Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Food (R)evolution - Kantiner som innovasjonsarena og endringspådriver for bærekraftige matvaner

Alternativ tittel: Food (R)evolution - Canteens as an innovation arena and change driver for sustainable food habits

Tildelt: kr 12,2 mill.

Formålet med Food (R)evolution (FR) er å innovere måten man arbeider sammen på i verdikjeden slik at konsumet av bærekraftig mat i Norge utvikler seg i positiv retning. Dette skal vi gjøre ved å bruke kantinen som innovasjonsarena for bærekraftig mat og matvaner. Tradisjonelt er verdikjeder satt opp sekvensielt ? med løpende transasjoner mellom partene. I Food (R)evolution ønsker vi å sette opp verdikjeden i en lærings-loop hvor vi samarbeider om ett felles mål: redusert belastning av kloden vår pga matforbruk. Partnere i prosjektet er Coor, Orkla Foods Norge, HOFF, Foodback, Nofima og Æra Strategic Innovation. Siden prosjektets offisielle kick-off 15.april 2021 har fokuset vært på (1) etablere grunnleggende struturer for prosjektstyring og samhandling og (2) igangsette planlagte arbeidsstrømmer. Prosjektets portefølje av forskningskantiner er etablert; fremover skal vi arbeide med 18 kantiner fordelt på 14 lokasjoner og potensielt opp til 7000 kantinegjester. Vi er glade for å kunne presentere en solid gruppe virksomheter som deltar med sine kantiner; Aker Solutions, ABB, Aibel, Anora, Coor, Deloitte, Equinor, Lyse, Oslo K (Nexans), Seabroker Services og SR-Bank Arena (Viking Fotball). Prosjektet er delt opp i 3 faser: (1) Innsikt & læring, (2) konseptualisering og (3) operasjonalisering. Hovedvekten av arbeidet hittil i år har ligget i Fase 1, men vi er også igang med oppstarten av Fase 2: INNSIKT 1 - DAGENS PRODUKTUVIKLINGSPROSESS: Dagens prosesser hos hhv Orla Foods Norge og HOFF er blitt kartlagt med henblikk på hvordan Food (R)evolution kan bidra til å bedre treffsikkerheten i arbeidet med å utvikle nye bærekratige produkter. Vi ser frem til å arbeide videre med disse tankene i det kommende konsept-arbeidet. INNSIKT 2 - DEFINISJON AV BÆREKRAFTIG MAT: Food (R)evolution skal være en samarbeidsplattform rundt bærekraftig mat, men hvilken mat er faktisk bærekraftig? Det finnes ikke et fasitsvar på dette spørsmålet. Prosjektet har gjennom høsten hatt spennende diskusjoner og gjennomgang av faglitteratur rundt dette temaet. Hypotesen videre er å arbeide videre med en «kalkulator» som matprodusenter kan benytte for å kvalifisere sine produkter for mulig testing via Food (R)evolution-plattformen. INNSIKT 3 - FORBRUKERADFERD: Kantinegjester er forbrukere ? både i kantinen, men også utenfor arbeidsplassen. Det er derfor viktig å avdekke hvilke tanker disse har mht matvalg ? både hjemme og i kantinen. I skrivende stund er det sendt ut en survey til som skal avdekke deres tanker og holdninger. Videre vil man dykke ned i materien via fokusintervjuer og muligvis en såkalt Food Diary for å øke innsikten ytterligere. Nofima er ansvarlig for dette forskningsarbeidet. INNSIKT 4 ? KANTINEPERSONELLS BÆREKRAFTSKOMPETANSE: Kantinepersonalets kompetanse er avgjørende for hva som serveres i kantinen.. Det å sikre et godt kompetansenivå hos dem rundt bærekraftige matvalg er derfor en nøkkelfaktor mht å påvirke matkonsumet. En undersøkelse blant alle Coors kokker er planlagt gjennomført i Q1 2022. Dette skal danne grunnlag for utarbeidelse av en modulbasert kompetanseplattform som en integrert del av Food (R)evolution. KONSEPT 1 - DIGITAL FEEDBACK: Ryggraden i Food (R)evolution er tanken om at matprodusenter skal kunne teste ut produkter i kantinene på et stort antall kantinegjester ? med henblikk på å øke treffsikkerheten i produktutviklingen. Første runde med produkttester er planlagt til Q2 2022. Tilbakemeldinger fra kantinegjestene skal samles inn via et feedback-verktøy utviklet av Foodback. Arbeidet med kravspesifikasjon til en slik løsning avsluttes i desember og første beta-versjon av verktøyet skal være på plass ila Q1 2022. KONSEPT 2 ? SAMARBEIDSMODELL: Vår ambisjon er at Food (R)evolution skal etableres som en permanent samarbeidsplattform som kontinuerlig utvikles ? også etter at prosjektet avsluttes i 2024. For at dette skal være mulig er det avgjørende å få på plass en solid samarbeids- og forretningsmodell i bunn. Arbeidet med dette er såvidt startet nå i Q4 2021 og prosessen videre er å designe, forankre og teste tanker rundt forretningsmodell gjennom både 2022 og 2023. Prosjektet ønsker å være så transparente som mulig rundt arbeidet som pågår. Vi har derfor etablert en egen hjemmeside www.foodrevolution.no til dette formålet. Her kan man finne generell informasjon om prosjektet, og ambisjonen er også å løpende oppdatere prosjekt-bloggen med innsikt i de aktivitetene og diskusjonene som pågår.

For a° møte globale og nasjonale mål pa° klimagassutslipp, naturmangfold og personlig helse ma° vi spise mer plantebasert og mer bærekraftig. Det er behov for a° legge til rette for bedre matvaner og matproduksjon. Hver dag spises det ca. 1,1 millioner lunsjer i jobbkantiner, studentkantiner og skolekantiner i Norge. Her ligger det en enorm mulighet til å hjelpe forbrukere til et enda bedre kosthold. Men det har vist seg at det ikke fungerer å bare endre menyen. Læring fra åpent innovasjonsprosjekt Matfloken (Sep’19 - Mar’20) demonstrerte at det krever mer kunnskap og arbeid, spesielt på områder med begrenset forskning. Den overordnede ideen for innovasjonsprosjektet Food(R)evolution er å utnytte og styrke kantiner som innovasjonsarena og endringspådriver for et mer plantebasert og bærekraftig kosthold for den norske befolkningen. Ideen baserer seg på fire hovedpunkter for verdiskaping i deltagende bedrifter 1) øke kompetanse i kantiner, 2) etablere en innovasjonsarena mellom matprodusenter og kantiner, 3) involvere kantinegjester i innovasjon av bærekraftige matprodukter, 4) utvikle en plattform for å samle inn omfattende data rundt produkttesting og forbrukerholdninger som kan brukes til forbedrings- og forskningsformål. Forskningspotensialet er stort. En av de største mulighetene som åpner seg er at det blir enkelt og kostnadseffektivt å iverksette forskningsinitiativ med svært store og varierte målgrupper, ettersom kantinene allerede er utrustet med nødvendig teknisk infrastruktur som automatiserer innsamling av tilbakemeldinger fra gjestene. FoU utfordringen ligger i å få ytterliggere forståelse av hvordan økt valg (og salg) av plantebaserte bærekraftige produkter kan oppnås gjennom produktegenskaper og kommunikasjon. Videre skal vi se hvordan ulike grupper av forbrukere (kjønn, sosioøkonomiske grupper bli påvirket; Hvordan forskjellige strategier og produkter vil påvirke bærekraftige matvalg? Samt effekt på egen matlaging hjemme (spill-over effekt)

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram