Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ALEC2 - Adaptive Level of Effective and Continuous Care to common mental health disorders (CMDs)

Alternativ tittel: ALEC2 - Adaptivt omsorgsnivå for effektiv og kontinuerlig behandling av mentale lidelser

Tildelt: kr 13,9 mill.

Dette prosjektet kombinerer ekspertise fra klinisk psykologi og informatikk for å utvikle og implementere maskinlæringsmetoder for å forbedre gjennomføringsgrad (andel av pasienter som fullfører behandlingen), klinisk effektivitet (tid brukt av kliniker per pasient) og behandlingseffekt (hvor effektiv behandlingen er for å lindre symptomer på psykiske plager / lidelser) i leveransen av (Braives) digitale, iCBT-støttede psykoterapiløsninger. Braive vil bringe på markedet en ny pasientsentrert og FoU-drevet løsning som vil imøtekomme manglene ved dagens iCBT-løsninger. For å nå dette målet vil vi lage en ny generasjon iCBT system som gradvis automatiserer tolking av pasientens utvikling i behandlingen. Vårt nye system - AVA, forkortelse for Automated Vigilance Assistant - vil kunne: - Tolke pasientens guidede svar på psykometriske tester og semi-strukturerte spørsmål for å støtte terapeuter i deres kliniske beslutninger ved hjelp av enkel formidling og tolkning av resultater på de psykometriske testene samt semantisk analyse/tolkning av kvalitativ data; - Forstå pasientens notater og spørsmål gjennom dyplæring og naturlige språkforståelsessystemer; - Kan monitorere og oppdage avvik fra behandlingsplan, gjennom tolking pasienters besvarelser på system- eller kliniker genererte spørsmål samt gjennom generell sentimentanalyse, for å forstå fremgang og opplevelse av behandling; - Aktivere kliniker- eller system-genererte intervensjoner for hver pasient og observervasjonene som gjøres.

This project combines expertise from Clinical Psychology and Computer Science to develop and implement ML methods to improve adherence, clinical efficiency and treatment efficacy in the delivery of (Braive’s) digital, iCBT supported psychotherapy solutions. Braive will bring to market a new patient-centric and R&D-driven solution that will address the shortcomings of current iCBT solutions. To meet this goal, we will create a new generation of iCBT that gradually automates the timely response to a patient’s development in treatment. Our new system - AVA, short for Automated Vigilance Assistant - will be able to: - Take patient’s guided inputs from clinically validated Mental Health Check (MHC) tool and support clinical decision-making by remote therapists, using quantitative scores and qualitative analysis; - Understand patients’ notes and queries through deep-learning and natural language understanding systems that; - Monitor and detect deviations from treatment trajectories, by interpreting written input and analyse sporadic queries with patients to assess compliance and do sentiment analysis; - Trigger human- or AI-led interventions targeted to each patient and to the observed deviation from treatment trajectory.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena