Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Norwegian-grown renewable pigment from microalgae for robust salmon

Alternativ tittel: Fornybart norsk pigment fra mikroalger for robust laks

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektnummer:

321586

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektet handler om å dokumentere virkning og effekt av en ny naturlig og fornybar mikroalgebasert kilde til stoffet astaxanthin som er en nødvendig ingrediens i laksefôr for pigmentering av laks. Den nye mikroalgebaserte kilden skiller seg fra dagens kommersielle alternativer bl.a. gjennom sin strukturelle sammensetning og det er derfor viktig å dokumentere at man kan oppnå minst like gode biologiske resultater rørende pigmentering som med dagens alternativer. Dette har prosjektet vist. Det nye produktet forventes å ha et lavere klimaavtrykk enn dagens produkter og produseres med elektrisk lys fra vannkraft gjennom at mikroalgene tar opp CO2 når de vokser.

For bedriften betyr prosjektet at det har blitt generert dybdekunnskap om de biokjemiske effektene av det nye naturlige pigmentet på laks. Denne nye viten bidrar til å dokumentere verdien av produktet. Dette øker i sin tur sannsynligheten for kommersiell suksess og etablering av algefabrikk med tilhørende arbeidsplasser, samt øker investeringsviljen hos investorer, samt at det også vil bidra til å redusere risikoen ved oppskalering og kommersialisering. Etablering av industriell produksjon av produktet i Norge betyr at en pigmentkilde med lavere CO2-avtrykk blir tilgjengelig for oppdrettsnæringen, og at selvforsyningsgraden med dette helt nødvendige stoffet kan øke. Prosjektet vil tilføre næringen ny kunnskap om omsetningen av astaxanthin under stress, og kunnskap om forskjeller i omseting mellom naturlig og syntetisk astaxanthin, som kan bidra til økt robusthet på laksen og dens pigmentering.

Prosjektet handler om å dokumentere virkning og effekt av en ny naturlig og fornybar mikroalgebasert kilde til den kjemiske forbindelsen astaxanthin som er en nødvnedig ingrediens i laksefôr for pigmentering av laks. Den nye mikroalgebaserte kilden skiller seg fra dagens kommersielle alternativer på flere ulike måter og det er derfor viktig å dokumentere at man kan oppnå minst like gode biologiske resultater rørende pigmentering som med dagens alternativer. Det nye produktet forventes å ha et lavere klimaavtrykk enn dagens produkter og produseres med elektrisk lys fra vannkraft gjennom at mikroalgene tar opp CO2 når de vokser. Konsortiet har identifiert kunnskapshull rørende effekten av forskjellene mellom algebaserte kilder og dagens pigmenter, som skal undersøkes i prosjektet og kan gi grunnlag for merverdi for det algebaserte produktet. Prosjektet omhandler fôringsforsøk på laks med ulike fôr for å undersøke og forstå effekten av den nye pigmenteringskilden på opptak og avleiring av pigment, tilvekst og helse hos fisken med spesiell fokus på kunnskapshullene. Det vil gjennomføres "makroskopiske" målinger av pigmentering, tilvekst og histologi, samt "mikroskopiske" undersøkelser av konsentrasjoner av pigment og dets metabolitter, immunstatus og undersøkelser for å forstå mekanismer knyttet til omsetning av astaxanthin i laks og dermed dokumentere en merverdi.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning