Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GaiaVesterålen – Vi bygger lokalsamfunnets økosystem

Alternativ tittel: GaiaVesterålen – We build community ecosystems

Tildelt: kr 13,2 mill.

GaiaVesterålen - We build community ecosystems GaiaVesterålen (GV) er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forsking og teknologisk utvikling spiller sentrale roller. På Sortland skal det bygges et containermuseum, der prosjektet nå er i gang med å utvikle en høyteknologisk 3D-modell av Vesterålen som viser miljøpåvirkning over tid. I tillegg skal det utvikles et opplevelsesbasert eksportprodukt. Sentralt i prosjekt står utarbeidelsen av en miljøkontrakt for hele samfunnet. Høsten 2021 startet arbeidet med miljøkontrakten, som ledes av Nordlandsforskning. Miljøkontrakten utvikles i samproduksjon i lokalsamfunnet. Miljøkontrakten skal ligge til grunn for innholdet i den endelige modellen som prosjektet skal skape. GaiaVesterålen?har derfor samlet 30 representanter fra alle Vesterålens kommuner.?Gruppen speiler et bredt spekter av lokalsamfunnet med bakgrunn i alt fra fiskeri til romfart, og et alderspenn fra barnehage til pensjonist. Problemstillingen de er samlet for å løse er; kan regionen enes om definerte klima- og miljømål i en egen?miljøkontrakt?for Vesterålen??Parallelt er den første konseptuelle 3D-modellen av Vesterålen utviklet og vellykket prototypetestet. Forskningsspørsmålene som skal besvares i GaiaVesterålen er: 1) Hvordan kan samproduksjon av kunnskap engasjere og involvere både lokalsamfunn og besøkende til økt miljøengasjement og i utviklingen av kulturelle opplevelser som tilbys av museer? 2) Hvordan effektivt utvikle opplevelser som er engasjerende ved hjelp av 3D-presentasjoner, og 3) Hvordan enkelt og effektiv knytte data fra ulike kilder sammen for å generere kunnskap om fortiden, nåtiden og fremtiden? GaiaVesterålen er et av de mest spennende innovasjonsprosjektene innenfor kulturfeltet i dag. Prosjektet er en symbiose av historie, teknologi og kunnskap som løsning på miljø- og bærekraftsutfordringene. Det er koblingen, vekselvirkningene og samhandlingen mellom private husholdninger, organisasjonsliv, det offentlige og næringslivet for å løse klima- og miljøproblemene - i møte med teknologiutvikling og innovasjon - som er kjernen i prosjektet. Prosjektet vil gi både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale effekter i form av flere arbeidsplasser, økt omsetning, økt eksport, økt attraktivitet og økt miljøfokus. Prosjekteier Lofotr Næringsdrift, avdeling Sortland Museum. Bedriftspartnere er Deadline Media og Vesterålen IKT. Forskningspartnere er Nordlandsforskning og SINTEF Digital. En av de viktige målsettingene i prosjektet er å kunne demonstrere Gaia Vesterålen i forbindelse med Bodø2024.

Museer skal ikke bare bevare fortiden - de er også en aktør i nåtiden med potensial til å bidra til samfunnsendring. Prosjektet Gaia Vesterålen (GV) har som formål å bidra til en bærekraftig utvikling av lokalsamfunn ved å kombinere eksisterende og nytt innhold i museer ved hjelp av banebrytende teknologiske løsninger. I internasjonale avtaler og rammeverk som FNs Parisavtale om utslipp av klimagasser, FNs Agenda 2030 for bærekraftig utvikling , EUs Green Deal og ikke minst FNs bærekraftsmål vektlegges betydningen av lokal forankring og initiativ . Med FNs bærekraftsmål nr 11,12,13,14,15 og 17 som utgangspunkt for utviklingen og implementeringen av en miljøkontrakt for lokale aktører, ønsker vi med dette prosjektet å a) øke forståelsen, interessen og engasjementet for miljøspørsmål og b) øke interessen for museene. GV vil bli utviklet ved Lofotr Næringsdrift AS avdeling Sortland Museum (SM), hvor man den senere tid aktivt har testet ulike produktsegmenter for utviklingsøyemed. Med enkle grep og fokus på bærekraftig utvikling, fikk SM økt besøkstallene med over 300%. Forskning viser også at miljøbevissthet og grønne produkter er viktig for stadig nye grupper, turister inkludert GV blir et opplevelsesbasert produkt som vil ha hjemmehavn i Vesterålen, samt flere omreisende kopier. I dette vil man ta i bruk en fysisk 3D modell av Vesterålen hvor informasjon vil bli projisert (projection mapping) i kombinasjon med AR og VR opplevelser, samt en historiesamlende enhet. Modellen blir som utstillingsopplevelse en game changer i museumssammenheng. Prosjekteier er Lofotr Næringsdrift, avdeling Sortland Museum. Bedriftspartnere er Deadline Media og Vesterålen IKT. Forskningspartnere er Nordlandsforskning og SINTEF Digital.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena