Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Frossen fisk og prosesskontroll - stabil produksjon og høyere produktkvalitet

Alternativ tittel: Frozen fish and process control - stabile production and increased product quality

Tildelt: kr 6,0 mill.

I første del av prosjektet ble alt råstoffet frosset inn med ulike metoder og lagt til fryselagring for en 2 års periode. Råstoffet som brukes i prosjektet er både torsk og hyse. Det ble fortatt produksjon av alt råstoff før innfrysing som kontroll, og resultatene er innenfor det som er forventet for produksjon av fersk fisk. Tining av råstoff er sentral i de påfølgende uttakene, og i tiden fram til første uttak (desember 2021) så bygges det utstyr for å kunne kontrollere tineprosessen. For torsk skal det være et ekstra fokus på kvaliteten på det tilgjengelige råstoffet, og her vil effekten av ulike kvaliteter sammenlignes. For hyse derimot vil effekten av innfrysningsmetoden undersøkes, og her skal tradisjonell platefrysing sammenlignes med singelfrysing ved hjelp av lakefrysing. Felles for alt råstoffet er at halvparten av fisken skal lagres ved normal fryselagringstemperatur, ca -20 grader, og dette skal sammenlignes med fisk som blir holdt ved en ekstra lav temperatur (-35 grader). For det første uttaket vil det i tillegg bli laget porsjonstykker av loin som pakkes og legges til fryselagring parallelt med frossen hel fisk, slik at effekten av dobbeltfrysing også kan dokumenteres.

Variasjon i tilgang på fersk råstoff og variasjon i kvalitet er hovedutfordringene for filetindustrien. Stor variasjon i tilgang på fersk råstoff gjennom året fra uke til uke og dag til dag påvirker lønnsomhet mulighten for å betjene markedene kontinuerlig med høykvalitetsprodukter. I perioder med stor tilgang på råstoff er det svært utfordrende å bearbeide alt råstoffet både med hensyn til fabrikk-kapasitet og arbeidsstokk. I motsatt fall, når det er lite råstoff tilgjengelig, så blir deler av arbeidsstokken overtallig og i tillegg tvinges bedriftene til å kjøpe alt tilgjengelig råstoff – også dårlig kvalitet. I dette prosjektet ønsker vi å undersøk om frossen fisk kan oppnå en høy nok kvalitet til å løse filetindustriens utfordringer som følge av ujevn tilgang på fersk råstoff. Dette vil bidra til å sikre kvalitet, lønnsomhet og helårlige arbeidsplasser i filetindustrien. Bedre innfrysingsmetoder og lavere fryselagringstemperatur er avgjørende faktorer for å øke kvalitet og holdbarhet for et frossent råstoff. I dette prosjektet skal kvalitetsheving gjøres ved å tilpasse produksjon i alle ledd ut fra kunnskap og tilgjengelig teknologi. Hoveddelen av aktiviteten skal gjennomføres i Båtsfjord, som er et markant fiskerisamfunn der historikk og tradisjon omfatter næringsnyttig samarbeid mellom fiskeribedriftene.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø