Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Bærekraftig fiskefôr fra norsk skogbasert biomasse

Alternativ tittel: Sustainable fish feed from norwegian forest biomass

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

321588

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Geografi:

Samarbeidsland:

FôrNor-prosjektets visjon og innovasjonsidé er å utvikle et fiskefôr med høyt innhold av egenprodusert encelleprotein (SCP) fra norsk skogbasert biomasse, og dermed kunne produsere og levere et helt nytt produkt som møter markedets og samfunnets økende etterspørsel etter alternative, bærekraftige og kortreiste ingredienser til fiskefôr. Hovedmålet i FôrNor-prosjektet er å etablere tilstrekkelig kompetanse og å utarbeide grunnlaget til å bygge, og sette i drift, et pilotanlegg for produksjon av encelleprotein fra norsk skogbiomasse, tilpasset bruk i fôr til oppdrettsfisk. I tillegg til Synergifabrikken, som er prosjekteier for FôrNor-prosjektet, deltar også oppdrettsselskapene Tombre Fiskeanlegg AS og Øyfisk AS, som begge har interesse i produksjon av bærekraftig «Single Cell Protein»(SCP) som proteinkilde til fiskefôr. Jørn Einen har bidratt med sentral kompetanse og know-how i arbeidspakkene H1 og H4, som handler om videreutvikling av en sterksyrehydrolyseprosess. RISE PFI har ledende ekspertise på prosessering av lignocellulose og har vært arbeidspakkeleder for WP1, som omhandler videreutvikling og optimalisering av sterksyrehydrolyseprosessen for produksjon av fermenterbar sukkerløsning med høyt utbytte og minimum dannelse av inhibitorer. RISE Processum har ledet arbeidspakke WP2, og har bidratt med forskning knyttet til fremstilling av encelleprotein fra sukker. Nofima har ledet arbeidspakke WP3, og har bidratt med teknisk evaluering av fremstilt SCP og gjennomført fordøyelighetsforsøk på laks. Resultatene fra prosjektet peker på at en prosess basert på sterksyrehydrolyse vil kunne gi effektiv forbehandling og fraksjonering av ulike typer skogbasert biomasse, og være egnet til produksjon av fermenterbar sukkerløsning med høyt utbytte og minimum dannelse av inhibitorer. Videre sukkeret kunne fermenteres til SCP med høyt proteininnhold og testes både for teknisk kvalitet, vekstrate og fordøyelighet på fisk. Teknisk kvalitet resultatene viser at fôret laget med 20% SCP innblanding hadde to ganger så mye vannløselig protein sammenlignet med soyaproteinkonsentrat. Dette er veldig interessant siden ble observert en plastifiserende (aminosyrer effekt) og bindende effekt i fôret med SCP. I tillegg ble funnet at SCP har lav viskositet noe som indikerer at SCP er lettere å blande inn i ekstruderingsprosessen sammenlignet med soyaproteinkonsentrat. Fôret laget med høyt SCP-innhold ga hardere pellets ved tilsvarende bulkdensitet og oljeadsorpsjon. I tillegg resultatene visser lite variasjon i vekstrate for fôret laget med 20% innblanding av SCP sammenlignet med referanse fôret. Erfaringene så langt peker på behovet for flere forsøk hvor tarmhelse og skjelltapp må undersøkes nærmere. FôrNor- prosjektet gir grunnlagsdata som kan brukes for videre oppskalering og kommersialisering, herunder viktigheten av videre forskning i demonstrasjonsskala. Det er viktig å påpeke at produksjon av encelleprotein i demonstrasjonsskala vil kreve videre optimalisering av prosessen med tanke på i) å demonstrere høy grad av kjemikaliegjenvinning; ii) høyt sukkerutbytte; iii) videre høyverdige anvendelser av restfraksjonen etter hydrolyse og iv) løsninger for å oppnå en kontinuerlig fermenteringsprosess. Det sistnevnte er viktig for å oppnå høyere andel av fordøyelig protein i SCP-produktet.

Effekter : langsiktige endringer på samfunnsnivå som følge av resultatene og virkningene FôrNor prosjektet har bidrat til økt kompetanse og nytt kunnskap om i) produksjon av fermenterbar sukkerløsning med høyt utbytte og minimum dannelse av inhibitorer; ii) produksjon av encelleprotein (SCP) med høyt protein innhold; iii) høy teknisk kvalitet av fôret laget med innblanding av 20% SCP; iv) høy vekstrate og næringsopptak av SCP på fisk. På linje med behovet til alternativ fôrråvarer og hurdalsplattformen om å øke selvforsyningsgraden, er produksjon av SCP veldig viktig som møter markedets og samfunnets økende etterspørsel etter bærekraftige verdikjeder, sirkularitet og forsyningssikkerhet. Resultatene oppnådd i FôrNor-prosjektet indikerer at en prosess basert på sterksyrehydrolyse kan være egnet for produksjon av fermenterbart sukker med høyt utbytte og som kan fermenters videre til SCP med høyt proteininnholdet. Produksjon av egenprodusert SCP fra norsk skogbasert biomasse vil bidra til å minimere bruk av ingredienser som fremstilles i konkurranse med matproduksjon eller bidrar til verdens avskoging og samtidig bidra til tilleggsvolum av bærekraftig norskprodusert fiskefôr som muliggjør videre ekspansjon av norsk oppdrettsnæring. Virkningene : FôrNor prosjektet har ført til høyt tverrfaglig og veldig god samarbeid mellom FoU og industrien involvert i prosjektet. Prosjektet har også bidratt til å identifisere flaskehalser for de ulike prosesstrinnene og har ført til økt bevissthet blant både FoU and industri når det gjelder om muligheter og utfordringer for produksjon av fermenterbar sukkerløsning med høyt utbytte og minimum dannelse av inhibitorer, produksjon av encelleprotein med høyt proteininnhold, teknisk kvalitet og høy vekstrate, næringsopptak og god fiskehelse. FôrNor- prosjektet gir grunnlagsdata som kan brukes for videre oppskalering og kommersialisering, herunder videre forskning i demonstrasjonsskala. En mulighet for oppskalering til et demonstrasjonsskalaanlegg, er å bygge videre på det eksisterende demonstrasjonsanlegget som tidligere er bygget av Weyland i Bergen. Det er viktig å påpeke at produksjon av encelleprotein i demonstrasjonsskala vil kreve videre optimalisering av prosessen, både med tanke på å demonstrere høy grad av kjemikaliegjenvinning og høyt sukkerutbytte, men også med tanke på videre høyverdige anvendelser av restfraksjonen etter hydrolyse og løsninger for å oppnå en kontinuerlig fermenteringsprosess. Det sistnevnte er viktig for å oppnå høyere andel av fordøyelig protein i SCP-produktet.

FôrNor-prosjektets visjon og innovasjonsidé er å utvikle et fiskefôr med høyt innhold av egenprodusert encelleprotein (SCP) fra norsk skogbasert biomasse, og dermed kunne produsere og levere et helt nytt produkt som møter markedets og samfunnets økende etterspørsel etter alternative, bærekraftige og kortreiste ingredienser til fiskefôr. Markedet for fiskefôr er økende, og tilgang til nok fôrråstoff er en av de største utfordringene for vekst i oppdrettsindustrien. Den økende etterspørselen etter fôrråstoff gir Synergifabrikken en gunstig mulighet til å ta markedsandeler og etablere seg som en produsent og leverandør av fiskefôr (og på lengre sikt også dyrefôr) til det norske og internasjonale markedet. En sentral del av innovasjonen er å utvikle og optimalisere helt nye fôrresepter med en høy andel av encelleprotein fra norsk skogbasert biomasse. Synergifabrikkens fôrresepter vil dermed differensieres fra dagens kommersielle fôrresepter, ved å ha så lavt innhold som mulig av ingredienser som har utfordringer knyttet til bærekraft (f.eks soyabasert protein eller fiskemel). Produksjon av soya legger beslag på dyrkbart land, og nevnes også som en av driverne for verdens avskoging. Fiskemel er en begrenset ressurs, og det er økende etterspørsel etter laks produsert med lavt forbruk av vill fisk (lavt «Fish In Fish Out»-forhold). Ved å substituere bl.a. soyabasert protein og/eller fiskemel med enkeltcelleprotein basert på norsk skogbasert biomasse, vil Synergifabrikken oppnå signifikante markedsfortrinn knyttet til økt bærekraft og økt selvforsyningsgrad.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning