Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Ny analyseteknologi for detektering og kvantifisering av arter i fôr og fôringredienser.

Alternativ tittel: Novel analysis technology for the detection and quantification of species in feed and feed ingredients.

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

321489

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Samarbeidsland:

Den overordnede ideen i prosjektet har dreid seg om å utvikle en laboratorietest-basert verfiseringsordning for fôrprodukter til oppdrettsnæringen. Målet har vært at metodikken som utvikles skal gjøre det mulig å identifisere og kvantifisere hvilke arter ulike fôringredienser og fôrprodukter består av, med høy nøyaktighet. Bakgrunnen for ideen har vært det stadig økende fokuset i akvakulturnæringen på bærekraftige kilder og opprinnelse blant forbrukere og myndigheter. Fordi eksisterende laboratorieanalyser ikke er nøyaktige nok, baserer dagens løsninger for sporbarhet seg i stor grad på papirdokumentasjon utstedt av ulike lokale myndigheter, et system som gir store muligheter for juks. Ifølge Europol utgjør slikt juks med matmerking, såkalt food fraud, den nest største svarte økonomien i Europa, kun forbigått av narkotikahandel. Basert på grundig analyse av en rekke referanseprøver av ulike marine arter har det i løpet av prosjektetperioden det blitt utviklet en DNA-basert laboratorieanalyse som gjør det mulig å kvantifisere artssammensetningen av et fiskemel på en mer nøyaktig måte enn tidligere tilgjengelige metoder. Effektene ulike produksjonsprosesser har på analysemetoden har blitt grundig undersøkt, og i stor grad forstått. Den utviklede metoden vil bli implementert i ORIVO sine tjenester og tilbudt til aktører som ønsker å vise større åpenhet knyttet til sammensetningen av fôrprodukter i akvakulturbransjen.

I løpet av prosjektet har det blitt utviklet en analysemetode som viser betydelig bedre kvantifiserbarhet enn tidligere tilgjengelige metoder. Denne analysemetoden vil bli implementert og tilbudt som en del av ORIVO sine kommersielle tjenester som tilbys til fôrindustrien. Tjenesten vil være et nyttig verktøy for å redusere ulovlig utnyttelse av ikke-bærekraftige råvarekilder innen akvakulturfôrbransjen. Det forventes derfor at tjenesten vil bli en viktig inntektskilde for ORIVO de kommende årene. I tillegg til de kommersielle og markedsmessige effektene har det blitt utført et betydelig forskningsarbeid. Flere arter hvor genomene tidligere ikke var kjent har nå blitt sekvensert, og kunnskap om hvilken påvirkning ulike prosesseringseffekter har på kvaliteten av DNA har blitt frembrakt. Disse resultatene vil bli publisert i to artikler i nær fremtid. Den nye kunnskapen disse artiklene vil frembringe vil være nyttig både for forskermiljøer som jobber med lingende analysemetodikk, og for fôrbransjen selv.

Bevisstheten omkring hvor maten vår kommer fra og hvordan den er fremstilt, eller hvor bærekraftig den er, får stadig økt fokus blant forbrukerne. Denne trenden er spesielt sterk innen oppdrettsnæringen. Prosjektet bygger på resultater oppnådd gjennom flere forskningsprosjekter (blant andre 2016-2018, ref nr. 256203, BIONÆR og 2019-2020, ref nr. 285299, RFF Midt-Norge). Den overordnede ideen dreier seg om å utvikle en laboratorietest-basert sertifiseringsordning for fôrprodukter som gjør det mulig å identifisere og kvantifisere hvilke arter de består av med høy nøyaktighet. Bakgrunnen for ideen er det stadig økende fokuset i akvakulturnæringen på bærekraftige kilder og opprinnelse blant forbrukere og myndigheter. Fordi eksisterende laboratorieanalyser ikke er nøyaktig nok, baserer dagens løsninger for sporbarhet seg på papirdokumentasjon utstedt av ulike lokale myndigheter, et system som gir store muligheter for juks. I følge Europol utgjør slik juks med matmerking, såkalt food fraud, den nest største svarte økonomien i Europa, kun forbigått av narkotikahandel. ORIVO AS og Patogen AS har utviklet grunnlaget for en metodikk som vil kunne erstatte papirdokumentasjon med en validert laboratorieanalyse som skal tilbys fôrprodusenter i form av en sertifiseringsordning. Sentrale FoU-utfordringer dreier seg om å utvikle en pålitelig metode som er gjør det mulig å kvantifisere artssammensetning i komplekse fôrprodukt tilstrekkelig nøyaktig. Teknologien utvikles i tett samarbeid med store og viktige aktører i næringen, noe som er en viktig forutsetning for at den vil bli tatt i bruk kommersielt. Markedspotensialet innen akvakulturfôr er beregnet til >150 MNOK/år, noe som gjør det til et viktig marked for ORIVO. For næringen vil verktøyet være verdifullt for å verifisere full sporbarhet gjennom hele verdikjeden, og dermed gi ærlige produsenter mulighet til å bruke dette i markedsføring osv.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning