Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Grovpellets – Bedre produksjonsresultater og lavere energiforbruk ved forbedringer i prosesseringsmetoden for fjørfefôr

Alternativ tittel: Coarse Pellet - Improved productivity and reduced energy use by improvements in processing methods for poultry feed

Tildelt: kr 1,6 mill.

Fjørfeet er fra naturens side en frøspiser, som søker og plukker opp maten med nebbet og maler fôrpartiklene i muskelmagen kalt kråsen. Kråsen utvikles og stimuleres av harde partikler av en viss størrelse, og aktiviteten i denne delen av fordøyelsesystemet påvirkes dermed av maten som tas inn. Økt mangfold i matens sammensetning og partikkelstørrelse spiller spiller trolig også en rolle i hvordan den særegne søke- og plukkeadferen til fjørfe utøves. Det er derfor riktig å se spiseadferd og fordøyelse i sammenheng, og optimalisere fôr deretter. I prosjektet Grovpellets er det en målsetning å optimalisere fôrstruktur ved å øke mangfoldet i sammensetningen av fôrpartikler ved å prosessere fôr på en ny måte. Dette gjøres gjennom modifiseringer i produksjonslinja på fôrfabrikken som krever ny teknologi og kunnskap. Det skal legges inn teknologiske nyvinninger tidlig i produksjonsprosessen for å minimere de mest finmalte fôrpartiklene. Det gjør at fôret får en mer ideell struktur tilpasset fjørfeets biologi. Noe finmalt materiale vil likevel forekomme, både fra malingen og i form av tilsetningsstoffer. Det vil derfor likevel være riktig å bruke pelletering som binder dette sammen til en form som gjør den attraktiv for dyret, og spises i riktig mengde.

-

Dagens prosesseringsmetode for fjørfefôr er ikke optimal for fôrutnyttelse, tarmhelse og dyrevelferd fordi det blir for lite grovmalte og for mye finmalte partikler i fôret. Vår visjon er at innovative endringer i eksisterende malingsteknologi og pelleteringsflyt vil kunne løse disse problemene, og samtidig bidra til en mer energieffektiv fôrproduksjon. Hammermøllemaling etterfulgt av pelletering er den dominerende teknologien for produksjon av kraftfôr. Dette er en billig og kapsitetseffektiv prosesseringsmetode, men både male- og pelleteringsprosessen har en grunnleggende svakhet i at partiklene blir for finmalte. For fjørfe har forskning demonstrert at mange små partikler og få store partikler hemmer kråsutviklingen, noe som fører til dårlig fordøyelighet og samtidig bidrar til redusert helse og velferd. I dette prosjektet vil vi på en unik og nyskapende måte endre fundamentale prosessparametre i hammermølla og pelletspressa. I hammermølla vil vi endre hammer- og siktutforming slik at kornet knuses av hammerne med større effektivitet, og passerer raskere gjennom sikta uten videre finmaling som følge av friksjonskrefter. I pelleteringsprosessen vil vi endre i materialflyten slik at de grove partiklene går utenom pelletspressa og dermed ikke blir knust. Gjennom systematiske og omfattende studier i hovedsak utført ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, først rent fôrteknisk og deretter i fôringsforsøk, er målet å utvikle en ny teknologi med dokumentert positiv effekt på fôrutnyttelse, helse og velferd i fjørfeproduksjonen. Siden finmalingen og pelleteringsprosessen er de mest energikrevende i fôrproduksjonen, vil vår innovasjon samtidig bidra til høyere effektivitet og redusert energiforbruk. Vår ambisiøse visjon er at denne innovasjonen tas i bruk i all norsk fjørfefôrproduksjon, og skaper store markedsmuligheter og anerkjennelse for norsk næringsliv gjennom kommersialisering, patentlisensiering og salg internasjonalt.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder