Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Waste to value in the value chain from reductant to ferrosilicon- and silicon-metal

Alternativ tittel: Maksimere utbytte av kull og biprodukter i verdikjeden fra reduksjonsmiddel til ferrosilisium- og silisium-metall

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektnummer:

321600

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

CleanCarbon er et selskap med lang erfaring som leverandør av karbonmaterialer til silisium- og ferrosilisium-industrien. I årenes løp har selskapet utviklet seg fra en lokal leverandør av karbonmaterialer til å bli en global leverandør av spesialiserte karbonmaterialer. Nå fokuserer selskapet på utvikling av miljøvennlige produkter som gir lavere CO2-utslipp og utnytter dagens avfallsstrømmer/biprodukter. Målet for CleanCarbon er å utvikle nye reduksjonsmidler basert på 50 ? 100% biokull. Norsk ferrolegeringsindustri har som mål at 40% av CO2 utslippene fra de norske smelteverkene skal komme fra fornybare biokarbonkilder i 2030. For å nå dette målet vil overgang til økt bruk av biokarbon bli avgjørende. Utvikling av agglomerater med et høyt innhold av biokull som i dette prosjektet, vil være et viktig bidrag til å oppnå denne målsetningen samt til det grønne skiftet. Fra 2050 er målet at all produksjon av silisiumlegeringer skal være karbonnøytral. Siden tilgang av bærekraftig biokarbon ikke vil være tilstrekkelig, vil en framtidig norsk karbonnøytral silisiumproduksjon være avhengig av karbonfangst eller bruk av karbon fra nye kilder, eller en kombinasjon av disse. Videre er målsetningen for prosjektet å utnytte avfallsstrømmer/biprodukter i hele verdikjeden fra råvarer til ferrosilisium og silisium-metall. Finnfjord er partner i prosjektet. Som sluttbruker av reduksjonsmaterialer vil Finnfjord bidra til å styrke prosjektet. Økt utnyttelse av biprodukter vil bidra til at hele verdikjeden for produksjon av silisiumlegeringer vil bli mere bærekraftig gjennom økt verdiskaping for de involverte selskapene, mer fleksibilitet når det gjelder valg av råvarer, forbedret utbytte, redusert avfall/biprodukt mengde og lavere CO2-utslipp.

CleanCarbon is a company with extensive experience in sourcing and processing of carbon materials for the silicon and ferrosilicon industry. Over the years, the company has developed from local carbon trade to become a global manufacturer and seller of specialized carbon materials. Now the company is focusing on development of environmentally friendly products giving lower CO2 emissions and utilising today's waste streams. Until today, CleanCarbon has been processing raw coal into a standard-sized and high carbon low ash reductant with an ash content of about 1 %, that is utilized by the silicon- and ferrosilicon industry. The low ash coal is achieved through careful selection of raw coal and through a specialized washing process. The yield in the process is around 50 %. The remaining 50 % solid fuel consists mainly of fine grained (<2mm) higher ash coal. This material was previously sent to coal power plants. Through this project, CleanCarbon aims to utilize 75 - 100 % of the carbon source by increasing yield and finding alternative applications for the by-products. Further, the aim of this project is to utilize waste streams in the entire value chain from raw materials to ferrosilicon and silicon metal. Finnfjord as a partner in the project, represents the end-user of the material flows and will strengthen the project. If successful, the entire value chain will be more sustainable through increased value creation for the involved companies, more flexibility regarding choice of raw materials, less impact and volume of mined materials, improved yield, reduced waste, and lower CO2-emissions.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena