Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimal utnyttelse av kompost og steinmel ved produksjon av vekstjord ulike typer grøntanlegg (OPTI-JORD)

Alternativ tittel: Optimal use of compost and stone meal in soil blends, for use in green space

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektnummer:

321609

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Grønn Vekst AS produserer jordblandinger med kompost og steinmel som viktige bestanddeler. pH i de ferdige jordblandingene er ofte over 7,0 og ikke sjelden opp mot og over 8,0. For et jordprodukt anses dette som utfordrende, da pH-idealet er på den sure siden, 6 - 6,5 for en mineraljord og ofte litt surere i en organisk jord. Målet med dette prosjektet er å undersøke nærmere hvordan pH i kompostbasert jord påvirker planteutvikling og tilgjengelighet av næringselementer. Effekten av kompostendringer undersøkes i komparative tester der pH i torvbasert jord justeres til samme nivå som for kompostjorden. Kandidaten vil også undersøke mikrobiologiens rolle i kompostbasert jord i denne sammenhengen. Ved bruk av kompost og steinmel i jordblandinger sikres utvinning av næringselementer og humus. Kompost erstatter torv og myr, mens steinmel erstatter naturlig sand, som er en begrenset ressurs, på samme måte som fosfor. I hvilken grad kompost bidrar til å stabilisere og utvikle gunstige strukturer i steinmel-basert jord har også interesse, da partikkelfordelingen og strukturen til steinmelet kan by på utfordringer i forhold til jordkomprimering. Utviklingen av dyrkingsmetoder med det formål å fremheve forskjeller i vekst, utbytter og mangfold som en funksjon av fysiske / biologiske egenskaper og sammensetning i kompostbaserte jordblandinger er sentralt. Gjennom det første året av prosjektet har dette problemet vært fokus for et stort veksteksperiment, men blomstereng som vegetasjonsindeks.

Kandidaten skal undersøke hvordan den naturlig høye pH som oppstår i anleggsjord basert på kompost og/eller steinmel påvirker rotutvikling, opptak av makro- og mikronæringsstoffer og vekst, sammenliknet med anleggsjord der pH er brakt opp til samme nivå ved kalking (tilførsel av kalsiumkarbonat). Sentralt i arbeidet er studier av bufringsegenskaper i jordblandinger, slik at en klarlegger hvilke kjemiske- og biologiske prosesser som de ulike materialene påvirker. Ekstraksjonsmetodikk vil testes ut for å undersøke mikronæringsstoffenes tilgjengelighet ved ulike pH-nivå og i forhold til dosering av kompost og steinmel. Vekstforsøk benyttes for å klarlegge om artene responderer på pH-forskjeller eller om det er underliggende jordegenskapene (f.eks. kalkmetning eller tilgang på mikronæringsstoffer) som hovedsakelig påvirker forskjellene i plantevekst. Gjennom potteforsøk vil kandidaten studere hvilken betydning mikrobiologiske prosesser i rhizosfæren har for opptak av mikronæringsstoffene. Forventede ulikheter mellom 'død' (dampbehandlet/gamma bestrålt) og levende jord diskuteres opp mot mikrobielle prosesser og eventuelt kjelat-danning. Resultater fra potteforsøk gir grunnlag for feltforsøk der utvalgte arter testes med ulike jordblandinger. Steinmel fremstår som en bifraksjon fra produksjon av pukk. Per dato er det få anvendelser for denne fraksjonen. Siden natursand anses som en begrenset ressurs, er utnyttelse av steinmel i kompostbasert jord en mulighet for gjenvinning og utnyttelse av verdier i oppbygging av jord. Utfordringen med bruk av steinmel knyttes til partikkelfordeling og overflate som gir grunnlag for kompaktering og negativ påvirkning av hydrologiske egenskaper. Kandidaten vil undersøke hvordan jordfysiske forhold (mikro- og makroporer, infiltrasjonsevne, overflatestabilitet og -avrenning av næringsstoffer og sedimenter) påvirkes av bergart og knuseprosess og i hvilken grad innblanding av kompost kan bidra til stabilisering og strukturutvikling.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd