Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Batteri som spenningsstøtte

Alternativ tittel: Electrochemical battery for voltage support in distribution grid

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektnummer:

321507

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

BaSS har som mål å legge til rette for at batterisystem blir et alternativ til nettforsterkning ved spenningsutfordringer, der dette er den mest samfunnsøkonomisk rasjonelle løsningen. Flere ulike tjenester for spenningsstøtte kan være aktuelle i samme kraftnett (eng.: value stacking). Det er utfordrende å designe styresystem og metoder for optimal ytelse på batteripakke. Kunnskap, metoder og designkriterier skal oppnås gjennom fire faglige hovedaktiviteter. Aktivitet 1 handler om batteri som nettjeneste: når kan batterisystem bidra med spenningsstøtte og i hvilke tilfeller vil batterisystem ha begrenset nytteverdi? Dette vil innebære bl.a. å definere spenningskvalitetsproblem som et batteri kan løse, og å vurdere hvordan et batteri kan løse flere ulike problemer samtidig. Det er gjennomført spørreundersøkelser og møter med partnere for kartlegging og rangering av nettjenester fra batterisystem. Forbedret spenningskvalitet, effektavlastning og økt kortslutningseffekt synes å være mest etterspurt fra nettselskapene som deltar i prosjektet. For nettkunder vil andre tjenester som reserveforsyning, stabilisering av mikronett, optimering av kostnad for energi kunne være aktuelle. Det er laget en oversikt over hvilke tjenester som har godt potensial til å kombineres med andre. Her har det blitt antatt at batterisystemet er spesifisert for primærtjenesten. En estimert vurdering for hvor lempelig et slik batterisystem også er for andre tilleggstjenester er inkludert. Lønnsomhet og samfunnsøkonomi vil inkluderes senere. Aktivitet 2 handler om styringsstrategier og kommunikasjonsbehov for drift av batterisystem. For at et batterisystem skal kunne bidra med spenningsstøtte, må styringsstrategier videreutvikles og vurderes for å kunne løse problemene som defineres i Aktivitet 1. Her vil vi simulere ulike strategier og batteriets oppførsel. Utvikling av styringsstrategier basert på resultatene fra aktivitet 1 er påbegynt. Aktivitet 3 er å teste ut batteri som spenningsstøtte. I Smartgrid-lab vil vi teste ut og verifisere ulike styringsstrategier - både strategier som løser ett enkelt problem, og strategier med mulitjenester. I felt vil vi demonstrere spenningsstøtte realisert i et reelt lavspenningsnett, og sammenligne resultater med resultatene fra labtestingen. Dette vil være en viktig del av å vurdere hvor egnet batteri er som spenningsstøtte i ulike tilfeller. Arbeidet med å utarbeide en teknisk kravspesifikasjon for en pilotinstallasjon hos Lede er påbegynt. Laboppsett i Smartgridlab'en er ferdig. Aktivitet 4 er å utvikle en metodikk for vurdering og spesifisering av batterisystem for spenningstøtte. Nettselskapene har behov for en slik metodikk for å kunne vurdere batterisystem opp mot tradisjonell nettforsterkning. I hvilke tilfeller bør et batterisystem benyttes i stedet for å oppgradere linjer, og hvordan skal nettplanleggerne komme frem til dette?

Samfunnet blir mer elektrifisert og mengden distribuert energiproduksjon øker, noe som bidrar til at det oppstår flere utfordringer knyttet til spenningskvalitet i distribusjonsnettet. Dette kan være effekttopper, lav kortslutningsytelse, langsomme og hurtige spenningsvariasjoner, overharmoniske spenninger eller spenningsusymmetri. Spenningsstøtte er definert som tiltak som søker å løse disse utfordringene. I dag løser ofte nettselskapene behovet for spenningsstøtte ved tradisjonell nettinvestering (nye kabler, linjer og transformatorer), men dette er ikke nødvendigvis den mest samfunnsøkonomisk rasjonelle måten å møte disse utfordringene på. Det har blitt demonstrert at batterisystem kan være et godt alternativ til nettforsterkning, bl.a. gjennom IPN-prosjektet IntegER, der batterisystem ble brukt til å løse utfordringer med effekttopper, usymmetri og hurtige spenningsvariasjoner. Et batterisystem er en mer fleksibel løsning enn tradisjonell nettforsterkning, ettersom det kan flyttes og gjenbrukes. Batterisystem kan dermed også brukes til å utsette nettinvesteringer, f.eks. i områder der det er usikkert hva det fremtidige lastbehovet vil bli. Videre er batterisystem et godt alternativ når det trengs en rask løsning, siden nettoppgraderinger kan ta lang tid å planlegge og utføre. Batterikostnadene har også falt drastisk de siste årene. Alt dette tilsier at å investere i batterisystem i enkelte tilfeller vil være mer samfunnsøkonomisk rasjonelt enn å oppgradere strømnettet. Det er et behov for en metodikk som kan hjelpe nettselskapene med å vurdere og spesifisere batterisystem opp mot nettforsterkning. Videre er det behov for mer kunnskap om forbedrede styrestrategier, riktig dimensjonering og valg av batteritype for å realisere det fulle potensialet til batterisystem som spenningsstøtte. BaSS skal legge til rette for at batterisystem blir et alternativ til nettforsterkning ved spenningsutfordringer der dette er den mest samfunnsøkonomisk rasjonelle løsningen.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi