet å betydelig øke graden av materialgjenvinning. Som en del av dette skal det ønskes det å opprette et lokalt resirkuleringsanlegg. I første del av prosjektet, frem til høsten 2021 har materialstrømmer og rutiner for oppsamling og transport av plastavfall har blitt studert. Kartlegging av egnet utstyr for pilotanlegg på Stokkvågen med har blitt utført med alternativer fra både norske og internasjonale aktører. Samarbeid mellom arbeidspakker på sensorikk og utvikling av materialtesting hos pilot hos Østbø har også blitt igangsatt, og det opprettes testrutiner for avfall i samarbeid med SINTEF Helgeland, SINTEF Nord og SINTEF Norlab. Behov for testrutiner diskuteres i samarbeid med Nordic Comfort Products (NCP).

SSB estimerer at det årlig genereres det rundt 61 000 tonn plastavfall fra norsk industri. En betydelig del, kanskje så mye som 20 000 tonn, genereres av norsk oppdrettsnæring. Dette er brukte forslanger, mærringer og tauverk. Mesteparten av dette generes som kontrollert dekommisjonering av anlegg etter definerte rutiner og blir sendt kontrollert til avfallsmottak. Mesteparten av plasten sendes så til deponi og/eller energigjenvinning. Det er et ønske fra oppdrettsnæringen så vel som fra avfallsselskaper å vurdere alternative anvendelser av denne plasten, ved å flytte den ett hakk opp i avfallspyramiden, fra deponi / energigjenvinning til materialgjenvinning. Hvis man finner gode anvendelser og løsninger, forventer man som bieffekt at lekkasjene (fjæra og lager) vil reduseres. Et konsortium bestående av Nova Sea, Kvarøy, Kystinkubatoren, Nordic Comfort Products, SINTEF Norlab, SINTEF Helgeland og SINTEF Nord har gått sammen om et 3-årig FoU-prosjekt med ramme på NOK 8m og oppstart 01.01.21 for å realisere to kortreiste verdikjeder, med full instrumentering for måling av trippel bunnlinje. Begrunnelsen for prosjektet er at realiseringen av disse lokale verdikjedene vil kreve teknologisk innovasjon (sporing, måling av kvalitet, sensorikk, sortering) så vel som forretningsmodellinnovasjon (f.eks. plastavfall som verdi ikke som kost, nye logistikkløsninger, nye kontraktsformer for avfallsselskaper) og helt nye verdiøkende tjenester (kvalitetsmåling). Realiseringen av disse verdikjedene vil også kreve koordinering mellom uavhengige aktører i verdikjedene, inkludert koinvesteringer og behov for lange kontraktsformer. Man vil bruke prosjektet til å eksperimentere med nye koordineringsmekanismer. Det forventes at slik innovasjon kan skaleres opp og bidra til å skape nye markedsmuligheter for involverte bedrifter (teknologi, tjenester). Disse teknologiene og tjenestene kan skaleres opp utenfor prosjektet, på tvers av geografier, vertikaler og materialer.

Aktivitet:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning